UmU logo

Umeå universitet söker...


Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 37 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

 

Doktorand i datavetenskap

 

Institutionen för datavetenskap söker en doktorand inom projektet Parameterized Natural Language Parsing.


Det blir allt vanligare att datorsystem på ett eller annat sätt måste hantera naturliga språk, det vill säga språk som till exempel svenska eller engelska. Det första steget när ett datorsystem ska försöka förstå en svensk mening är nästan alltid en syntaktisk analys. Enkelt uttryckt försöker systemet ta ut satsdelarna – hitta huvudverbet, subjektet, objekten, etc. Hur svår och tidskrävande denna uppgift är beror på hur komplicerad den underliggande grammatiken är.


Projektet syftar till en detaljerad analys av förhållandet mellan grammatikens uttryckskraft och beräkningskomplexiteten, det vill säga hur mycket tid och minne som behövs för den syntaktiska analysen. De huvudsakliga verktygen är klassiska metoder och teorier från den teoretiska datavetenskapen, till exempel formella språk och komplexitetsanalys.


När denna analys avslutats ska de nyvunna insikterna omsättas i nya metoder för syntaktisk analys som inom ramen för projektet ska utvecklas och testas.
Doktoranden förväntas i första hand arbeta med frågor direkt relaterade till projektet, men kommer också att uppmuntras till insatser inom näraliggande områden.

 

Kompetenskrav

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7). För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet datavetenskap om minst 90 högskolepoäng.
Sökande bör ha goda kunskaper inom teoretisk datavetenskap, särskilt komplexitetsteori och formella språk, samt goda programmeringskunskaper. Goda färdigheter i engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper inom lingvistik och språkteknologi är meriterande.

 

Ansökan

Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer och intressen. Ansökan skall också innehålla en meritförteckning, kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia eller sammanfattning av den sökandes examensarbete, samt kontaktinformation till två referenspersoner. Befintliga vetenskapliga publikationer kan användas för att stärka ansökan.

 

Information

Allmänna upplysningar lämnas av professor Frank Drewes, studierektor för utbildning på forskarnivå, telefon +46(0)90 786 97 90,
Email: drewes@cs.umu.se. Upplysningar om det specifika projektet lämnas av projektledaren, Henrik Björklund, telefon +46(0)90 786 97 89, Email: henrikb@cs.umu.se. Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå University announces...

 

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 000 employees and 37 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!

 

PhD Student in Computing Science

 

The Department of Computing Science is looking for a PhD student within the project Parameterized Natural Language Parsing.


Computer systems that in one way or another have to deal with natural languages, languages such as Swedish or English, are becoming increasingly prevalent. The first step, when a system is supposed to handle a sentence in English is almost always a syntactic analysis, i.e., the system tries to determine which parts of the sentence are the main verb, the subject, the objects, etc. How hard and how time consuming this analysis is depends on how complicated the underlying grammar is.


The aim of the project is a detailed analysis of the relationship between the expressivity of the grammar and the computational complexity of the syntactic analysis. The main tools empolyed are classical methods from theoretical computer science, such as formal lanugage theory and complexity analysis.
Once this analysis is finished, the aquired knowledge will be put to use in the development of new methods for syntactic analysis. Such methods will be implemented and tested within the project.


The PhD student is expected to mainly address questions directly related to the project, but will also be encouraged to do work in neighboring areas.

 

Admission requirements

Successful candidates should preferably have earned an MSc degree or similar in computer science or some other field relevant for the position (MSc students soon to complete their theses may also be considered). The recruitment procedure for the position is in accordance with the Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen Chapter 5 and 7). Prerequisites include 240 ECTS credits (Swe. högskolepoäng) of higher education studies of which 60 should be on an advanced level (Master level) or equivalent competence. The special requirement is 90 ECTS-credits in computer science.


The applicant should be well versed in theoretical computer science, in particular formal language theory and complexity theory, and have good programming skills. The applicant must be proficient in English, both spoken and written. Knowledge in linguistics and computational linguistics is an additional qualification.

 

Application

The application should contain a letter wherein the applicant describes her- or himself, relevant qualifications, and interests. The application should also contain a Corriculum Vitae, copies of relevant documents, a copy or summary of the applicant’s Masters thesis (or equivalent), and contact information to two persons willing to act as references. Scientific publications, if any, should be included to strengthen the application.

 

Information

For general information, please contact the PhD programme coordinator, Frank Drewes, at Phone +46(0)90-786 97 90, or by e-mail, drewes@cs.umu.se. For more information about the specific position, please contact the project leader, Henrik Björklund, at Phone +46(0)90-786 97 89, or by email henrikb@cs.umu.se.

The procedure for recruitment for the position is in accordance with the Higher Education Ordinance (chapter. 12, 2 §) and the decision regarding the position cannot be appealed. Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format.

The application period for this advert has expired.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: sonja.nordstrom@adm.umu.se