UmU logo

Umeå University announces...


Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 000 employees and 37 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!

 

Post-doc Position (2 years) in Stream Restoration Ecology

 

The position is placed in the Landscape Ecology Group at the Department of Ecology and Environmental Science. The Department of Ecology and Environmental Science carries out research, graduate and postgraduate education in ecology, environmental science and physical geography. The department has about 150 employees, about 20 of whom are post-docs. The Landscape Ecology Group works with large-scale ecological processes. For example, we study the possibilities to restore damaged parts of different landscapes. For more information, see http://www.emg.umu.se/english/?languageId=1.

 

This position belongs to the 5-year research project Vindel River LIFE, funded by the EU Commission and ten Swedish actors. Within the project, tributaries of the Vindel River – a Natura 2000 area – that have previously been used for timber-floating are restored, and the ecological and environmental effects of this restoration are analysed (see http://vindelriverlife.se/?lang=en). The project is carried out in collaboration with the Vindel River Fisheries Advisory Board and the Swedish University of Agricultural Sciences and is part of the large project “From Coast to Mountains” which is ultimately aiming at facilitating fish passage at the Stornorrfors hydropower station.

 

The main task for the post-doc will be to analyse the effects on riparian vegetation of an advanced type of stream restoration in rapids, and to compare these with effects in rapids that have been restored in a more traditional way. A small study of otter responses to restoration is also planned. The study will be carried out in ten different sites of each type. The post-doc is supposed to implement a programme for field sampling and analysis and to report on the results in writing. The work should be done in the final stage of the project between January 1, 2013 and December 31, 2014.

 

Requirements
To qualify for the position you should have a PhD degree in an ecological discipline, not more than 3 years old. You must be fluent in English and have a driving license. We demand documented capabilities of autonomous scientific research work and skills in writing scientific publications and reports in English. We are particularly positive about candidates who received their PhD degree from other universities than Umeå University.

 

Your application should include a short summary (2 pages) of your previous research experience, a short description (max. 3 pages) of how you could contribute to the research, a Curriculum Vitae with a list of publications, copies of relevant degree certificates and publications, and names and contact details of three reference persons.

 

The application can be submitted either electronically or in hard-copy form. All documents submitted in hard-copy form should be in duplicate, and all electronically submitted material should be in MS Word or PDF format.

 

For more information, contact Professor Christer Nilsson, +46-(0)90-786 6003, e-mail: christer.nilsson@emg.umu.se.

 

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

 

The application period for this advert has expired.

 

EU_Life Natura2000UmU logo

Umeå universitet söker...

 

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 37 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med din ansökan!

 

Postdoktor (2 år) i bäckrestaureringsekologi

 

Anställningen är placerad inom landskapsekologigruppen vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG). EMG bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 20 är postdoktorer. Landskapsekologigruppen arbetar med storskaliga ekologiska processer. Bland annat studerar vi möjligheterna att restaurera skadade delar av olika landskap. För mer information, se www.emg.umu.se.

 

Denna anställning hör till det femåriga projektet Vindel River LIFE som finansieras av EU-kommissionen och tio svenska aktörer. Inom projektet restaureras biflöden till Vindelälven – ett Natura 2000-område – som tidigare flottats och ekologiska effekter och miljöeffekter av denna restaurering analyseras (se http://vindelriverlife.se/). Projektet bedrivs i samarbete med Vindelälvens fiskeråd och Sveriges lantbruksuniversitet och ingår som en del i storprojektet ”Från kust till fjäll” som ytterst handlar om att underlätta fiskpassage vid Stornorrfors kraftverk.

 

Befattningshavarens huvuduppgift blir att analysera effekter på strandvegetationen efter en avancerad form av vattendragsrestaurering i strömsträckor, samt att jämföra dessa med effekter i strömsträckor som restaurerats på ett mer traditionellt sätt. En liten studie av utterns reaktion på restaureringen kommer också att ingå. Studien omfattar tio områden av vardera typ. Innehavaren av denna postdoktorbefattning förväntas genomföra ett program för fältsampling och analys samt i skrift redovisa erhållna resultat. Arbetet ska utföras i projektets slutskede mellan 1 januari 2013 och 31 december 2014.

 

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställningen krävs en doktorsexamen i ett ekologiskt ämne, inte mer än tre år gammal. Du måste kunna tala engelska flytande och ha körkort. Vi förutsätter att du har dokumenterad förmåga till självständigt vetenskapligt arbete, samt att du är kapabel att producera vetenskapliga publikationer och rapporter på engelska. Vi ser särskilt positivt på sökande som avlagt sin doktorsexamen vid annat lärosäte än Umeå universitet.

 

Din ansökan, på svenska eller, helst, engelska, ska innehålla en kort sammanfattning (2 sidor) av dina tidigare vetenskapliga erfarenheter, en kort beskrivning (max. 3 sidor) av hur du kan bidra till verksamheten, en meritförteckning med en publikationslista, kopior av relevanta examensbevis och publikationer samt namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

 

Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat (2 kopior). Material som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

 

Närmare upplysningar lämnas av professor Christer Nilsson, tel 090-786 6003, e-post christer.nilsson@emg.umu.se.

 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.


Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.

 

EU_Life Natura2000

 
 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan:sonja.nordstrom@adm.umu.se