UmU logo

Umeå University announces...


Umeå University - with its 36,700 students and over 4,200 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organizations throughout the Umeå region and all over the world.

 

1-2 PhD student positions in Computer Science

with focus on knowledge-based systems applied to health care

 

Umeå University is seeking outstanding candidates for 1-2 PhD student positions in computer science with a focus on knowledge-based systems applied to health care at the Department of Computing Science. The research group to which the positions will be associated conducts research at the intersection of AI and HCI with emphasis on interaction design of knowledge-based systems. Topics like multi-initiative systems, intelligent user interfaces, knowledge and user modeling, personalization, argumentation, multi-agent systems and semantic web techniques are central. More information can be found here: http://www.cs.umu.se/forskning/forskargrupper/uikm/.

 

The current positions are aimed to strengthen and broaden the research that is currently focusing on the design and evaluation of methods, algorithms and software for knowledge-based decision-support that promote development of users’ knowledge and skills in collaborative use environments. Research topics include interaction design for knowledge assessment, formalisation and visualisation of complex reasoning processes in the health domain and methods for personalising support for reasoning. Automatic methods for adaptation are also in focus. Evaluation using formative and situated methods is central. The positions include collaboration with our national and international academic, industrial and healthcare providing partners.

 

The positions are aimed for PhD studies and research leading to a PhD exam. The positions include a competitive salary for a period of four years research time, provided that expected study and research results are achieved. The positions may also include part-time teaching (normally up to 20%). If so, the total time for the positions is extended accordingly (up to maximum five years).

 

Requirements
Successful candidates should preferably have earned an MSc degree or similar in computer science or some other field relevant for the position (MSc students soon to complete their theses may also be considered). The recruitment procedure for the position is in accordance with the Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen Chapter 5 and 7). Prerequisites include 240 ECTS credits (Swe. högskolepoäng) of higher education studies of which 60 should be on an advanced level (Master level) or equivalent competence. The special requirement is 90 ECTS-credits in computer science.

 

In addition to excellent study results, solid programming skills are required. Experience from health care, construction or mining industry is also considered highly valuable. Additional personal qualifications necessary in the multi-disciplinary projects are the ability to collaborate with people with different backgrounds and excellent skills in organizing and completing work tasks within time limits. Good communication skills in written and spoken English are required and Swedish is beneficial. In order to address the uneven distribution of gender at the department, female candidates are encouraged to apply for the positions.

 

Submitting your application

A complete application should include:

Introductory letter with a statement of research interest

• CV

• Copy of completed thesis report

• Copies of degree certificates, including documentation of completed academic courses and their grades

• Documentation/description of software development experience

• Documentation/description of experience from health care or industry

• Contact information to three persons willing to act as references

• Any other information relevant for the position

All material should be submitted electronically in MS Word or PDF format or in one printed copy.

 

Further information

For further information, please contact Assistant Professor Helena Lindgren, helena@cs.umu.se, +46 (0)90 786 77 73.

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

 

The procedure for recruitment for the position is in accordance with the
Higher Education Ordinance (chapt. 12, 2 §) and the decision regarding the position cannot be appealed.

 

The application period for this advert has expired.UmU logo

Umeå universitet söker...

 

Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 36 700 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

 

1-2 doktorander i datavetenskap

med inriktning mot kunskapssystem inom hälsovården

 

Umeå universitet söker excellenta kandidater till 1-2 doktorandtjänster i datavetenskap med inriktning mot kunskapssystem applicerade inom hälsovården. Tjänsterna är placerade vid institutionen för datavetenskap. Forskargruppen som doktoranderna kommer att ingå i bedriver forskning i gränslandet mellan AI och MDI med tonvikt på interaktionsdesign av kunskapsbaserade system. Ämnen som intelligenta användargränssnitt, personifiering, adaptiva och anpassningsbara kunskapssystem, kunskaps- och användarmodellering, multiagentsystem, semantiska webben, formella ontologier och datorstödd argumentation är centrala. Mer information finns här: http://www.cs.umu.se/forskning/forskargrupper/uikm/.

 

De aktuella tjänsterna syftar till att stärka och bredda den forskning som fokuserar på design och utvärdering av metoder, algoritmer och mjukvara för beslutsstöd i komplexa kunskapsdomäner, som stödjer användarens utveckling av kunskap och färdigheter i distribuerade samarbetsmiljöer. Forskningsämnen inkluderar interaktionsdesign för kunskapsmodellering, formalisering och visualisering av komplexa resonemangsprocesser inom klinisk och förebyggande hälsovård, samt utveckling av metoder för personifierat stöd i resonerande. Användarcentrerad design och utvärdering med användning av formativa och situerade metoder används genomgående. Tjänsterna förutsätter kontinuerligt samarbete med nationella och internationella samarbetspartners från akademi, industri och hälso- och sjukvård.

 

Tjänsterna syftar till doktorandstudier som leder fram till en doktorsexamen efter fyra år. Tjänsterna kan också innehålla deltidsundervisning (upp till 20%). Om så är fallet förlängs i motsvarande grad, dock upp till maximalt 5 år totalt.


Kompetenskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet datavetenskap om minst 90 högskolepoäng. Förutom goda studieresultat och krävs goda programmeringsfärdigheter. Värdefullt är också erfarenheter från arbete inom vård och gruv- och/eller byggindustri. Ytterligare personliga färdigheter nödvändiga i de tvärvetenskapliga projekten är god förmåga att samarbeta med personer med olika bakgrund, god förmåga att organisera och avsluta arbetsuppgifter inom uppsatta tidsramar. Förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt god förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska är viktiga kriterier vid tillsättningen. För att sträva mot en jämnare könsfördelning vid institutionen uppmuntras särskilt kvinnliga kandidater att söka tjänsterna.


Ansökan
I ansökan inkluderas följande:

• Kortfattad beskrivning (på svenska eller engelska) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen

• CV

• Kopia av examensarbete

• Kopia av betyg

• Dokumentation av och beskrivning av erfarenheter från mjukvaruutveckling

• Dokumentation av och beskrivning av erfarenhet från hälso- och sjukvården och/eller industri

• Kontaktinformation till tre referenspersoner

• Annan information relevant för anställningen.

 

Närmare upplysningar lämnas av Helena Lindgren,helena@cs.umu.se, 090-786 77 73.

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se