UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 000 anställda och 33 000 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Doktorand i psykologi
med inriktning mot idrottens ledarskap

Dnr 313-358-10

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.psy.umu.se.

Vi söker en doktorand till ett projekt kring idrottens ledarskap. Enligt Riksidrottsförbundets statistik är över 600 000 personer engagerade som ledare inom den svenska idrottsrörelsen. Vad är det som får människor att gå in i ledarrollen? Vad utmärker ett framgångsrikt ledarskap vad gäller personliga egenskaper, förmågor och färdigheter? Vad motiverar ledare och hur motiverar ledare sina adepter i ett ständigt föränderligt idrottslandskap där problemlösning, förändringsmotstånd och konflikthantering tillhör vardagen? Är en/vissa ledarstilar bättre än andra, och i hur stor utsträckning kan ledarstilen anpassas till den aktuella situationen? Varför är det färre kvinnor än män som engagerar sig som idrottsledare? Finns det en kvinnlig respektive manlig ledardiskurs? Detta är några centrala frågor som kan besvaras i projektet vilket utformas i dialog med doktoranden.

Sökande ska ha grundläggande högskoleutbildning på minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå och 90 högskolepoäng inom ämnet psykologi. Behörighet gäller även den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven för tillträde till doktorsutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 gamla poäng). Undantag från kravet på grundläggande högskoleutbildning kan medges om motsvarande kompetens kan styrkas. God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska förutsätts. Erfarenhet relaterad till idrottens ledarskap är meriterande, liksom idrottspsykologisk kunskap. Psykologexamen är meriterande.

Ansökan ska bestå av meritförteckning som inkluderar avklarade universitetskurser, kopior av examensarbete och eventuella vetenskapliga publikationer eller manuskript, en kortfattad beskrivning av dina forskningsintressen och varför du är intresserad av befattningen, samt aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Närmare upplysningar lämnas av professor Peter Hassmén, 090-786 66 92 peter.hassmen@ psy.umu.se , eller prefekt Greg Neely, 090-786 97 52, greg.neely@psy.umu.se .

Tillträde 2010-09-01.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 50 68, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.


Doktorand i psykologi
med inriktning mot klinisk psykologi

Dnr 313-357-10

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.psy.umu.se

Vi söker en doktorand till ett projekt som prövar om uppmärksamhetsträning vid social fobi antingen ensamt, eller i kombination med Kognitiv beteendeterapi, kan vara en ny effektiv behandlingsform. Projektet vilar på informationsprocessteorin och de uppmärksamhets- samt undvikandeprocesser som man funnit vid social ångest (dels selektiv uppmärksamhet mot sociala hot, dels undvikande av sociala stimuli).

Sökande ska ha grundläggande högskoleutbildning på minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå och 90 högskolepoäng inom ämnet psykologi. Behörighet gäller även den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven för tillträde till doktorsutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 gamla poäng).  Undantag från kravet på grundläggande högskoleutbildning kan medges om motsvarande kompetens kan styrkas.  God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska förutsätts. Psykologexamen är särskilt meriterande.

Ansökan ska bestå av meritförteckning som inkluderar avklarade universitetskurser, kopior av examensarbete och eventuella vetenskapliga publikationer eller manuskript, en kortfattad beskrivning av dina forskningsintressen och varför du är intresserad av befattningen, samt aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Närmare upplysningar lämnas av professor Per Carlbring, 090-786 78 33, per.carlbring@psy.umu.se eller prefekt Greg Neely, 090-786 97 52, greg.neely@psy.umu.se.

Tillträde 2010-09-01.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 50 68, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.


Doktorand i psykologi
med inriktning mot kognition
Dnr 313-359-10

In english

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.psy.umu.se

Vi söker en doktorand till ett projekt om tidsmässig variabilitet i enkla uppgifter och kognitiv förmåga. Det övergripande syftet är att belysa den biologiska grunden, inklusive genetiska mekanismer, för uppmärksammade samband mellan tidsmässig stabilitet och kognitiv förmåga som dokumenterats av vårt forskarteam. Projektet är lokaliserat vid Umeå Universitet och involverar samarbeten med internationellt ledande forskargrupper både inom (Karolinska Institutet) och utom Sverige. Doktorandarbetet kommer att innefatta träning i såväl experimentell psykologi (beteendeexperiment, psykometrisk testning) som state-of-the-art neuroimaging (funktionell MRI). Beteendegenetiska studier utförs i samarbete med Svenska Tvillingregistret, som är världens största register av denna typ och ger unika möjligheter att genomföra projektet i Sverige. Vi söker en intelligent och kreativ student med mycket hög motivation för forskarstudier och förmåga till självständigt arbete.

Sökande ska ha grundläggande högskoleutbildning på minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå och 90 högskolepoäng inom ämnet psykologi. Behörighet gäller även den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven för tillträde till doktorsutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 gamla poäng).  Undantag från kravet på grundläggande högskoleutbildning kan medges om motsvarande kompetens kan styrkas.  God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska förutsätts. Programmeringsfärdighet (t ex C, Matlab) och matematiska kunskaper (fr a numerisk analys, abstrakt och numerisk modellering, statistik) är meriterande, liksom akademiska meriter inom data- och kognitionsvetenskap och biologi.

Ansökan ska bestå av meritförteckning som inkluderar avklarade universitetskurser, kopior av examensarbete och eventuella vetenskapliga publikationer eller manuskript, en kortfattad beskrivning av dina forskningsintressen och varför du är intresserad av befattningen, samt aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Närmare upplysningar lämnas av docent Guy Madison, 090-786 64 01 guy.madison@psy.umu.se eller prefekt Greg Neely, 090-786 97 52, greg.neely@psy.umu.se.

Tillträde 2010-09-01.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 50 68, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.


Postdoktor i psykologi med inriktning mot utvecklings- eller personlighetspsykologi
Dnr 315-370-10

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.psy.umu.se

Vi söker en postdoktor inom utvecklings- eller personlighetspsykologi med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Som postdoktor förväntas man samarbeta med forskare vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, samt genomföra egen forskning i psykologi. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Anställningen är på heltid under en period av två år. Sökande ska ha doktorsexamen i psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vid tillsättning skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Vikt skall också fästas vid samarbets- och kommunikationsförmåga. Psykologexamen är meriterande.

Till ansökan ska bifogas en vetenskaplig projektplan som visar hur det egna forskningsprojektet ska kopplas till pågående eller planerade projekt vid institutionen, styrkt meritförteckning samt vidimerade kopior av betyg, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, samt vetenskapliga uppsatser/publikationer, högst tio stycken.

Närmare upplysningar lämnas av prefekten, docent Greg Neely, 090-786 97 52, greg.neely@psy.umu.se eller bitr prefekten, docent Kristina Westerberg, 090-786 78 28, kristina.westerberg@psy.umu.se.

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå Universitet announces...

Umeå University - with its 33,000 students and over 4,000 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

PhD student in Cognitive Psychology
Ref 313-359-10

The Department of Psychology offers an active and creative research and teaching environment for staff and students alike. Detailed information about the department can be found at www.psy.umu.se

A position is open for a PhD student in a project concerned with cognitive performance and temporal variability in simple tasks. Our research team has documented relations between temporal stability and cognitive performance that have attracted considerable attention. The overall aim of the project is to elucidate the biological basis, including genetic mechanisms, behind these relations. The project is based at Umeå University and involves collaborations with internationally leading research teams both within (Karolinska Institutet) and outside Sweden. The PhD work comprises training in experimental psychology (behavioural experiments, psychometric testing) and state-of-the-art neuroimaging (functional MRI). Behavioural genetic studies are performed in collaboration with the Swedish Twin Registry, which is the world’s largest and most complete database, and that provides unique possibilities for performing this type of research in Sweden. We seek an intelligent and creative student with very high motivation för PhD studies and ability to work independently.

Applicants should have 240 ECTS-credits of higher education studies of which 60 should be at an advanced level (Master’s level) and at least 90 in psychology. The applicant needs to be skilled in both oral and written communication in English. Experience in biology, cognitive science, programming (e.g., C, Matlab) and mathematics (e.g., numerical analysis, abstract and numerical modelling, statistics) are merits that will also be considered.

The application should contain a CV, a transcript of academic grades, a copy of degree project report and any publications, two personal references and one A4 sheet describing the personal motivation for applying for this position. Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format. If you are applying to several positions with different reference numbers, you must submit a separate application for each position.

Additional information is given by Associate Professor Guy Madison, guy.madison@psy.umu.se, +46-90-7866401, or by Head of Department Greg Neely, +46-90-786 97 52, greg.neely@psy.umu.se.

Union information is available from SACO, (+46  90 786 51 53), SEKO civil (+46  90 786 52 96) as well as Fackförbundet ST, (+46  90 786 54 31).

The procedure for recruitment for the position is in accordance with the
Higher Education Ordinance (chapt. 12, 2 §) and the decision regarding the position cannot be appealed.

The position is expected to begin in September 1, 2010.

Applications will be discarded or, if the applicant so wishes, returned two years after the position has been filled. Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format.

The application period for this advert has expired.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se