UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 33 500 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

 

Postdoktor i mediestudier

med inriktning mot digital deltagarkultur

 

Umeå universitets humanistiska fakultet driver ett omfattande utvecklingsarbete som vi kallar Humanistisk offensiv. Vi vill söka nya vägar för humaniora och bygga starka forskningsområden för framtiden. Humanistisk fakultet söker en postdoktor för placering vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Forskaren ska utföra studier av relationen mellan digitala deltagarkulturer och engagemang i det civila samhället. För att vara kvalificerad ska den sökande vara väl orienterad i forskningsfronten rörande digital kultur, nya medier, onlineaktivism, webb- och medborgarjournalistik, fankulturer och ska också kunna tillämpa kunskaperna i egna fallstudier.


Dagens medielandskap utmärks av aktiva publiker som i ökande grad tar kontroll över informationsflödena. Genom sociala medier skapas nya rum för engagemang, deltagande och användarskapat innehåll. Publiker responderar, och agerar idag mer och mer tillbaka på det innehåll som presenteras för dem av traditionella institutioner inom politik, journalistik och kultur. Hybrida medieplatser kommer alltmer att fungera som språngbrädor för nya typer av sociala rörelser, likväl som för en rad mer eller mindre individualiserade uttryck som utmanar de rådande gränserna och kulturella kontrakten för offentligheten.


Forskaren ska ha relevant doktorsexamen och vidare ha erfarenhet av kvalitativ forskning inom ett eller flera av de områden som nämnts ovan. För att fungera i rollen måste den sökande kunna arbeta självständigt och ha lämplig kompetens för att kunna tillämpa kunskap om nationella och internationella deltagarkulturer och aktivism i utvecklandet av innovativa analyser av medborgarskap och identitet.


Anställningen kommer också att vara kopplad till forskningsprogrammet Media Places vid HUMlab (Umeå universitet) och där särskilt till forskningstemat Media Places as Hybrid Practice and Representation. Inom detta studeras hur fysiska, digitala och symboliska aspekter av människors sociala verklighet kommer samman i rika och hybrida "medieplatser". Den forskning som utförs av inom den här utlysta tjänsten kommer att bli en del av detta bredare ramverk, och forskaren kommer också att kunna ha stort utbyte av samarbete och samverkan med andra forskare inom programmet.


Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.


Ansökan skall innehålla
• en fullständig curriculum vitae (CV)
• en publikationsförteckning
• en forskningsplan om 5-8 sidor


För vidare frågor om tjänsten kontakta professor Simon Lindgren, simon.lindgren@soc.umu.se, +46 90 786 95 19

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå University announces...

 

Umeå University - with its 33,500 students and over 4,200 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

 

Postdoctoral position in participatory digital media

 

The Faculty of Humanities at Umeå University is seeking a Postdoctoral Researcher to be placed at the Department of Culture and Media Studies. The researcher will conduct studies relating to the continuities between participatory culture and civic engagement. As such, qualified candidates should be aware of current research trends in digital culture, new media, online activism, web and citizen journalism, and fan studies, and should be ready to apply that knowledge to case study research.


The media landscape of today is characterized by active audiences that increasingly take control over the flows of communication. Through social media, new spaces for engagement and for the creation of user-created content are formed. Audiences now act back more and more upon the content that is presented to them from traditional institutions in politics, journalism and culture. Hybrid media places become the springboard for new forms of social movements as well as more or less individualized expressions that challenge the previously established boundaries and cultural contracts of the public sphere.


The postdoctoral researcher will have earned an advanced degree and should have conducted previous qualitative research in one or more of the above listed areas. Successful candidates must be able to work independently and apply knowledge of domestic and international participatory cultures and civic action to the development of innovative analyses and models of civic learning and identity.


The position will also be affiliated with the Media Places research program at HUMlab (Umeå University) and particularly to the research theme Media Places as Hybrid Practice and Representation. Within this theme, analyses are carried out of how physical, digital and symbolic properties of our lived experience come together in rich media places, and how hybrid practices and representations develop. The research carried out by this post doc, in the field of participatory media and activism, will function as part of this wider framework, and the post doc will also be able to gain from collaboration and exchange with other researchers within the program.

 

Applicants must have taken their doctorate within the last three years.


For further information about the position, please contact Professor Simon Lindgren, simon.lindgren@soc.umu.se, phone number +46 90 786 95 19.

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

Documents sent electronically should be in MS Word or PDF format. The application period for this advert has expired.

 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se