UmU logo

Umeå University announces...


Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 000 employees and 37 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!

 

PhD Position in Ecological Stoichiometry

– The stoichiometry of food webs (StoichioWeb)

 

Announced by the Department of Ecology and Environmental Science (EMG) www.emg.umu.se

 

Project description
Ecological stoichiometry is a relatively novel approach that yields exciting, often-counter-intuitive predictions linking the chemical composition of organisms to the biogeochemical cycles of elements in ecosystems. Yet, most of these breakthroughs come from studies of bi-trophic interactions (mainly plant-herbivore and plant-decomposer interactions). Hence, a whole field of investigations is still open in front of this approach, since most natural food webs contain more than two trophic levels. Interestingly, novel theoretical work has shown that ecosystem dynamics observed in simplified 2-level systems can be substantially modified in a more realistic multi-trophic context.

 

This project is a dual modeling and experimental investigation of the mechanisms underlying the impacts of the elemental composition of organisms on the cycles of elements in ecosystems harboring multi-trophic food webs. In microcosms, you will assemble food webs from representative species of the basic trophic levels (primary producers, herbivores, microbial decomposers, microbivores). You will then assess the effects of the elemental stoichiometry of given trophic levels on the dynamics of the food web and on important biogeochemical functions (e.g., carbon fixation, nutrient uptake, carbon and nutrient mineralization) by experimentally adding/subtracting trophic levels or manipulating nutrient inputs. You will use predictions from mathematical models that you will have built beforehand as a guide for these experiments.

 

Requirements
The recruitment procedure for the position is in accordance with the Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen Chapter 5 and 7). Prerequisites include either i) 240 ECTS credits (Swe. högskolepoäng) of higher education studies of which 60 should be on an advanced level (Master level), or ii) 120 Swedish (old) credits (Swe. poäng; corresponding to 180 ECTS credits) of higher education studies if they were taken before July 1, 2007 or equivalent competence.

 

Anyone who, prior to July 1, 2007, had acquired qualifications meeting the general admission requirements for third-cycle studies then in force, i.e. first-level studies comprising at least 120 credits, or substantially equivalent knowledge acquired in Sweden or abroad, shall be deemed to meet the current general entry requirements, but no later than until the end of June 2015 (Higher Education Ordinance, Ch. 12, item 11).

 

The successful candidate should show creativity and initiative and be open to working in a spirit of cooperation. A background in ecological modeling and/or experience with laboratory cultures is highly desirable. A good ability to read, write and speak English is essential.

 

Application
The application should include a short description of your research interests and, more precisely, why you are interested in the position, a CV, certificates from higher education, copies of relevant diplomas, and contact information for 2 reference persons. The application should be written in Swedish or English and can be submitted either electronically (MS Word or PDF format) or in hard-copy (3 copies) form. For more information, contact Mehdi Cherif, +46-(0)90-786 92 39,
e-mail: mehdi.cherif@emg.umu.se.

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

 

The procedure for recruitment for the position is in accordance with the Higher Education Ordinance (chapt. 12, 2 §) and the decision regarding the position cannot be appealed.

 

The application period for this advert has expired.UmU logo

Umeå universitet söker...

 

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 37 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

 

Doktorand i ekologisk stökiometri

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap(EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 160 medarbetare, varav ett 50-tal är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se.

 

Ekologisk stökiometri är ett relativt nytt forskningsfält som redan lett till spännande upptäckter och som gör en rad oväntade prediktioner om hur organismers kemiska sammansättning påverkar populationsdynamik och biogeokemiska processer. Dessa genombrott kommer dock än så länge enbart från studier av interaktioner mellan två trofiska nivåer (huvudsakligen mellan växter och herbivorer och växter och nedbrytare). I stort sett alla naturliga födovävar har dock fler än två trofiska nivåer, och nya teoretiska arbeten har visat att ekosystemdynamiken i enkla 2-nivåsystem kan skilja sig markant från dynamiken i mera realistiska födovävar med fler trofiska nivåer. Projektet kombinerar teoretiska och experimentella undersökningar av hur den elementära sammansättningen av organismer påverkar ämnesflöden i ekosystem med multi-trofiska födovävar. Du kommer att använda mikrokosmer för att sätta ihop födovävar med olika arter representerande de mest grundläggande trofinivåerna (primärproducenter, herbivorer, mikrobiella nedbrytare, mikrobätare). Du kommer sedan att undersöka hur den elementära stökiometrin i biomassasammansättningen av olika trofinivåer påverkar födovävsdynamiken och viktiga biogeokemiska funktioner (t ex kolfixering, närsaltupptag, kol- och närsaltmineralisering) genom att experimentellt manipulera närsalttillförsel och närvaro/frånvaro av olika trofiska nivåer. Både experimentuppsättningen och tolkningen av resultaten kommer att ske utifrån prediktioner från matematiska modeller som du själv utvecklar och analyserar.

 

Kompetenskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7).

 

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015 (HF 12 kap 11 st).

Den sökande bör vara kreativ, ha god förmåga till att arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift förutsätts, då det dagliga arbetet i forskningsgruppen och vid institutionen till stor utsträckning bedrivs på engelska. Erfarenhet av ekologisk modellering och/eller laborativt arbete är meriterade.

 

Ansökan
Ansökan ska bestå av en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen, ditt CV, namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner, samt kopia av relevanta examensbevis och eventuella publikationer.

 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas. Ansökan kan skickas in antingen elektroniskt (MS Word eller PDF) eller som originalhandlingar (3 kopior). För mer information, kontakta Mehdi Cherif, 090-786 92 39, e-mail: mehdi.cherif@emg.umu.se.

 

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan:sonja.nordstrom@adm.umu.se