UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 33 500 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

 

Fyra postdoktorsanställningar vid humanistisk fakultet

 

Umeå universitets humanistiska fakultet driver ett omfattande utvecklingsarbete som vi kallar Humanistisk offensiv. Vi vill söka nya vägar för humaniora och bygga starka forskningsområden för framtiden. Vi anställer nu postdoktorer som ett led i det strategiska arbetet att ytterligare förstärka den humanistiska forskningen i Umeå. Anställningarna riktas till följande forskningsområden som alla har en tvärvetenskaplig karaktär. Områdena är


Humaniora och informationsteknik


Förmoderna studier


Språk och kognition


Språkdidaktik


Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier


Utbildningshistoria med historiedidaktik


Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.


Ansökan skall innehålla
• en fullständig curriculum vitae (CV)
• en publikationsförteckning
• en forskningsplan om 5-8 sidor

 

Anställningen placeras vid någon av institutionerna eller enheterna vid humanistisk fakultet. Anställningsintervju kommer att hållas. Arbetsort är Umeå.


Närmare upplysningar om respektive forskningsområde lämnas av
Patrik Svensson, patrik.svensson@humlab.umu.se (Humaniora och informationsteknik), tel +46 (0)70-397 84 66
Jonas Carlquist, jonas.carlquist@nord.umu.se (Förmoderna studier), tel +46 (0)70-873 62 99
Pär Sundström, par.sundstrom@philos.umu.se, tel +46 90 786 51 63 samt Kirk Sullivan, kirk.sullivan@ling.umu.se, tel +46 90 786 95 49 (Språk och kognition),
Kirk Sullivan, kirk.sullivan@ling.umu.se, (Språkdidaktik), tel +46 90 786 95 49,
Jenny Eklöf, jenny.eklof@idehist.umu.se (Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier), tel +46 (0)90-786 54 56
Daniel Lindmark, daniel.lindmark@historia.umu.se (Utbildningshistoria med historiedidaktik), tel +46 (0)90-786 62 50

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

I ansökan skall ett av ovanstående områden rubriceras. Om projektet inbegriper flera av ovanstående områden anges dessa i rubriceringen.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.


 

Humaniora och informationsteknik

Human- och kulturvetenskaperna, deras studieobjekt och praktiker påverkas på ett genomgripande sätt av informationsteknik och det digitala. HUMlab är en internationellt förankrad mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik, som står på humanistisk bas med ett stort mått av öppenhet och experimentlusta. Informationstekniken och det digitala kan utgöra verktyg, studieobjekt, medium eller laboratorium. Exempel på möjliga områden för postdoktorala projekt: datorspelsstudier, visualisering av humanistiska material, fanfiktion, onlinepraktiker, digital humaniora som forskningsområde, kroppslighet och det digitala, genus och informationsteknik, digital konst, digitalt medierat språk och kommunikation, akademisk aktivism, humanistisk infrastruktur, interaktiv arkitektur, estetisk teori, digitala kreativa näringar och nya digitala publiceringssätt för humaniora. Forskningsbakgrund kan vara inom ett humanistiskt eller annat för området relevant ämne.

Besök hemsidan: www.humfak.umu.se/forskning/humaniora-och-it/


Förmoderna studier

Forskningsmiljön Förmoderna studier (Umeå Group for Premodern Studies) vid Umeå universitet samlar forskare inom flera discipliner och samverkar med ett flertal internationella akademiska miljöer. Syftet är att bedriva internationellt framgångsrik forskning om perioden före 1800. Ett uttalat mål är att forskningen ska överskrida nationella perspektiv och har tre teman i fokus: känslor, genus och politisk kultur. Vi välkomnar ansökningar som i vid mening anknyter till något av dessa teman. Som post-doc ansluts du till Umeå Group for Premodern Studies och får del av gruppens internationella nätverk och det kontinuerliga utvecklingsarbete som gruppen utför.

Besök hemsidan: www.humfak.umu.se/forskning/formoderna-studier/


Språk och kognition

Språk och kognition är namnet på Umeå universitets humanistiska kognitionsvetenskapliga miljö, med tyngdpunkt i ämnena filosofi och lingvistik. Forskningsområden i miljön inkluderar bland annat medvetandefilosofi, logik, språkfilosofi, språk- och begreppstillägnande och semantik. Vi välkomnar projekt inom dessa områden men även andra projekt som fokuserar frågor inom områdena språk, perception, tänkande, minne och handling.

Besök hemsidan: www.humfak.umu.se/forskning/sprak_kognition/


Språkdidaktik

Språkdidaktik innebär studiet av kognitiva, kulturella och pedagogiska faktorer som är av betydelse för lärande av, och undervisning i, språk och språkliga färdigheter. Vår miljö rymmer rika möjligheter att forska om t.ex. tandemmetoden för språklärande i skolan och/eller på universitet, uttalsutveckling, språkundervisning i second life eller andra typer av IKT-stödd språkundervisning, kognitiva processer i skrivande och läsning på ett andraspråk, formativ bedömning, motivation, och språklärandets kulturella kontext. Vi välkomnar särskilt projekt som fokuserar ungdomars skriftbrukskultur och placerar den i ett didaktiskt sammanhang.

Besök hemsidan: www.humfak.umu.se/forskning/sprakdidaktik/


Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier

Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier bedriver kulturvetenskaplig forskning om vetenskap, medicin, teknik och miljö, samt relationerna mellan dessa områden och samhället i stort. Forskningen behandlar högaktuella och omdebatterade ämnen, som förhållandet mellan experter och allmänhet, genteknik och politik, samhällsvetenskap och journalistik, jord- och skogsbrukets utveckling och utmaningar, medicin och läkemedelsindustri, miljödebatt och miljöskandaler, forskning och politik kring hållbar utveckling, miljö- och forskningsjournalistik, teknik och social förändring. Till områdets åtaganden hör också att lyfta fram och belysa frågor och potentiella problem, som sällan diskuteras offentligt men som är eller kan bli viktiga ur ett samhällsperspektiv. Forskare inom VTM-studierna samverkar både med varandra och med andra forskargrupper inom och utanför Umeå universitet.

Besök hemsidan: www.humfak.umu.se/forskning/vtm-studier/

 

Utbildningshistoria med historiedidaktik

Historia och utbildningsvetenskap möts på olika sätt i utbildningshistoria och historiedidaktik. Därför kallas området också historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Inom forskningsmiljön bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet. Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.

Besök hemsidan: www.humfak.umu.se/forskning/utbildningshistoria/

 

Print & Media
Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se