UmU logo

Umeå universitet söker...


Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 36 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

 

Doktorand i växtekologi

 

Kan renar öka sommarbetesmarkernas produktivitet? Renvallar, gränsstängsel och samebyar som storskaliga långtidsexperiment.

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 160 medarbetare, varav ett 50-tal är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se

 

Renar kan både öka och minska betesmarkernas produktivitet. När och hur detta sker, samt betydelsen för rennäringen är fortfarande dåligt känt. Doktoranden kommer att använda två naturliga experiment för att undersöka hur renbete påverkar sommarbetesmarkernas produktivitet. 1.Doktoranden kommer att använda data från Nationella Inventeringen av Landskapet i Sverige (NILS) och fjärranalys för att studera hur sommarbetesmarkernas produktivitet varierar med betestryck på samebysnivå. 2. Doktoranden kommer också att använda historiska renvallar i detta projekt. Historiska renvallar som nyttjades under den intensiva renskötseln är fortfarande synliga som produktiva ängsmarker mer än 100 år efter det aktiva nyttjandet har upphört. Doktoranden kommer att studera de ekologiska processer som upprätthåller produktiviteten och näringscirkulationen i dessa renvallar för att förstå den långsiktiga effekten av renbete på vegetationen och hur man effektivast kan bevara dessa renvallar i framtiden. Tyngdpunken på olika delprojekt kan variera beroende på doktorandens kompetens och intresse.


Kompetenskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kurs-fordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och ett eget arbete motsvarande minst 30hp, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (HF 7 kap 39 §)

 

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015. (HF 12 kap 11 st)

 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet biologi om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå med ekologisk inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med ekologisk inriktning om minst 15 högskolepoäng.

 

Anställningen förutsätter god kunskap i ekologisk teori och dokumenterad erfarenhet av fältarbete. Erfarenhet av växtinventeringar, mätningar av markprocesser, fjärranalys och dataanalys är meriterande. Förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt god förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt, även på engelska, är viktiga kriterier vid tillsättningen.


Ansökan
Ansökan ska bestå av en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen, ditt CV, namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner, samt kopia av examensarbete och eventuella andra publikationer.


Närmare upplysningar lämnas av Johan Olofsson, telefon: 090–786 77 04, e-post: johan.olofsson@emg.umu.se.

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå University announces...

 

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 000 employees and 36 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!.

 

PhD position in Ecology

 

Effects of reindeer on summer pasture productivity: using historical reindeer pens, border fences and reindeer herding districts as long-term and large scale ecological experiments.

 

Announced by the Department of Ecology and Environmental Science (EMG) www.emg.umu.se

 

Reindeer can both increase and decrease the productivity of their grazing grounds. When and how this occur, and its importance for reindeer herding is still poorly known. The PhD student will use two natural experiments to investigate how reindeer influence the productivity of their summer ranges. 1. The PhD student will use data from the National Inventory of the Landscapes in Sweden (NILS) and remote sensing to address how productivity varies with reindeer densities at a landscape level. 2. The PhD student will also use historical reindeer pens in this project. These historical pens are still visible in the landscape as productive spots more than a century after the active use of them has ceased. The PhD student will study the ecological processes that maintain these productive spots for such a long time to gain knowledge about the long-term effect of grazing in these ecosystems. The focus of the project can shift within this framework depending on the competence and interest of the student.

 

 

Admission requirements

The recruitment process is in accordance with the Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen Chapter 5 and 7). Prerequisites include either i) 240 ECTS credits (Swe. högskolepoäng) of higher education studies of which 60 should be on and advanced level (Master level), or ii) 120 Swedish (old) credits (Swe. poäng; corresponding to 180 ECTS credits) of higher education studies if they were taken before July 1, 2007, or equivalent competence. Education should include 120 ECTS credits (2 years) biological subject, and a 30 ECTS credits independent project in ecology or a similar relevant field. The requirements should be met at the time of acceptance to doctoral studies, not at the time when your application is submitted.

Good knowledge of ecological theory and demonstrated experience with fieldwork are essential requirements for this position. Experiments of plant inventories, measuring soil processes and field work arctic or alpine environments is a merit. The successful candidate should further have a good ability to communicate in English, both orally and written.

 

Application
The application should include a short description of your research interests and why you are interested in the position, CV, certificates from higher education, copies of Bachelors/Masters thesis, and contact information for 3 reference persons. The application may be written in English or Swedish.

 

Information 

For more information please contact Johan Olofsson, +46-(0)90–786 77 04, e-post: johan.olofsson@emg.umu.se.

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format.

 

The application period for this advert has expired.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: sonja.nordstrom@adm.umu.se