UmU logo

Umeå University announces...


Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 000 employees and 37 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application! For a general presentation of Umeå and the University, see the
homepage of our International office: www.umu.se/international_office

 

Senior Lecturer in Theoretical Ecology

 

The Department of Ecology and Environmental Science has 150 members from 20 different countries including 50 PhD students and 15 professors (for more information see the department’s homepage: http://www.emg.umu.se/english/?languageId=1). Our department offers a unique breadth of research and education in ecology, physical geography, paleolimnology and environmental health. Around 40 senior scientists and their research groups cover academic research in ecology, evolutionary biology, biogeochemistry and paleolimnology. We offer PhD studies in ecology, physical geography and environmental science. We also host four undergraduate study programmes, and a wide range of courses for over 400 full-time students. Much of our research focuses on the complex influences of environmental factors and organismal traits on ecological and evolutionary dynamics and material flows in ecological communities and ecosystems.

 

IceLab (Interdisciplinary Science Laboratory) seeks to constitute a hub of interdisciplinary, theoretical science at Umeå University that gathers researchers looking for new ways of modelling and analyzing systems within a broad spectrum, including life- and social sciences. We use mathematical modelling and computational methods to understand patterns and causal relationships in complex systems, and strive to bring together researchers with different scientific backgrounds in order to inspire interdisciplinary collaborations. At present, IceLab is a joint collaboration between the Departments of Ecology and Environmental Science, Mathematics and Mathematical Statistics, and Physics.

 

In a joint effort, IceLab and the Department of Ecology and Environmental Science are now announcing a position as senior lecturer to carry out research within the area of theoretical and computational ecology defined in a broad sense. Research may include studies of evolutionary processes, population and community dynamics, and/or biogeochemical processes. We are looking for a visionary researcher who is able to develop and scrutinize causal explanations for phenomena driven by dynamical feedbacks under environmental and organismal constraints. The successful candidate is expected to join us in developing the dynamic and international environment at IceLab and to strengthen the scientific interactions between IceLab and the Department of Ecology and Environmental Science. Candidates who link theory with experimental and empirical data are therefore particularly encouraged to apply, but we welcome applications from all candidates with a relevant background. The candidate should be competent to teach undergraduate courses in evolutionary ecology, community and ecosystem ecology, and/or theoretical ecology and modelling.

 

The applicant should have a PhD, or an equivalent exam, with focus on theoretical modelling of research problems in ecology, evolutionary biology, or a related field. Documented experience of real interdisciplinary collaborations, as well as several years of international post-doc experience, are highly qualifying.

 

The position as senior lecturer is permanent and its responsibilities include research, teaching, and administration, with a strong emphasis on research during the first four years. The successful applicant is expected to create his/her own research group and to supervise graduate students as well as post-docs. He/she is also expected to attract research grants from external sources of funding and to have a vivid collaboration with scientists at both Umeå University and other universities. In the evaluation, particular emphasis will be given to scientific skills. Pedagogical and administrative skills and the ability to collaborate with other researchers are also considered. Merits and skills will be evaluated in relation to the seniority of the candidate, and we encourage both qualified junior and senior candidates to apply.

 

Applicants should submit, electronically or in hard-copy form:

 • a curriculum vitae (CV),
 • copies of relevant degree certificates and diploma,
 • a statement of academic, interdisciplinary, and teaching qualifications,
 • a publication list,
 • copies of relevant articles, numbered according to the publication list,
 • a research plan (maximum 5 pages) with a strong basic science approach that explicitly addresses opportunities for in house collaborations,
 • a list of 3 references (with contact details).
   

All documents submitted in hard-copy form should be in three copies, and all electronically submitted material should be in MS Word or PDF format. Note, in order to be considered, applications must include copies of reprints.

 

IceLab and the Department of Ecology and Environmental Science seek for an equal gender balance and, especially, welcome female applicants.

 

For further information concerning the position, please contact Prof. Sebastian Diehl, phone +46-(0)90-786 5738, sebastian.diehl@emg.umu.se and/or Assistant Prof. Martin Rosvall, phone +46-(0)70-239 1973, martin.rosvall@physics.umu.se.

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 5365, SEKO civil, +46-(0)90-786 5296 and ST, +46-(0)90-786 5431.

 

The application period for this advert has expired.UmU logo

Umeå universitet söker...

 

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 37 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

 

Universitetslektor i teoretisk ekologi

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (http://www.emg.umu.se/) har idag 150 medarbetare från 20 olika länder, varav ca 50 är doktorander och 15 professorer. Vår institution har en unik bredd vad gäller forskning och utbildning inom ekologi, naturgeografi, paleolimnologi och miljö- och hälsoskydd. Cirka 40 seniora forskare och tillhörande forskargrupper bedriver forskning inom ekologi, evolutionsbiologi, biogeokemi och paleolimnologi. Vi erbjuder utbildning på forskarnivå i ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Över 400 heltidsstudenter läser våra fristående kurser eller deltar i något av våra utbildningsprogram. Mycket av vår forskning är fokuserad mot hur olika miljöfaktorer och organismers egenskaper styr ekologisk och evolutionär dynamik, samt materieflöden i ekologiska samhällen och ekosystem.

 

IceLab (Integrated Science Laboratory) strävar efter att utgöra ett tvärvetenskapligt nav vid Umeå universitet för att samla teoretiska forskare som söker nya vägar för att modellera och analysera system inom ett brett spektrum, inkluderande livs- och samhällsvetenskaperna. Vi använder oss av beräkningsvetenskaplig och matematisk modellering för att förstå mönster och kausala samband i komplexa system, samt strävar efter att föra samman forskare med olika vetenskapliga bakgrunder. IceLab drivs för närvarande som ett samarbete mellan institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, institutionen för matematik och matematisk statistik och institutionen för fysik.

 

IceLab och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utlyser nu gemensamt ett lektorat i teoretisk ekologi. Forskningen kan innefatta studier av evolutionära, populations- och samhällsdynamiska och/eller biogeokemiska processer. Vi söker en visionär forskare som kan utveckla och granska kausala förklaringsmodeller för fenomen som via dynamiska återkopplingar drivs av samspelet mellan miljöfaktorer och organismers egenskaper. Innehavaren av denna anställning förväntas bidra till utvecklandet av den dynamiska och internationella miljön vid IceLab samt verka för att ytterligare stärka de vetenskapliga interaktionerna mellan IceLab och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Forskare med erfarenhet av att länka teori med experimentella och empiriska data är därför särskilt uppmanade att söka, men vi välkomnar ansökningar från alla sökanden med en relevant bakgrund. Innehavaren ska ha kompetens att undervisa inom evolutionär ekologi, samhällsekologi, ekosystemekologi och/eller teoretisk ekologi och modellerande.

 

Den sökande ska ha en doktorsexamen eller motsvarande med en inriktning mot teoretisk modellering av frågeställningar inom ekologi, evolutionär biologi eller liknande fält. Dokumenterad erfarenhet av reellt tvärvetenskapliga samarbeten, liksom flera års internationell erfarenhet från postdoktorala studier, är starkt meriterande.

 

Anställningen som lektor är tillsvidare och skall ägnas åt forskning, undervisning och administration, med ett dominerande inslag av forskning under de första fyra åren. Den framgångsrike sökande förväntas bygga upp en egen forskargrupp och handleda såväl doktorander som postdocs. Han/hon förväntas även söka och erhålla forskningsmedel från externa finansiärer och ha ett brett samarbete med forskare från såväl Umeå universitet som andra universitet.

 

I första hand skall vetenskaplig skicklighet utgöra bedömningsgrund för denna befattning. Pedagogisk och administrativ skicklighet kommer också att beaktas, liksom förmågan att samarbeta med andra forskare. Meriter och kvalifikationer kommer att bedömas i förhållande till den sökandes erfarenhet, och vi vill uppmuntra både kvalificerade yngre och mer seniora forskare att söka.

 

Till ansökan skall fogas:

 

 • en meritförteckning (Curriculum Vitae),
 • kopior av relevanta betyg,
 • en förteckning över vetenskapliga erfarenheter, tvärvetenskapliga meriter samt undervisningsmeriter,
 • en publikationslista,
 • kopior av de artiklar du önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan,
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor) med en stark grundforskningsprofil och som beskriver möjligheter till lokala samarbeten, och
 • en lista med 3 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter.

 

Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat. Dokument som skickas elektroniskt skall antingen vara i MS Word eller i PDF-format. Lämnas ansökan i pappersformat, skall den inges i tre exemplar. Observera att ansökningar som saknar kopior av betyg eller publikationer ej kommer att behandlas.

 

IceLab och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap strävar efter en jämn könsfördelning och välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande.

 

Närmare upplysningar kan lämnas av professor Sebastian Diehl, tel 090 – 786 5738, sebastian.diehl@emg.umu.se och/eller biträdande universitetslektor Martin Rosvall, tel 070 – 239 1973, martin.rosvall@physics.umu.se.

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 5365, SEKO civil, tel 090-786 5296 samt ST, tel 090-786 5431.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan:sonja.nordstrom@adm.umu.se