English version

Umeå universitet söker...

Umeå universitet

Umeå universitet är med sina 29 000 studenter och drygt 4 000 anställda en organisation som ständigt förändras och utvecklas. Universitetets forskare bedriver stark forskning inom flera områden, många tillhör världseliten. Vi är ett av landets största utbildnings-universitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser. Vårt campus utgör en inspirerande miljö för alla som verkar där. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen.

6 forskarassistenter
vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Den teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden gör nu en extra satsning riktad mot yngre forskare, och söker därför sex forskarassistenter med tillträde snarast.

Optiska mikromanipulationstekniker, dnr 312-568-09
Utvecklingen av optiska mikromanipulationstekniker, huvudsakligen optisk pincett (eng. optical tweezers, OT), har möjliggjort för nya typer av vetenskapliga studier inom ett antal interdisciplinära fält, framförallt inom området biologisk fysik. Vidare har kraftmätande optisk pincett (eng. force measuring optical tweezers, FMOT), som idag kan mäta krafter i biologiska system ned till sub-pN nivån, visat sig vara kapabel att karakterisera olika typer av interaktioner mellan såväl individuella celler och/eller bakterier som individuella makromolkyler, bl a icke-kovalenta bindningar, som t ex vid receptorförmedlad adhesion. 

Umeå Universitet inbjuder nu sökande till en befattning som forskarassistent i Optiska Mikro­mani­pula­tionstekniker med inriktning mot karakterisering av biomekaniska och bio­fysi­kaliska egen­skaper hos biologiska system på individuell cell- eller organell-nivå. Den framgångsrike sökande kommer att vara aktiv inom den Optiska-pincettgruppen (eng. the Optical Tweezers Centre) vid Institutionen för Fysik. Aktiviteten vid detta center har, under de senaste åren, tagit en ledande roll i världen vad gäller kartläggning av adhesionsprocesser medelst FMOT, huvud­sakligen av biomekaniska/biofysikaliska egen­skaper hos bakteriella adhesionsorganeller (s k pili) som bl a uttrycks av urinvägsinfekterande E. coli.. En publikationalista finns på www.phys.umu.se/exphys/OpticalTweezers/Publications/ .

Den ovannämnda positionen är inriktad mot såväl fördjupade studier inom fältet som breddning av aktiviteten mot nya områden, och den skall även inkludera vidareutveckling av FMOT tekniken för breddning av dess tillämpningsområden.

Eftersom forskningen är interdisciplinär och inkluderar färdigheter inom ett antal vitt skilda fält, framför allt fysik, biologisk fysik, mikrobiologi, biokemi och kemi bör den framgångsrike sökande ha erfarenheter eller kunskaper inom så många av dessa områden som möjligt. Kunskap om, och erfarenhet av, kraftmätande optisk pincett samt programmering av instrumentering är dock obligatorisk. Han/hon skall kunna skriva och tala engelska flytande, arbeta i en forskningsgrupp, men även kunna verka självständigt och ta egna initiativ, bl a initiera nya forskningssamarbeten. 

För mer information, v g kontakta professor Ove Axner via e-mail: ove.axner@physics.umu.se. Mer information om den pågående aktiviteten finns på www.phys.umu.se/exphys/OpticalTweezers/. Information rörande denna befattning finns även på  www.phys.umu.se/exphys/OpticalTweezers/Open_Pos.htm.

Grid Computing, dnr 312-569-09
Denna befattning är avsedd att bidra med ytterligare forskningskompetens och –kapacitet till forskargruppen i grid computing (se www.gird.se). Personen förväntas inta en ledande roll i några av gruppens nuvarande och framtida forskningsaktiviteter. Gruppens forskning är idag inriktad mot teori, algoritmer och service-orienterade verktyg för resurs- och jobbhantering i traditionella grid för e-vetenskap och för storskaliga datacenters virtualiserade infrastruktur. Aktuella forskningsområden inkluderar resursmäklare, distribuerad schedulering, accounting-system, vetenskapliga workflows, jobb-hanteringssystem, distributerad hantering av virtuella datorer, federerade virtuella infrastrukturer, etc. Denna forskning och utveckling är delvis finansierad av Vetenskapsrådet (VR), den svenska nationella beräkningsinfrastrukturen SNIC och EU FP7. Internationella samarbeten inkluderar industriella och akademiska partners i RESERVOIR-konsortiet, det tidigare excellensnätverket CoreGRID, Networked European Software & Services Initiative (NESSI) och Globus Alliance. Den lokala forskningsmiljön inkluderar High Performance Computing Center North (HPC2N) och UMIT Research Lab som är under uppbyggnad. HPC2N ett av SNICs beräkningscenter, som erbjuder expertis och storskaliga datorsystem, inklusive grid-resurser. HPC2N har en aktiv roll i gridsamarbeten som Swegrid, NDGF, NorduGrid och EGEE.

Sökande förväntas ha goda forskningsmeriter i grid computing, med publikationer i ledande internationella tidskrifter och konferensproceedings. För att bidra till handledning av doktorander och anta ledande uppgifter i gruppens pågående och kommande nationella och internationella samarbeten är det en fördel om den sökandes forskningsprofil är inom eller relativt nära gruppens nuvarande forskningsområden. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. Förmåga att samarbete inom gruppen och med nationella och internationella partners bedöms är viktigt. Då merparten av den nuvarande personalen är män uppmuntrar vi i synnerhet kvinnliga sökande.

För mer information om vår forskning och om denna befattning kontakta docent Erik Elmroth, tel. +46 90 786 6986 eller +46 70 315 3928, e-mail elmroth@cs.umu.se

Molekylärdynamiska simuleringar applicerade på kemisk-biologiska frågeställningar, dnr 312-570-09
Denna befattning avser att stärka den Kemiska institutionens beräkningstekniska kompetens genom att bygga upp en forskningsinriktning inom modern molekylär dynamiksimulering, vilket kompletterar pågående beräkningsinriktad forskning inom Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC).

Den sökandes kompetens kan omfatta molekylärdynamik, Brownsk dynamiksimulering, Monte Carlosimulering, och/eller hybrid QM/MD. Metoderna kommer att tillämpas i studier av biologiska/biomolekylära system, särskilt proteiner, biologiska membraner, membranproteiner och nukleinsyror, och där även närvaron av joner, vatten och organiska molekyler beaktas. Den sökande kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö med forskargrupper som undersöker kemiska, biokemiska samt medicinskt kemiska frågeställningar. Projekten inbegriper modellering, försöksplanering av experiment, samt molekylära tolkningar av data. Institutionen strävar mot en jämnare könsfördelning, och välkomnar därför särskilt ansökningar från kvinnor.

För mer information om denna befattning, kontakta professor Lennart B.-Å. Johansson, tel. +46 90 786 5149, e-mail: lennart.johansson@chem.umu.se eller professor Mats Tysklind, tel. +46 90 786 6668, e-mail: mats.tysklind@chem.umu.se Den intresserade är också välkommen att besöka vår hemsida http://www.chemistry.umu.se/forskning/ för att läsa mera om vår forskning.

Experimentella metoder för studier av molekylära processer inom miljöbiogeokemiområdet, dnr 312-571-09
Denna befattning syftar till att stärka den Kemiska institutionens forskningskapacitet inom området Miljö- och biogeokemi, genom inrättandet av en oberoende forskargrupp med fokus på molekylär-nivå-processer.

Kemiska institutionen vid Umeå universitet har en internationellt unik kompetens inom området speciering av såväl organiska som oorganiska ämnen i mark, sediment och vatten. En molekylär karaktärisering av dessa system är av central betydelse för att öka förståelsen för hur olika substanser fördelas mellan olika faser, hur interaktioner med fasta faser sker, upptag och ackumulering i biota, rörlighet, persistens och toxicitet. Den mycket snabba utvecklingen av experimentell utrustning och instrumentering har skapat stora möjligheter för grundläggande studier på molekylär nivå i relation till dessa frågeställningar. Den kandidat vi söker bör ha en stark bakgrund från studier av miljö-och biogeokemiska processer på molekylär nivå och användningen av ”state-of-the art” tekniker, t.ex. synkrotronbaserade metoder och / eller andra spektroskopiska / kromatografiska metodiker. Institutionen strävar mot en jämnare könsfördelning, och välkomnar därför särskilt ansökningar från kvinnor.

För mer information om denna befattning, kontakta professor Mats Tysklind, tel. +46 90 786 6668, e-mail: mats.tysklind@chem.umu.se Den intresserade är också välkommen att besöka vår hemsida www.chemistry.umu.se/forskning/ för att läsa mera om vår forskning.

Diskret matematik, dnr 312-572-09
Forskningsgruppen i diskret matematik har grafteori, hypergrafer och kombinatoriska algoritmer som sina huvudsakliga forskningsfält.

Inom grafteorin har speciellt färgning och extremalproblem varit aktiva forskningsområden. Den probablistiska metoden är ett återkommande inslag där både metodutveckling och tillämpningar blandas. Inom teorin för hypergrafer studeras klassiska problem som matchningar och färgningar och på senare tid även så kallade Turan-problem för likformiga hypergrafer. Inom kombinatoriska algoritmer består verksamheten dels av utveckling av algoritmer men också av att implementera metoder och utföra storskaliga beräkningar.

Vi välkomnar sökande inom alla dessa områden. En forskarassistent inom vår grupp har möjligheten att välja mellan att verka inom ren grundforskning eller att ta en mera tillämpningsinriktad roll. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har nyligen även medverkat till att starta ett nytt civilingenjörsprogram inom Industriell ekonomi, där kurser med betydande inslag av kombinatorisk optimering är obligatoriska. En forskningsanknytning till denna verksamhet är också en möjlighet för en sökande med rätt bakgrund.

För mer information kontakta docent Klas Markström, tel +46 90 786 9721, e-mail:  klas.markstrom@math.umu.se  Mer information kan också erhållas på www.math.umu.se/forskning/Discrete%20Math/index.html

Rumslig ekologi, dnr 312-573-09
Vid institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap www.emg.umu.se utannonseras en befattning i rumslig ekologi. Möjliga inriktningar för befattningen omfattar ekologiska processer i heterogena habitat, ekologisk dynamik och kopplingar mellan habitat och system, effekter av lokala och regionala processer på fördelning av populationer och evolutionära anpassningar till lokala abiotiska och biotiska miljöfaktorer. Befattningen kan ha en empirisk såväl som en teoretisk inriktning, eller en kombination av båda.

Vid institutionen för Ekologi och Miljö och Geovetenskap arbetar omkring 150 personer. Forskningsverksamheten inbegriper ett stort antal forskningsområden såsom biogeokemi, evolutionär ekologi, evolutionär genetik, landskapsekologi, paleolimnologi och populations- och samhällsekologi. Institutionen har en i Sverige unik bredd inom miljö- och naturområdet. Vi erbjuder utbildningsprogram i biologi, geovetenskap, miljö- och hälsoskydd samt ett stort antal fristående kurser för ca 500 heltidsstudenter.

Vi söker kandidater med en hög internationell konkurrenskraft och mycket stark meritering. Förmåga att samarbeta med forskare inom de olika forskningsområdena på institutionen är en merit.

För mer information, kontakta professor Lennart Persson, tel +46 90 786 6316, e-mail:  lennart.persson@emg.umu.se

 

Ansökan
Anställningen som forskarassistent skall huvudsakligen ägnas åt forskning. Den framgångsrike sökande förväntas bygga upp en egen forskargrupp och handleda såväl doktorander som postdocs. Han/hon förväntas även söka och erhålla forskningsmedel från externa finansiärer och ha ett brett samarbete med forskare från såväl Umeå Universitet som andra universitet. Positionen är för 4 års forskning. I den mån andra uppgifter finns, t ex undervisning, kan tjänsten förlängas motsvarande, dock som mest upp till 5 år.

Berättigad till en befattning som forskarassistent är den som har en doktorsexamen (eller motsvarande) som inte är äldre än 5 år.

Till ansökan skall fogas:

 • En meritförteckning (curriculum vitae),
 • Kopior av relevanta betyg,
 • En förteckning över vetenskapliga erfarenheter samt undervisningsmeriter,
 • En publikationslista,
 • Kopior av av de artiklar som sökanden önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan,
 • En forskningsplan (maximalt 5 sidor), och
 • En lista med 3 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter.

Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Lämnas ansökan i pappersformat, skall den inges i två exemplar. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Närmare upplysningar kan lämnas av Lars-Olof Öhman, tel 090-786 53 66, lars-olof.ohman@adm.umu.se

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Din ansökan, märkt med dnr för aktuell befattning, ska vara inkommen till jobb@umu.se eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2009-08-15.

Välkommen med din ansökan!


Umeå University announces...

Umeå University - with its 29,000 students and over 4,000 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

6 positions as Assistant Professor
at the Faculty of Science and Technology

The Faculty of Science and Technology has decided to further strengthen its staff of younger researchers, and therefore searches 6 assistant professors for immediate employment.

Optical Micromanipulation Techniques
Ref no 312-568-09

The development of optical micromanipulation techniques, primarily optical tweezers (OT), has opened up many new doors for scientific studies in a variety of interdisciplinary fields, in particular in the field of biological physics. Moreover, force measuring optical tweezers (FMOT), which nowadays can measure forces in biological systems down to sub-pN levels, are capable of assessing various types of interactions between individual cells and/or bacteria as well as on individual macromolecules, including non-covalent interactions, e.g. receptor mediated adhesion.

Umeå University is now accepting applications for an assistant professor in Optical Micromanipulation Techniques, in particular for assessment of biomechanical and biophysical properties of biological systems on an individual cell or organelle level. The successful applicant will be active at the Optical Tweezers Centre at the Department of Physics. The ongoing activity at this center has gained a leading role regarding investigations of bacterial adhesion processes using FMOT, primarily concerning assessments of biomechanical/biophysical properties of bacterial adhesion organelles (pili) expressed predominantly by uropathogenic E. coli. A list of publications can be found at www.phys.umu.se/exphys/OpticalTweezers/Publications/ .

The present position is aimed towards extended studies in the field, partly expanding the research into new areas, but it should also include further development of the FMOT technique, allowing for new types of applications.

Since the research is interdisciplinary, it requires basic knowledge in such disparate fields as physics, biological physics, microbiology, biochemistry, and chemistry. The successful applicant should therefore have skills/experience in as many of these fields as possible. Knowledge about, and experience of, force measuring optical tweezers and programming of instrumentation is, however, mandatory. He/she should be fluent in English, be able to work in a research group as well as independently, and take own initiatives, e.g. initiate new collaborations.

For more information, please contact Professor Ove Axner via e-mail: ove.axner@physics.umu.se. More information about the ongoing activity can be found at www.phys.umu.se/exphys/OpticalTweezers/. Information about this position can be found also at www.phys.umu.se/exphys/OpticalTweezers/Open_Pos.htm.

Grid Computing
Ref no 312-569-09

The position will contribute additional research competence and capacity to the grid computing research group (see www.gird.se). The successful applicant is expected to enter a leading role in some of the group's current and future activities. The group is currently specializing on theory, algorithms and service-oriented tools for resource and job management in traditional grids for e-science applications and virtualized infrastructures for large-scale industrial data centers. Current research topics include resource brokering, distributed scheduling, accounting systems, scientific workflows, job management systems, distributed management of virtual machines, federated cloud infrastructures, etc. The research and development is partly funded by the Swedish Research Council (VR), the Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), and EU FP7. International collaborations include academic and industrial partners in the RESERVOIR consortium, the former CoreGRID Network of Excellence, the Networked European Software & Services Initiative (NESSI), and the Globus Alliance. The local research context includes the High Performance Computing Center North (HPC2N) and the UMIT Research Lab, currently being established. HPC2N is a member center of SNIC, providing expertise and state-of-the-art computing systems, including grid resources. HPC2N actively takes part in Swegrid, NDGF, NorduGrid and EGEE.

The successful applicant is expected to have an excellent research track record in grid computing with a publication record including leading international journals and conference proceedings. In order to effectively contribute to supervision of PhD students and to lead tasks in the group’s current and future national and international collaborations, the applicant’s research focus should preferably be in or sufficiently close to the group’s current research activities. Good communication skills in written and spoken English are required. Ability to collaborate within the research group and with industrial and academic collaboration partners is vital. As the majority of the current personnel are men, we especially encourage female applicants.

For further information about the position, please contact associate professor, head of department, Erik Elmroth, phone +46 90 786 6986 or +46 70 315 3928, e-mail erik.elmroth@cs.umu.se.

Molecular Dynamics Simulations with Applications in Biological Chemistry
Ref no 312-570-09

At the Department of Chemistry, an Assistant Professorship in the field of Biological Chemistry and its neighbouring disciplines is announced. The department constitutes some 225 staff members and belongs to the thriving Chemical Biology Centre (KBC) at Umeå University.

The position is offered with a start-up grant and funds for a PhD student. The Department offers the possibility for career openings to successful young scientists, after the assistant professorship level, as a means to create a sustainable and dynamic research environment. Proficiency in either Swedish or English is required. The position aims at strengthening the Department’s recently launched initiative in computational chemistry, which complements the Computational Life Science Cluster (CLiC) at KBC.

The applicant should have received her/his Ph.D. in, for example, Chemistry, Physics, or in theoretically oriented Biosciences. She/He should have a good and well documented knowledge in the scientific topics relevant for the modelling and simulations of biomolecules. Furthermore, a substantial experience of programming is expected.

The field of competence concerns computer modelling and simulations of biological and biomolecular systems by using Molecular Dynamics, Brownian Dynamics, Monte Carlo, as well as hybrid QM/MM methods. The applications concern proteins, lipid membranes, membrane proteins and nucleic acids. In these systems, ions, water and organic molecules are also considered. The applicant is expected to work in a heterogeneous environment consisting of several Life science and Chemistry laboratories. These laboratories run projects where simulations and modelling are important in the planning of experiments, as well as for the interpretation of data.

For further information concerning the position, please contact Prof. Lennart B.-Å. Johansson, phone +46 90 786 5149, e-mail: lennart.johansson@chem.umu.se, or Prof. Mats Tysklind, phone +46 90 786 6668, e-mail: mats.tysklind@chem.umu.se. The applicant is welcome to visit our homepage for information regarding more details of the ongoing research. www.chemistry.umu.se/forskning/

Environmental and Biogeochemistry with Focus on Experimental Techniques to Study Molecular-Scale Processes
Ref no 312-571-09

At the Department of Chemistry, an assistant professorship in the field of environmental and biogeochemistry and its neighbouring disciplines is announced. The department constitutes some 225 staff members and belongs to the thriving Chemical Biology Centre (KBC) at Umeå University.

The position is offered with a start-up grant and funds for a PhD student. The Department has also recently agreed upon criteria for enabling career openings to successful young scientists after the assistant professor level as a means to create a sustainable and dynamic research environment. The position aims at strengthening the Chemistry Department in the field of Environmental and Biogeochemistry by establishing an independent research group with focus on molecular-scale processes.

The Chemistry Department at Umeå University has an internationally unique competence in the field of speciation of both organic and inorganic substances and elements in soils, sediments and surface waters. A molecular characterization of these systems is central to the understanding of the distribution of chemical species among different phases, surface interactions with solid phases, uptake and accumulation in biota, mobility, persistence and toxicity. The recent and very rapid development of experimental facilities and instrumentation has created significant opportunities for fundamental studies at the molecular level relevant to all these issues. The candidate we seek should possess a strong background in molecular-scale studies of environmental and biogeochemical processes and the use of state-of-the art experimental techniques e.g. synchrotron-based methods and/or other spectroscopic/chromatographic probes.

The applicant should have received her/his Ph.D. in, for example, chemistry, geosciences, or another relevant natural science discipline. She/He should have a strong and well documented background in molecular-scale studies of environmental and biogeochemical processes.

For further information about the position, please contact Prof. Mats Tysklind phone

+46 90 786 6668, e-mail mats.tysklind@chem.umu.se The applicant is welcome to visit our homepage for information regarding more details of the ongoing research. www.chemistry.umu.se/forskning/.

Discrete Mathematics
Ref no 312-572-09

The research group in discrete mathematics has graph theory, hypergraphs and combinatorial algorithms as its main research areas.

Within graph theory we have especially active research on graph colouring and extremal problems. Probabilistic methods is a recurring theme where both method development and application are mixed. Within the theory for hypergraphs, classical topics such as matchings and colourings are studied and, more recently, also Turan type problems has been investigated. The work on combinatorial algorithms involves both theoretical work in the development of algorithms and also implementation and large scale computational projects.

We welcome applicants in all our active subareas. An assistant professor in our group will be free to work on either pure research or to choose a more applications oriented focus. The faculty of Science and Technology has recently also taken part in starting an engineering program in Industrial economics where courses in combinatorial optimisation are of importance, a research emphasis connecting to this would be an option for an applicant with the right background.

For more information, please contact Dr Klas Markström klas.markstrom@math.umu.se   More information can also be found at www.math.umu.se/forskning/Discrete%20Math/index.html

Spatial Ecology
Ref no 312-573-09

At the Department of Ecology and Environmental Science www.emg.umu.se/  a position in spatial ecology is announced.  Possible directions for the position include ecological processes in heterogeneous habitats, ecological dynamics and coupling between habitats and systems, effects of local and regional processes on the distribution of populations, evolutionary adaptations to local abiotic and biotic environments. The position may have an empirical or theoretical direction or a combination of both.

The Department of Ecology and Environmental Science constitutes around 150 staff members and includes a wide range of research fields such as biogeochemistry, evolutionary ecology, evolutionary genetics, landscape ecology, paleolimnology and population and community ecology. The department offers seven different study programs and a wide range of independent courses for approximately 500 full-time students. Also Master's programs in Ecology, Experimental Plant Science and Geoecology are offered.

The position is open for an outstanding scientist with a strong research track record.  Ability to collaborate with researchers of the different research groups at the department is a major asset.

For further information about the position, please contact Professor Lennart Persson, phone +46 90 786 6316, e-mail lennart.persson@emg.umu.se.

 

The application
An assistant professor should primarily pursue research. The successful applicant is expected to create his/her own research group and to supervise graduate students as well as post-docs. He/she is also expected to attract research grants from external sources of funding and to have a vivid collaboration with scientists at both Umeå University and other universities. The position is for 4 years of research. If other duties are available, e.g. teaching, which can be pursued up to a 20% basis, the position can be prolonged to 5 years.

Eligible for an assistant professor position are those that have a relevant PhD degree (or equivalent) that is not older than 5 years. 

In the evaluation, particular emphasis will be given to scientific skills. Pedagogical and administrative skills and the ability to collaborate with other researchers and industry are also considered.

Applicants should submit, electronically or in hard-copy form:

 • a curriculum vitae,
 • copies of degree certificates,
 • a statement of previous research achievements and teaching merits,
 • a publication list,
 • copies of reprints of relevant articles, numbered according to the publication list,
 • a research plan (maximum 5 pages), and
 • a list of 3 referees (with contact details).

Note, in order to be considered, applications must include copies of reprints.

For more information, contact lars-olof.ohman@adm.umu.se, +46-(0)90-786 53 66.

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

Applications will be discarded or, if the applicant so wishes, returned two years after the position has been filled. Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format. Note, in order to be considered, applications must include copies of reprints. If you are applying to several positions with diferent reference numbers, you must submit a separate application for each position.

Your application, marked with the relevant reference number, should be sent to jobb@umu.se (state the reference number as subject) or to the Registrar, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Sweden to arrive August 15, 2009 at the latest.

We look forward to receiving your application!

 
Städfunktioner
Navigera på www.umu.se

linje linje linje
Umeå universitet
  Aktuellt
Kalendarium
Pressmeddelanden
Lediga befattningar
  Arkiv
Stipendier, fonder och anslag
Externa konferenser

Om Umeå universitet
Organisation
Utbildning
Forskning
Samarbeta med oss

 
 

Informationsenheten
Umeå universitet
Ansvarig fär sidan: ida.holmgren@adm.umu.se