UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 36 700 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

 

Doktorand och systemutvecklare i Datavetenskap (Cloud Computing)

 

Institutionen för datavetenskap söker excellenta kandidater till följande tjänster: 1 doktorand och 1-2 systemutvecklare, alla inom området cloud computing.

 

Gruppens forskning fokuserar på design och analys av metoder, algoritmer och programvara for service-orienterade grid- och cloudinfrastrukturer. Exempel på nuvarande och planerade forskningsområden är:

 • Arkitekturer för distribuerade och federerade clouds och grids.
 • Schemaläggning och resursmäklare för virtuella maskiner, beräkningsjobb och data.
 • Automatisk hantering av beräkningsjobb och workflows.
 • Tekniker för automatisk elasticitet.
 • Accesskontrol och metoder för säker överbokning av resurser.
 • Monitorering, bokföring, och upprätthållande av användarkvoter för virtuella resurser.
 • Helhetsperspektiv på automatisk management baserat på högnivå-mål.
 • Effektivt användande av virtualiseringsteknik, exempelvis migrering av virtuella maskiner utan avbrott.
 • Designprinciper för cloud-redo applikationer.
 • Tillämpningar av management av datanät.
 • Teori och algoritmer för resursallokeringsproblem.
 • Tillämpningar av dessa resultat inom industriella och vetenskapliga problem-områden.

 

Se www.cloudresearch.se för mer information om pågående forskningsprojekt.

 

Forkargruppen arbetar i en internationell och kreativ miljö för närvarande bestående av 17 personer av 6 olika nationaliteter. Vi arbetar inom storskaliga nationella och internationella projekt, exempelvis inom EUs sjunde ramprogram (RESERVOIR, OPTIMIS, VISION Cloud), i nära samarbete med ledande aktörer från såväl industri (ex. IBM, SAP och Atos Origin) som akademi. Mjukvara görs tillgänglig inom diverse öppen källkod-projekt såsom NorduGrid/ARC och Globus Toolkit. Forskargruppen deltar även i NESSIs arbetsgrupp för service-orienterade arkitekturer.

 

Forskningen utförs i samarbete med High Performance Computing Center North (HPC2N) och UMIT research lab, båda verksamma vid Umeå universitet.
HPC2N är en del av den svenska nationella infrastrukturen för högpresterande beräkningsresurser (SNIC) och deltar i Swegrid, NDGF, NorduGrid och EGEE. UMIT research lab fokuserar på forskning och utveckling av ny teknik för vetenskapliga, parallella, distribuerade, realtids-, och visuella beräkningar, samt dess industriella tillämpningar.


1 Doktorand

Dnr: 313-364-11

 

Tjänsten syftar till doktorandstudier och forskning som kommer att utföras tillsammans med gruppmedlemmar och externa samarbetspartners, med en doktorsexamen efter fyra år som mål. Tjänsten kan också innehålla deltidsundervisning (upp till 20 %). Om så är fallet förlängs i motsvarande grad, dock upp till maximalt 5 år totalt.


Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7). För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet datavetenskap om minst 90 högskolepoäng. 

 

Utöver utmärkta studieresultat krävs även utmärkta programmingskunskaper. Erfarenhet av arbete inom mjukvaruindustri är värdefullt. God kommunikativ förmåga i form av skriftligt och talad engelska är ett krav.

 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

 

 

1-2 Systemutvecklare

Dnr: 316-365-11

 

Anställningarna är på heltid och är tidsbegränsade till ett år.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser utveckling av avancerad programvara för automatisk management av tjänster och infrastrukturer i clouds, som del av produktifiering av mjukvaruprototyper och andra forskningsresultat. Utvecklingsarbetet utförs i nära samarbete med forskare och ligger mycket nära forskningsfronten då konstruktion av nästa generations cloud-programvara är ett explicit mål. Förmågan att snabbt konstruera prototyper och att arbeta med en föränderlig målbild är väsentligt i arbetet.

 

Kvalifikationskrav

Vi söker dig som har civilingenjörsexamen alternativt mastersexamen med inriktning mot datavetenskap eller motsvarande. Excellens inom systemutveckling, programvaruteknik inklusive agila metoder, samt goda kunskaper i moderna programmeringsspråk och utvecklingsverktyg är ett krav. Färdigheter inom systemnära utveckling, cloud computing, virtualiseringsteknik och/eller nätverk krävs. Erfarenhet av öppen källkod och från mjukvaruindustri är meriterande. Du har god koordinerings- och organisationsförmåga samt god kommunikationsförmåga i skriftlig och talad engelska.

 

 

Ansökan

En komplett ansökan bör inkludera:

 • Personligt brev.
 • Översiktlig forskningsplan (gäller enbart doktorand).
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Kopia av examensarbete(n).
 • Dokumentation av högskolestudier, inklusive kurser och betyg.
 • Kopior av vetenskapliga arbeten, om sådana finnes.
 • Dokumentation av och beskrivning av erfarenheter från mjukvaruutveckling.
 • Kontaktinformation till tre referenspersoner.
 • Annan information relevant för anställningen.

 

Allt material skall skickas in elektroniskt eller i en fysisk kopia. Elektroniskt inskickat material skall vara i PDF-format.

 

Mer information

Närmare upplysningar lämnas i första hand av biträdande lektor Johan Tordsson
(email: tordsson@cs.umu.se, tel: +46 90 786 7176), eller professor och prefekt Erik Elmroth (email: elmroth@cs.umu.se, tel: +46 90 786 6986).

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

 

Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå University announces...

 

Umeå University - with its 36,700 students and over 4,200 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

 

PhD student and System developers in Cloud Computing

 

 

Umeå University, Department of Computing Science, is seeking outstanding candidates for 1 PhD student position and 1-2 system developers within the field of cloud computing.

 

The group's research is focused on the design and analysis of methods, algorithms and software for service-oriented cloud and grid infrastructures. Current and future topics of research interest include:

 • architectures for distributed and federated clouds and grids
 • scheduling and resource brokering of virtual machines, jobs, and data
 • job and workflow management
 • autonomic service elasticity
 • admission control for safe resource overbooking
 • distributed monitoring, accounting, and quota enforcement
 • basic tools for managing compute and data intense applications
 • holistic system management based on business level objectives
 • efficient use of virtualization techniques, including live migration
 • design principles for cloud-ready applications
 • applications of autonomic network management
 • theory and algorithms for resource allocation problems
 • real-world applications of results from these topics

 

See www.cloudresearch.se for an overview of ongoing research projects.

The research is performed in an international and creative environment, currently comprising 17 persons of 6 nationalities. We work within large-scale national and international projects, including EU FP7 funded projects (RESERVOIR, OPTIMIS, VISION Cloud) in close collaboration with major industrial (e.g, IBM, SAP, and Atos Origin) and academic partners. Software is contributed to various open source community efforts including NorduGrid/ARC and the Globus Toolkit, the latter as a member of the Globus Academic Affiliate Program. The group is also a member of the NESSI workgroup on service-oriented infrastructure.

 

The research is performed in collaboration with the High Performance Computing Center North (HPC2N) and the UMIT research laboratory at Umeå University. HPC2N is a member center of the Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), providing competence and computing resources, including grid resources. HPC2N actively takes part in Swegrid, NDGF, NorduGrid and EGEE. UMIT is an environment for interdisciplinary research in scientific, high-performance, distributed, real-time, and visual computing, as well as their industrial applications.


1 PhD student

Dnr: 313-364-11

 

The position is aimed for PhD studies and research to be performed jointly with group members and collaboration partners, leading to a PhD degree. The position includes a competitive salary for a period of four years of research time, provided that expected study and research results are achieved. The position may also include part-time work (up to 20%) as teaching assistant. If so, the total time for the position is extended accordingly (up to a maximum of five years).


Prerequisites include either (i) 240 ECTS credits (Swe. Högskolepoäng) of higher education studies of which 60 should be on an advanced level (Master level) in computer science or similar relevant field, or (ii) 120 Swedish (old) credits (Swe. Poäng; corresponding to 180 ECTS credits) of higher education studies if they were taken before July 1, 2007, or equivalent competence.

 

In addition to excellent study results, excellent programming skills are required. Industrial experience is also considered highly valuable. Good communication skills in written and spoken English are required.

 

The procedure for recruitment for the position is in accordance with the
Higher Education Ordinance (chapt. 12, 2 §) and the decision regarding the position cannot be appealed.

 

 

1-2 Systems developers

Dnr: 316-365-11

 

The positions are full time and limited to one year.

 

The positions are aimed for development of novel software tools for autonomic management of cloud infrastructures and services, extending existing research software prototypes to software products. Aimed to complement the group's research activities for commercialization purposes, the positions are intended to support the development of complex software products. The work is to be performed in close collaboration with researchers and targets the development of beyond state-of-the-art cloud software. Rapid prototyping and working towards a moving target are essential parts of the work. The positions are for one year and include a competitive salary.

 

Applicants are expected to hold an MSc degree in computer science or a related field. Excellence in systems development, software engineering practices including agile methods, and proficiency in modern programming languages and software development tools are expected. Strong system skills with in-depth knowledge of cloud computing, virtualization technologies, and/or networking are highly valuable. Experience with open source environments and from software industry are other desirable merits. Important personal abilities are coordination and organization skills as well as good communication skills in written and spoken English.

 

Submitting your application

A complete application should include:

 • Introductory letter
 • Statement of research interest (only for PhD student)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Copy of completed thesis (MSc and/or BSc)
 • Copies of degree certificates, including documentation of completed academic courses and obtained grades
 • Copies of original research publications, if any
 • Description of software development experience
 • Contact information for three persons willing to act as references
 • Any other information relevant for the position

 

All material should be submitted electronically or in a single printed copy. Electronically submitted material should be in PDF format.

 

Further information

For further information, please contact primarily Assistant Professor Johan Tordsson
(email: tordsson@cs.umu.se, phone: +46 90 786 7176), or Professor and Head of Department Erik Elmroth (email: elmroth@cs.umu.se, phone: +46 90 786 6986).

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

 

If you are applying for several positions, you need to send in one application for each position.

 

The application period for this advert has expired.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se