UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 33 500 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Doktorandtjänst i kemisk ytanalys och metallspeciation

Kemiska instutionen utlyser en doktoradtjänst (4 år) i kemisk ytanalys och metallspeciation inom ramen för ett större forskningsprojekt som behandlar funktionella ytor med antibakteriell effekt.

Doktorandprojektet planeras undersöka kemisk speciation hos metallföreningar med hjälp av teoretiska jämviktsberäkningar och experimentella analyser. Projektet innehåller även syntes och karaktärisering av funktionella polymeriska ytor, samt studier av ytornas aktivitet och stabilitet i komplexa biologiska lösningar.

Erfarenhet av teoretiska jämviktsberäkningar, experimentell bestämning av metalljonsspeciation, polymersyntes, funktionalisering av polymerer och/eller erfarenhet av ytanalys är meriterande. De sökande kommer att utvärderas med avseende på personlig lämplighet samt hur väl deras kompetensprofil passar med det övergripande forskningsprojektet.

Sökanden skall ha avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i engelska.

Fullständig ansökan innehåller:
• Personligt brev som bland annat innehåller en motivering varför den sökande vill antas till forskarutbildning inom det annonserade ämnesområdet.
• CV med uppgifter och betyg för kurser som studerats på universitetsnivå.
• Kopia på eventuellt examensarbete
• Lista på eventuella publikationer eller annan dokumentation som visar på lämplighet hos sökanden.
• Kontaktinformation till två referenspersoner.

Doktorandtjänsten beräknas starta den 1 februari 2011.

För mer information kontakta Madeleine Ramstedt tel:090 786 63 28, e-post: madeleine.ramstedt@chem.umu.se (sänd inte ansökan till denna adress!)

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå Universitet announces...

Umeå University - with its 33,500 students and over 4,200 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

PhD Position in Surface Chemistry and Metal Coordination

Department of Chemistry at Umeå University conducts research in the areas of biological chemistry, environmental biogeochemistry and technical chemistry. The department has a strong focus on interdisciplinary work and has good access to modern analytical instrumentation and facilities.

A PhD position (4 years) in surface chemistry and metal coordination is open in an interdisciplinary project. Within the larger research project, the research for the PhD position will focus on development of functionalized polymer surfaces using novel antibacterial agents as well as determination of physicochemical properties of biologically active metal complexes. The successful applicant will synthesize different types of functional surfaces from components such as polymers, small molecules and metal ion complexes.

Main work description
• Equilibrium experiments and calculations for determining the speciation of small molecules and ions.
• Synthesis, development and characterization of different surface coatings.
• Chemical evaluation and characterization of aging and leaching effects on synthesized surfaces.

Experience with surface analysis techniques, polymer synthesis, polymer functionalisation, determination of metal ion speciation and/or equilibrium calculations is a merit. We will also evaluate the candidates with regards to their suitability to the research program, their creativity, power of initiative, independence and ability to collaborate.

The applicants must have completed a university degree in chemistry or completed courses with a minimum of 240 ECTS, of which 60 ECTS should be chemistry courses at advanced level, or equivalent competence *). Good English language skills, concerning both oral and writing skills.

A complete application should include:
• Cover letter with your motivation for the position
• CV including a list of university courses with grades
• A copy of your graduate work (if applicable)
• A list of publications or other documents supporting your competence and suitability for the position
• Names and contact details of two persons willing to act as references.

The position is scheduled to start February 1, 2011.

*) The recruitment procedure will follow the Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen chapters 5 and 7). Prerequisites include either a) 240 ECTS credits (swe. högskolepoäng) of higher education studies of which 60 should be on an advanced level (Master level) with focus on Chemistry, or b) 120 Swedish (old) credits (swe. poäng; corresponding to 180 ECTS-credits) of higher education studies if they were taken before July 1, 2007 or c) equivalent competence.

For more information, contact assistant professor Madeleine Ramstedt, phone +46 (0)90786 63 28, email: madeleine.ramstedt@chem.umu.se (do not send the application to this e-mail address!)

The procedure for recruitment for the position is in accordance with the
Higher Education Ordinance (chapt. 12, 2 §) and the decision regarding the position cannot be appealed.

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

Applications will be discarded or, if the applicant so wishes, returned two years after the position has been filled. Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format.

The application period for this advert has expired.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se