UmU logo

Umeå University announces...

Umeå University - with its 36,700 students and over 4,200 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

PhD Positions in Physics of Materials and Nanotechnology
with focus on: Printed Organic Solar Cells and Biomimetics to start September 2011 (deadline June 28, 2011)

The Department of Physics (www.physics.umu.se) is growing rapidly, and it is quickly becoming a world leading center of excellence in photonics, light-emitting and light-harvesting devices. Several major research grants have been secured to develop printed and flexible electronics at Umeå. New exciting opportunities have now arisen in the fields of flexible electronic devices and solar cells in the group of Dr. David Barbero (www.phys.umu.se/exphys/Barbero/index.html).

We have collaborations with international leading groups (at Princeton and UCLA), and an excellent environment to perform high quality and innovative research. Papers in leading scientific revues, e.g. Nature Materials, Physical Review Letters, and Advanced Materials, as well as in popular journals such as The Economist, were recently published in this field in our department.

Two fully funded PhD positions in the field of flexible organic/hybrid and biomimetic solar cells are available. The positions are for 4 years (with possibility to extend them by one additional year with a teaching assistantship). The salary is generous by international standards, and working conditions are excellent, with fully renovated laboratories, a clean-room facility, and several new equipments. The projects will involve collaborations with international groups (Princeton University and UCLA), and the students may have the opportunity to spend some time in one of these groups during their studies. Moreover, interested students can apply for a scholarship through the Department of Physics at Umeå to spend a semester at the University of California, Berkeley, USA.

Projects description
The projects will focus on building a flexible organic/hybrid solar cell with improved efficiency. Nanopatterning and self-assembly methods will be applied to increase light absorption, enhance charge separation, improve charge transfer to the electrodes, and build a functional flexible device. We shall use semi-conducting polymers, novel sustainable materials (carbon nanotubes, graphene), and apply biomimetic principles to further improve the solar cell performance. Particuliar attention will be given to understanding the relationship between processing conditions and properties of the active layer. The project will also involve characterization of the nanostructures and measurement of the absorption and electronic properties of the devices. Preliminary studies in our group have shown very promising results using these methods.

Requirements
The recruitment procedure for the position is in accordance with the Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen Chapter 5 and 7). Prerequisites include 240 ECTS credits (Swe. högskolepoäng) of higher education studies of which 60 credits should be on an advanced level (graduate level), and 120 credits should be in Physics or closely related fields.

Your profile
• Bachelor or Master in Physics, Materials Science, Polymers, or Engineering.
• Strong motivation to do research in an exciting, and fast moving field, at the forefront of science and technology is essential.
• Very good writing and oral skills in English.
• Proactive, creative, capable to work independently.
• Experience in one or several of the following would be an advantage (but it is not absolutely necessary): micro- and nano-fabrication techniques, self-assembly, light/matter interaction, optics, photonics, electronic devices, polymers, carbon nanotubes, graphene, modeling and programming (Matlab, Mathematica, etc…).

Application procedure
Your complete application should include a short letter of motivation (1 page), a CV with degrees and experience, a list of courses with grade certificates, certified diploma, and the name of at least 2 references you have worked or studied with.

Applications will be discarded or, if the applicant so wishes, returned two years after the position has been filled. Documents sent electronically should be in PDF format. Please note that no knowledge of the Swedish language is necessary, and all the work will be performed in English.

The procedure for recruitment for the position is in accordance with the
Higher Education Ordinance (chapt. 12, 2 §) and the decision regarding the position cannot be appealed.

Applications received before June 28, 2011 will receive full consideration.

If you are interested in applying and if you would like more information, or if you have any questions, please email Dr. David Barbero at david.barbero@physics.umu.se.

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

The application period for this advert has expired.UmU logo

Umeå universitet söker...
Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 36 700 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Två doktorandtjänster
i materialfysik och nanoteknik
med fokus mot tryckta polymera solceller och biomimetik startdatum september 2011 (deadline 28 juni, 2011)

Institutionen för fysik (www.physics.umu.se) växer snabbt, och håller på att utvecklas till ett av världens ledande kompetenscentrum för fotonik, flexibel elektronik och solceller. I Dr David Barberos forskargrupp undersöks och forskas på nya spännande möjligheter inom området flexibel elektronik och solceller (www.phys.umu.se/exphys/Barbero/index.html).

Vi har samarbeten med ledande internationella grupper (vid Princeton och UCLA), och en utmärkt miljö för hög-kvalitativ och innovativ forskning. Vår institution har nyligen publicerat artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter, t.ex. Nature Materials, Physical Review Letters, och Advanced Materials, liksom i tidskrifter som The Economist inom det aktuella forskningsfältet.

Två doktorandtjänster utlyses inom forskningsfältet flexibla och biomimetiska polymer/hybrid-solceller. Doktorandstudierna beräknas pågå under fyra år (med eventuell förlängning till ett femte år om undervisning innefattas i tjänsten). Arbetsförhållanden vid institutionen är utmärkta med nyrenoverade laboratorium, renrums-laboratorium och nyinköpt instrumentering. Projekten kommer att innefatta internationella samarbeten (Princeton University och UCLA) och doktorander inom projektet kan få möjlighet att tillbringa delar av sin doktorandtid vid någon av dessa institutioner. Dessutom finns möjlighet att via institutionen för fysik ansöka om stipendium för en termins forskningsutbyte vid University of California, Berkeley, i USA.

Projektbeskrivning
Forskningen i projekten kommer att fokusera på skapandet av flexibla polymer/hybrid solceller med ökad verkningsgrad. Nanostrukturering och molekylär självorganisering kommer att användas för att öka ljusabsorption, öka laddningsseparation, förbättra laddningstransport till elektroder samt bygga fungerande flexibla komponenter. Vi kommer att använda halvledande polymerer, nya typer av material (kolnanotuber, grafen) och biomimetiska tillvägagångssätt för att öka verkningsgraden hos solcellerna. Vi kommer särskilt undersöka förhållandet mellan tillverkningsprocess och cellernas aktiva lager. Projektet kommer även att innefatta karaktärisering av nanostrukturer på olika sätt.

Krav
Behörighet att antas till forskarutbildningen regleras i högskoleförordningen. Sökande skall ha minst 240 högskolepoäng (ECTS poäng), varav minst 60 på avancerad nivå, eller, om de var tagna före 2007-07-01, minst 120 (gamla) poäng (motsvarande 180 ECTS poäng) eller på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kurser på avancerad nivå i fysik eller närliggande ämnesområde.

Vi söker dig som
• Har grundexamen (Magister eller Master) i fysik, materialvetenskap, polymervetenskap eller liknande.
• Har en stark motivation att bedriva forskning i ett spännande men snabbt föränderligt forskningsfält.
• Har mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.
• Är framåt, uppfinningsrik, kreativ och självständig.
• Har erfarenhet av tekniker för tillverkning av mikro- och nanostrukturer och strukturerade material, molekylär självorganisation, interaktioner mellan ljus och olika material, optik, fotonik, elektroniska komponenter, polymera material, kolnanotuber, grafen, samt modellering och programmering (t ex i Matlab, Mathematica etc). (Dessa erfarenheter är meriterande men är ej ett krav.)

Ansökningsförfarande
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla ett kort brev med din motivation varför du söker denna tjänst, ett CV med akademiska examina, lista över akademiska kurser (översatta med betyg) samt andra för tjänsten relevanta erfarenheter, kopia på utbildningsdiplom, namn på två referenspersoner (inklusive e-postadress och telefonnummer) samt annan information som sökande anser vara relevant.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

För mer information kontakta Dr. David Barbero: david.barbero@physics.umu.se men observera att ansökan måste skickas till jobb@umu.se för att vara giltig.

Ansökningar som anlänt senast 28 Juni 2011 kommer att utvärderas.

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se