UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 36 700 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Biträdande lektor i parallella och flerkärniga beräkningar

Umeå universitet söker excellenta kandidater till ett biträdande lektorat i parallella och flerkärniga beräkningar. Befattningen är placerad vid institutionen för datavetenskap, där en internationellt väletablerad forskargrupp inom parallella och teknisk-vetenskapliga beräkningar bedriver sin verksamhet. Forskningen bedrivs även inom UMIT Research Lab, eSSENCE och i samarbete med HPC2N.

Det övergripande målet med denna utlysning är att stärka datavetenskaplig/beräkningsteknisk forskning inom metoder, algoritmer, språk, verktyg och programvara, med syfte att mer effektivt kunna utnyttja den fulla potentialen hos massivt parallella högpresterande datorsystem och tillhörande framväxande teknologier. Sådana system är idag baserade på noder med flerkärniga processorer och moderna vektorprocessorer (t.ex. GP-GPU, streaming), samt olika hybrider, vilket leder till ännu djupare minneshierarkier och mer avancerade cachestrukturer. Parallella beräkningsalgoritmer är nödvändiga för att lösa utmanande problem inom vetenskap och teknik, och nyckeln till prestanda är ett effektivt utnyttjande av alla nivåer av minnessystemet samt alla funktionella enheter och kärnor hos avancerade CPU-noder. Parallellitet i olika former är under stark framväxt på massmarknaden och detta kommer att återspeglas både i utbildningsprogram och i samarbetsprojekt mellan industri och akademi.

Innehavaren av denna befattning förväntas utföra frontlinjeforskning gällande parallelliseringsprinciper, parallella designmönster, algoritmer och metoder för att hantera djupa minneshierarkier, adaptiv parallellisering, datapartitionering, lokalitetsaspekter och datakommunikation. Andra viktiga forskningsområden inkluderar algoritmer och programvara för auto-tuning, lastbalansering och hybridmodeller för parallellisering av massivt parallella och heterogena HPC-system. Viktiga mål för forskningen är att bidra med resultat som är effektiva, robusta, portabla, utbyggbara och skalbara.

Den framgångsrike sökande ska ha en forskningsbakgrund och erfarenhet som möjliggör för unika bidrag till utvecklingen av forskningsområdet. Erfarenhet från relevanta applikationsområden samt industriella samarbeten är också värdefulla.

UMIT Research Lab är Umeå universitets strategiska satsning på avancerad simulerings- och programvaruteknologi. Idag är UMIT en dynamisk, intellektuell och fysisk forskningsmiljö som möjliggör tvärvetenskaplig forskning i världsklass inom teknisk-vetenskapliga, högpresterande, distribuerade, realtids- och visuella, beräkningar. Resultaten omfattar nya modeller, metoder, algoritmer och parallell högkvalitativ programvara för dagens och framtidens skalbara HPC-system och IT-infrastrukturer. UMIT satsar också på utmaningar och tillämpningar av hög relevans för industrin, samt på användningen av innovativ teknik i samarbeten med industriella partners och samhället i övrigt.

HPC2N (High Performance Computing Center North) är ett nationellt centrum för parallella och teknisk-vetenskapliga beräkningar. HPC2N är en del av Vetenskapsrådets metacentrum SNIC och tillför expertis, kompetens och e-infrastruktur för grid-moln-teknologi, högpresterande och parallella beräkningar, samt effektiva masslagringslösningar. HPC2N deltar i nationella och internationella projekt inklusive EGI, NDGF Tier 1 och PRACE. Flaggskeppet är f.n. HPC-klustret Akka www.hpc2n.umu.se/resources/Akka/

Institutionen för datavetenskap har under nästan fyrtio års tid erbjudit utbildning i världsklass och bedrivit internationell forskning av hög kvalitet. Under dessa år har institutionen arbetat fram ett solitt rykte som en ledande försörjare av akademisk utbildning och forskning. Våra studenter har varit framgångsrika i såväl internationella tävlingar som i profession. Forskningen vid institutionen spänner över ett brett spektrum av områden, motiverat av både fundamentala frågor och tillämpningsbehov. Valet av kurser och deras innehåll ses kontinuerligt över och förnyas i harmoni med aktuell utveckling och forskning. Vänligen se www.cs.umu.se för mer information.

Ansökan
En biträdande lektor ska primärt bedriva forskning. Den sökande förväntas ha en internationellt hög forskningskompetens inom områdesbeskrivningen ovan, och förväntas på sikt bygga upp en egen forskargrupp, handleda doktorander och attrahera forsknings­anslag från externa finansieringskällor. Förutom brett samarbete med forskare vid Umeå universitet förväntas den nya medarbetaren bidra till att stärka förutsättningarna för samarbete med industrin.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Förmåga att engagera sig i utvecklingsarbete och att samverka med det omgivande samhället, inte minst relevant näringsliv, kommer därutöver att beaktas.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet parallella och flerkärniga beräkningar (Parallel and Multicore Computing) enligt beskrivningen ovan. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser som tillämpar ett s.k. peer-review-system. Ett speciellt krav är att doktorsavhandlingen är starkt relevant för ämnes­områdes­beskrivningen.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet datavetenskap (Computing Science). Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

Hög kunskapsnivå och färdighet i svenska eller engelska krävs.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Inför anställningens upphörande äger en biträdande lektor rätt att bli prövad för anställning tills vidare som lektor. Ett sådant beslut föregås av en evaluering och sakkunnighetsutlåtande avseende innehavarens resultat under de fyra åren. Bedömningsgrunderna vid denna evaluering framgår av tillhörande fastställd anställningsprofil.

Ansökan kan lämnas antingen elektroniskt eller på papper. Följande ska inkluderas:

 • Curriculum vitae (CV)
 • Kopior av betyg och examina
 • En sammanfattning av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta artiklar numrerade enligt publikationslistan
 • En forskningsplan (max 5 sidor)
 • Kontaktinformation till tre referenspersoner som är villiga att ge muntliga eller skriftliga rekommendationer

Alla dokument som skickas in i pappersform ska vara i två kopior, och alla elektroniska dokument ska vara i antingen MS Word eller PDF format. Notera att kopior av relevanta artiklar måste bifogas för att ansökan ska tas med i bedömningen.

Närmare upplysningar lämnas av professor Bo Kågström, 090-786 5419, bokg@cs.umu.se, eller prefekt Erik Elmroth, 090-786 6986, elmroth@cs.umu.se.

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå University announces...

Umeå University - with its 36,700 students and over 4,200 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

Assistant Professor with Tenure Track in Parallel and Multicore Computing

The new tenure-track Assistant Professor position in Parallel and Multicore Computing is affiliated with UMIT, associated with HPC2N, and placed at the Department of Computing Science. (See brief descriptions below.)
The announced position is focused on emerging technologies and aims to strengthen the research in methods, algorithms, languages, tools and software, with the purpose of being able to efficiently exploit the full potential of massively parallel and high performance computing (HPC) systems. Such systems are presently based on multicore and soon more commonly on manycore and stream processors and hybrids with even deeper memory hierarchies and more advanced cache structures. Parallelism will be ubiquitous in the computational algorithms needed to solve challenging problems in science and engineering, and the key to performance is efficient utilization of all levels of the memory system and all functional units and cores of the advanced CPU. Parallelism is presently also emerging strongly in the mass market, and this will be reflected both in educational programs as well as in collaboration projects between the industry and academia.

The holder of this position is expected to accomplish front-line research in topics like parallelization principles, parallel design patterns, algorithms and methods to manage deep memory hierarchies, adaptive parallelization, data partitioning, locality aspects and data communication. Other relevant research topics include algorithms and software tools for auto-tuning, load balancing and hybrid parallelization models of massively parallel and heterogeneous HPC systems. The research is expected to help delivering on the goals of efficiency, robustness, portability and scalability.

The successful candidate should have a background that enables outstanding contributions to the development of the research area. Experience from relevant application areas and industrial collaboration is also highly valuable.

UMIT Research Lab is focusing on advanced simulation and software design technologies as part of Umeå University’s strategic funding within applied IT. Today, UMIT is a dynamic, intellectual, and physical research environment enabling world-class interdisciplinary research in scientific, high-performance, distributed, real-time and visual, computing. Deliverables include new models, methods, parallel algorithms and high-quality software targeting emerging scalable HPC platforms and IT infrastructures. UMIT is also focusing on challenges and applications of high relevance for the industry, and the use of innovative techniques and collaboration with industrial partners and society are important components.

HPC2N (High Performance Computing Center North) provides state-of-the-art parallel computing resources and infrastructure, which are fundamental for UMIT and the announced position. HPC2N has established an e-Infrastructure and computational science hub in an international network with both local and regional branches. Currently, HPC2N is operating resources for SNIC and for the Swedish LHC consortium as part of the NDGF Tier1. HPC2N also participates in international projects including EGI and PRACE. The flagship is the world-class HPC cluster Akka www.hpc2n.umu.se/resources/Akka/

The Department of Computing Science has offered top-class education and performed international quality research for almost forty years. During these years, the department has earned a solid reputation as a leading provider of academic education and research. Our students have been successful in international competitions as well as in their profession. Research at the department is conducted on a broad spectrum of topics, motivated by both fundamental questions and application needs. The selection of courses and their contents are continuously revised and renewed in the light of progress in research and development. Please refer to www.cs.umu.se for more information.

The Application
An associate senior lecturer (assistant professor with tenure track) should primarily pursue research. The successful applicant is expected to have an internationally high research competence, to build up his/her own research group, to supervise graduate students and to attract research grants from external sources of funding. Besides vivid collaboration with scientists at Umeå University, the new employee is expected to further strengthen the conditions for cooperation with industry.

Candidates should have a PhD degree (or equivalent) strongly relevant for the position, in the first case not more than five years old. In the evaluation, particular emphasis will be given to scientific skills and experiences. Pedagogical and administrative skills and the ability to collaborate with other researchers and industry will also be considered. Furthermore, the candidates are expected to have documented experiences in teaching and a strong interest to the development of courses in relevant areas for the position.

Proficiency in either Swedish or English is required.

The position is for four years of research. At the end of this period, an associate senior lecturer owns the right to be examined for a permanent position as senior lecturer at Umeå University. The assessment criteria for such an examination are described in the corresponding job profile.

Applicants should submit, electronically or in hard-copy form:

 • a curriculum vitae,
 • copies of degree certificates,
 • a statement of previous research achievements, teaching merits and collaborative merits,
 • a publication list,
 • copies of reprints of relevant articles, numbered according to the publication list,
 • a research plan (maximum 5 pages), and
 • a list of 3 persons (with contact details) willing to provide oral or written recommendation.

All documents submitted in hard-copy form should be in duplicate, and all electronically submitted material should be in MS Word or PDF format. Note, in order to be considered, applications must include copies of reprints.

For further information about the position, please contact professor Bo Kågström, +46-(0)90-786 5419, bokg@cs.umu.se or the head of department, Erik Elmroth, +46-(0)90-786 6986, elmroth@cs.umu.se.

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

The application period for this advert has expired.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se