UmU logo

Umeå universitet söker...


Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 000 anställda och 33 000 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

8 biträdande lektorer (5 år)
vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

För att förstärka forsknings- och undervisningskompetensen inom de tekniska utbildningarna, och ytterligare stärka förutsättningarna för teknikvetenskaplig forskning och näringslivssamarbete, gör nu Umeå universitet tillsammans med den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten en extra satsning. Vi söker för snarast möjliga anställning åtta biträdande lektorer, med 20 % undervisning, till en sammanlagd anställningstid av 5 år. En biträdande lektor äger inför denna anställnings upphörande rätt att bli prövad för anställning tills vidare som lektor vid Umeå universitet. Satsningen omfattar sammantaget åtta rekryteringspaket och innefattar, förutom dessa biträdande lektorat, stöd till doktorandanställningar, postdoktor-paket, startbidrag samt utrustningsgarantier. Observera att, beroende på de sökandes kvalifikationer, kommer en dubbel rekrytering att kunna göras till vissa kompetensområden och andra utgå.

Industriell ekonomi
Dnr 312-444-10

Inom detta område söker vi personer med kompetens inom matematisk modellering kombinerat med datorbaserad simulering, och speciellt med kunskaper inom riskanalys eller logistik med tillämpad kombinatorisk optimering.

Vid Umeå universitet har nyligen ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi startats. Ett tema genom denna utbildning är modellering, simulering, optimering, management och risk management av flöden och affärsprocesser. Två av utbildningsprogrammets specialiseringar är risk management och logistik med optimering. Den som söker denna befattning förväntas förstärka utbildningsprogrammets forskningsöverbyggnad genom att bedriva forskning inom ett område av matematiken eller den matematiska statistiken som är relevant för programmet. Exempel på sådana områden inkluderar matematisk modellering, risk management, stokastiska processer, stokastiska differentialekvationer och deras tillämpningar, finansiell matematik, logistik, optimering, kombinatorisk optimering, grafteori, köteori, tillförlitlighetsteori och kontrollteori. Tekniska tillämpningsområden omfattar exempelvis energisystem, resursplanering, trafik/transportplanering, tillverkningssystem och skoglig produktion.

Den önskvärda kandidaten:
- ska ha en doktorsexamen i matematik eller matematisk statistik eller angränsande område
- ska ha visat sig kapabel att bedriva forskning av hög kvalitet inom minst ett delområde av de matematiska ämnena som är relevant för programmet i industriell ekonomi
- bör ha visat på betydelsen av sin forskning inom en för programmet i industriell ekonomi relevant gren av näringslivet.

Inom institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet finns växande forskargrupper inom området partiella och stokastiska differentialekvationer. En dokumenterad skicklighet inom detta område, samt en förmåga att kunna kommunicera med dessa grupper, kommer att betraktas som en fördel.

Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning, men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Industriell ekonomi.

För mer information om detta paket kontakta:

docent Kaj Nyström, kaj.nystrom@math.umu.se


Energiteknik
Dnr 312-445-10

Inom detta område söker vi personer med kompetens framför allt inom energieffektivisering eller biokemisk och termisk omvandling.

I den påbörjade omställningen av de globala energisystemen, är utvecklandet och användningen av energisnåla, miljövänliga och klimatneutrala processer och system en helt nödvändig förutsättning.

Delområdet energieffektivisering omfattar effektivisering av distribution och energianvändning inom bebyggelse, baserat på ett systemtänkande och livscykelperspektiv. Forskningen är till sin karaktär tillämpad och metodinriktad. Verksamheten förutsätter därför ett nära samarbete med industri och samhälle, men också med discipliner som beteendevetenskap, ekonomi, byggteknik och arkitektur. I Umeå finns idag etablerade strukturer för samverkan, som exempelvis ”Nätverket för ett hållbart byggande och förvaltande”, som omfattar hela skalan från kommun, fastighetsägare, entreprenörer, fastighetsmäklare till banker. Umeå kommun har dessutom nyligen beviljats ett stort anslag med sin ansökan ”Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen (Energisystemsyn i kallt klimat)” från den statliga Delegationen för hållbara städer. För närvarande pågår forskning med inriktning mot att, baserat på experimentella mätningar, utveckla metoder och metodik för utvärdering av byggnaders energiprestanda. Därutöver pågår ett flertal projekt som avser utvärdering av energieffektiva byggnader i kallt klimat inom ramen för nätverkets aktiviteter. Vidare har inom fakulteten en arkitekthögskola startats under hösten 2009 med inriktning mot hållbart byggande.

Delområdet biokemisk och termisk omvandling spänner över flera ämnesområden som grundläggande kemi, energi-, kemi-, process- och miljöteknik. Nyligen har ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprogram inom detta område initierats (Bio4Energy) mellan tre universitet i norra Sverige: Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Programmet har av den svenska regeringen beviljats en stor strategisk forskningssatsning och omfattar sju plattformar, varav en utgörs av termokemisk omvandling av biomassa. De redan starka forskningsmiljöerna kommer därmed att ges en unik möjlighet att kraftsamla och interagera för att i framtiden kunna inta en internationell tätposition inom området omvandlingsprocesser för biomassa. Som komplettering till ovanstående strategiska satsning söker vi nu en innovativ energiforskare med erfarenhet från området bränsleomvandling och då speciellt med fokus på omvandlingsprocesser av biomassa.

Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Energiteknik, samt inom den nyligen startade arkitektutbildningen.

För mer information om detta paket kontakta:
docent Staffan Andersson, staffan.andersson@tfe.umu.se eller
professor Anders Nordin, anders.nordin@chem.umu.se


Teknisk fysik
Dnr 312-446-10

Inom detta område söker vi personer med kompetens inom mätfysik, och då speciellt med kunskaper inom tillämpad spektroskopi och detektion.

Teknisk fysik är fakultetens äldsta civilingenjörsprogram och har under åren utvecklats till ett stabilt program med högt söktryck och gott renommé. Det finns nu ett behov av att förstärka mätfysikprofilen inom detta program genom en rekrytering inom området tillämpad spektroskopi och detektion.

Optiska spektroskopiska detektionstekniker har visat sig vara ytterst kraftfulla med känslig detektion av olika ämnen i gasfas. Den senaste tekniska utvecklingen har lett till tekniker med såväl hög känslighet, selektivitet som noggrannhet. Då teknikerna dessutom ofta kan användas för beröringsfria tillämpningar, t ex fjärranalys, har de en god utvecklings- och tillämpningspotential. Detta gör dem lämpliga för ett brett spektrum av tillämpningar inom exempelvis monitorering och reglering av industriella processer, miljöövervakning och medicinsk diagnostik.

Vi söker nu en biträdande lektor som kan bedriva forskning och leda utvecklingen av laserbaserade spektroskopiska tekniker mot olika typer av tillämpningar. Det är önskvärt att den sökande kan ingå i gemensamma projekt med industri och med andra forskargrupper inom universitetet.

Vid Umeå universitet bedrivs aktiv grundläggande forskning inriktad mot utveckling av nya känsliga absorptionstekniker baserade på olika kombinationer av moduleringsmetoder, optiska kaviteter och icke-konventionella ljuskällor, men även inom närliggande områden såsom organisk fotonik och elektronik. Det finns även pågående mångåriga samarbeten med industrin inom området. Ett samarbete med de existerande forskningsaktiviteterna uppmuntras och bör underlätta initierandet av den sökandes forskningsverksamhet.

Forskningen kräver inte bara goda kunskaper i fysik, främst inom områden såsom atom- och molekylfysik, optik (AMO), utan även inom närliggande områden som elektronik och reglerteori. Innehavaren av denna anställning bör ha förmåga att arbeta självständigt, leda en forskargrupp, och helst även ha erfarenhet från samarbete med externa parter, t.ex. industrin.

Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning, men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Teknisk fysik, och då speciellt inom området mätfysik.

För mer information om detta paket kontakta:
professor Ove Axner, ove.axner@physics.umu.se

Interaktion och design
Dnr 312-447-10
Inom detta område söker vi personer med kompetens inom interaktionsdesign. Detta kunskapsområde ligger i gränslandet mellan signalbehandling, design, datavetenskap, matematik och informatik. Det har även en stark inriktning mot innovation, design, prototypframtagande, kreativitet och nytänkande. Speciellt betonas design- och användningsrelaterade frågor om fysisk och virtuell design, användarupplevelser, produktsemantik och frågor som rör användarnas engagemang och motivation.

Den framgångsrika sökande förväntas ha en doktorsexamen i signalbehandling, datavetenskap eller fysik, eller motsvarande, och ska bedriva forskning och undervisning inom området Interaktionsdesign. Ur ett rent tekniskt perspektiv innebär detta konstruktion av återkopplade system med hjälp av datorer, sensorer och effektorer. Ett sådant perspektiv är dock ofta alltför begränsat som följd av att människan är den viktigaste komponenten i många system. Som en konsekvens blir användarcentrerad utveckling, användbarhet och användar-tillfredsställelse viktiga nyckelord och kompetenser.

Speciellt intressant är användandet av ny medieteknik där människor kan interagera med och kommunicera känslor men också kunskaper runt sensorer och sensornätverk för att förstärka och förmedla mänsklig interaktion och upplevelser. Några typiska karakteristika för de nya systemen är att de är mjukvaruintensiva, distribuerade, sensorberoende och medieintensiva. Den snabba utvecklingen ger stora möjligheter för innovationer vilket kan exemplifieras med den nuvarande utvecklingen inom internetbaserade tjänster inriktade mot sociala relationer. Dessa möjligheter gör att erfarenhet runt innovationsarbete är viktig tillsammans med kunskaper om prototypkonstruktion och systemmodellering för simulering.

Vid Umeå universitet finns avancerad teknikforskning runt användningen av digitala media för att förstå mänskliga beteenden, sensornätverk, emergenta och distribuerade system, gränssnitt baserade på naturligt språk och grid computing. Det finns också avancerad forskning runt interaktionsdesign inom det samhällsvetenskapliga området och på Designhögskolan i Umeå.

Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning, men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Interaktion och design.

För mer information om detta paket kontakta:

professor Haibo Li, haibo.li@tfe.umu.se

Teknisk datavetenskap
Dnr 312-448-10
Inom detta område söker vi personer med kompetens framför allt inom industriell programvaruteknik eller flexibel och skalbar IT-infrastruktur.

Den moderna industrin är starkt beroende av programvara av hög kvalitet. Systematisk utveckling, underhåll och kvalitetsförbättring av stora och komplexa programvarusystem har blivit en kritisk framgångsfaktor inom många områden, inte minst inom telekommunikations- och fordonsindustrin. Forskningsområden av intresse inom industriell programvaruteknik inkluderar alla aspekter av programvaruteknik för utvecklingen av stora och komplexa programvarusystem, särskilt modelldriven utveckling, systematisk kvalitetssäkring och processförbättring. Erfarenhet av interdisciplinär forskning som kombinerar formella metoder med programvaruteknik för industriella applikationer är meriterande. Vi välkomnar särskilt sökande med dokumenterad erfarenhet av formella metoder för systematisk modelldriven utveckling eller omstrukturering av stora programvarusystem.

Forskningen inom flexibel och skalbar IT-infrastruktur fokuserar på metoder, algoritmer, arkitekturer och programvara för framtida storskalig virtuell datorkapacitet, som en vidareutveckling av det som idag benämns ”compute clouds”. Genom att kombinera grid-teknik, servervirtualisering och verktyg för schedulering och automatisk kapacitetsanpassning skapas flexibla resurser med potential att snabbt och kostnadseffektivt hantera toppar och dalar i belastningen. Tekniken är relevant både för företag som säljer infrastrukturtjänster och för storskaliga interna dataavdelningar. Intressanta forskningsområden inkluderar, men är inte begränsade till, servervirtualisering, lagringsvirtualisering, grid-teknik, teknikaspekter av service-orienterad arkitektur (SOA), tekniker för hantering av virtuell datacenterinfrastruktur och automatisk hantering av servicenivåer (SLA).

Gemensamt för båda inriktningarna är att sökande förväntas ha disputerat i datavetenskap eller motsvarande och kunna redovisa en stark vetenskaplig publikationslista. Erfarenhet från tillämpningsprojekt tillsammans med industri är meriterande.

Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning och samverka med existerande forskningsmiljöer vid Umeå universitet, men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Teknisk datavetenskap, speciellt inom området programvaruteknik.

För mer information om detta paket kontakta:

professor Erik Elmroth, erik.elmroth@cs.umu.se

Bioteknik
Dnr 312-449-10
Inom detta område söker vi personer med kompetens framför allt inom de två teknikområdena funktionell genomik med inriktning mot metabolic engineering eller systembiologi.

Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning med anknytning till bioteknikområdet, speciellt inom medicin och växtområdet. Den nuvarande forskningen har generellt en grundvetenskaplig inriktning och vi avser nu att stärka forskningen nära de biotekniska tillämpningarna.

Inom kompetensområdet metabolic engineering ska den sökande skall ha stark akademisk bakgrund inom bioteknik, företrädesvis med växter eller mikroorganismer som modellsystem. Det specifika forskningsprogrammet kan vara inriktat mot ”metabolic engineering”, ”metabolic channeling”, funktionell genomik och/eller biosystemanalys och bör anknyta till och helst komplettera pågående forskningsinriktningar, gärna i gränsområdet mot kemi. Vid Umeå universitet finns två mycket starka forskningscentra, Umeå Plant Science Centre (UPSC) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR). UPSC fokuserar på experimentell växtforskning, framförallt på träd, och UCMR på molekylära mekanismer bakom infektionssjukdomar. Inom båda dessa centra finns redan idag ett antal väl utbyggda och samlokaliserade teknikplattformar.

Systembiologi är en integrativ disciplin som strävar mot att förklara biologiska system i termer av interaktioner mellan dess ingående komponenter. Vi välkomnar ansökningar från forskare som använder datorbaserade tillvägagångssätt för att modellera och simulera komplexa biologiska processer på cell- eller organnivå, kombinerat med experimentell testning och tillämpning av modellerna. Forskningen ska leda till nya möjligheter att använda, optimera, övervaka och diagnostisera biologiska processer i industriella tillämpningar. Vid Umeå universitet bedrivs stark forskning inom området grundläggande och tillämpad molekylär genetik hos experimentella system (djur, mikroorganismer och växter) och erbjuder en framstående miljö med avseende på metoder inom t.ex. genetik, cellfysiologi, biologisk avbildning och ”omics” (inkl. metabolomics). Vidare finns inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tvärinstitutionella centra som organiserar forskargrupper som använder datorbaserade metoder för studier av biologiska system, från molekyl till populationsnivå (CLiC och IceLab).

Ansökan skall innehålla ett forskningsprogram på fem år med definierad målsättning och delmål samt en strategi för att bygga upp en konkurrenskraftig forskning. En målsättning skall vara att under perioden bygga upp en forskning med betydande externt stöd. Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning, men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Bioteknik.

För mer information om detta paket kontakta:

professor Per Gardeström, per.gardestrom@plantphys.umu.se
eller professor Anna Berghard, anna.berghard@molbiol.umu.se

Miljösystemteknik
Dnr 312-450-10
Inom detta område söker vi personer med kompetens framför allt inom miljösystemteknik med speciell betoning på miljökemi.

Inom det miljökemiska området sker en stark utveckling för att tvärvetenskapligt utveckla och förbättra metoder för att mäta och beskriva miljöpåverkan från varor och tjänster. Centralt inom området är utveckling av teknisk-naturvetenskaplig livscykelanalys (LCA) som kan värdera produkter, system eller tjänster i alla steg under deras livstid, dvs från utvinning av naturtillgångar via produktion och användande till återanvändning och/eller slutdeponering. Utveckling av strategier och metoder för att hantera denna komplexa kedja är helt nödvändig för att möta framtidens krav på ett hållbart samhälle.

Vid Umeå universitet pågår för närvarande flera större forskningsprojekt inom energi- och kemikalieområdena, i samverkan med näringslivet, och där utveckling av miljösystemteknik med fördel kan appliceras. Omfattande forskning bedrivs bl a kring miljökemiska aspekter i olika biogeokemiska och ekologiska system, på såväl mikroskopisk som makroskopisk nivå. Egenskaper och flöden av antropogena metaller och organiska ämnen är här ett sedan länge etablerat profilområde, bl a vad gäller kemikalieflöden inom processer, emissioner och restprodukter/avfall. Miljökemiska aspekter inom energiområdet är ett annat exempel, där det nyligen initierade forskningsprogrammet Bio4Energy utgör en nationell strategisk forskningssatsning för de kommande åren. En forskningsgren i denna satsning är miljösystemutveckling och processintegration. Miljösystemteknik har också en självklar roll i flera av universitetets forskarskolor. Vid Umeå universitet finns även många andra angränsande forskningsområden, och det är därför önskvärt att den sökande kan ingå i gemensamma projekt med industri och med andra forskargrupper inom universitetet.

Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning, men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Miljösystemteknik, Energiteknik och Teknisk kemi.

För mer information om detta paket kontakta:

professor Mats Tysklind, mats.tysklind@chem.umu.se

Automation/Reglerteknik
Dnr 312-451-10
Inom detta område söker vi personer med kompetens inom området robotik och intelligenta system, speciellt i utomhusmiljö. Detta område är multidiciplinärt och har sina rötter i såväl reglerteknik som artificiell intelligens.

Den sökande förväntas ha en stark akademisk bakgrund i något av områdena automation, robotik, tillämpad matematik, maskinteknik, elektroteknik, datavetenskap eller närliggande.
Den sökande bör vidare ha en internationellt hög forskningskompetens med teoretiskt fokus på ett eller flera av områdena automation, datakommunikation, reglering, sensorteknik, signalbehandling, artificiell intelligens och/eller intelligent robotik. Den sökande ska kunna dokumentera ett tydligt intresse och förmåga att tillämpa denna expertis i praktiskt orienterade projekt inom området robotik och intelligenta system, särskilt i utomhusmiljö. En dokumenterad erfarenhet av experimentellt eller tekniskt utvecklingsarbete, gärna i samarbete med industri, är meriterande.

Den sökande förväntas kunna presentera ett forskningsprogram för de kommande fem åren, inklusive de viktigaste delstegen på vägen mot forskningsmålen. Vidare krävs en utmärkt kommunikationsförmåga samt sådana egenskaper som krävs för att framgångsrikt organisera och leda en forskargrupp. Erfarenhet av undervisning på såväl grund- som forskarnivå är önskvärd. Strävan efter excellens inom forskning, undervisning och handledning är en förutsättning.

Umeå universitet kan erbjuda tillgång till avancerad experimentell utrustning; etablerade industrisamarbeten med världsledande företag inom fordons-, energi- och processindustrin; närhet till forskargrupper med kompetens inom exempelvis reglerteknik och robotik, signalbehandling och multimedia, industriell interaktion och design, kognitiva system, beräkningsteknik och visualisering, energiteknik, processkemi och skogsteknologi. Flera forskningsprojekt bedrivs idag inom området robotik och intelligenta system i utomhusmiljöer.

Den sökande förväntas bygga en ny forskargrupp och arbeta i nära samarbete med befintliga närliggande forskargrupper, ta till vara etablerade forsknings- och industrisamarbeten samt själv kreera nya. Innehavaren av denna anställning ska huvudsakligen bedriva forskning, men förväntas även bidra till och undervisa inom bland annat vår utbildning av civilingenjörer i Teknisk datavetenskap och Teknisk fysik, samt inom masterprogrammet i Robotik och reglerteknik.

För mer information om detta paket kontakta:
lektor Leonid Freidovich, leonid.freidovich@tfe.umu.se


Ansökan
Anställningen som biträdande lektor skall huvudsakligen ägnas åt forskning. Då innehavarna av dessa anställningar specifikt förväntas stärka förutsättningarna för ett utökat näringslivssamarbete, kommer en dokumenterad näringslivsanknytning och erfarenhet av tekniskt industriella tillämpningar att vara meriterande. Den framgångsrika sökande bör ha internationellt hög forskningskompetens och förväntas bygga upp en egen forskargrupp och handleda såväl doktorander som postdoktorer. Han/hon förväntas även söka och erhålla forskningsmedel från externa finansiärer och utveckla ett brett samarbete med industrin liksom med forskare från Umeå universitet.

Anställningen omfattar 4 års forskning och kommer att kombineras med 20 % undervisning inom relevant teknikområde till sammanlagt 5 års anställning. Den sökande ska därför ha kompetens att undervisa inom relevant civilingenjörsutbildning på svenska eller engelska, och förväntas även delta i programmets/programmens utveckling. En biträdande lektor äger inför anställningens upphörande rätt att bli prövad för anställning tills vidare som lektor. Bedömningsgrunderna vid en sådan prövning framgår av respektive anställningsprofil.

Berättigad till en befattning som biträdande lektor är den som har en doktorsexamen inom relevant ämnesområde (eller motsvarande) som inte är äldre än 5 år.

Till ansökan skall fogas:
• En meritförteckning (curriculum vitae),
• Kopior av relevanta betyg,
• En förteckning över näringslivsmeriter och patent,
• En förteckning över vetenskapliga meriter, undervisningsmeriter samt samverkansmeriter,
• En publikationslista,
• Kopior av av de artiklar som sökanden önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan,
• En forskningsplan (maximalt 5 sidor) innehållande teknikvetenskapliga och industriella tillämpningar, och
• En lista med 3 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter.

Ansökan kan antingen inlämnas elektroniskt eller i pappersformat. Dokument som skickas elektroniskt skall antingen vara i MS Word eller i PDF-format. Lämnas ansökan i pappersformat, skall den inges i tre exemplar. Observera att ansökningar som saknar kopior av betyg och/eller artiklar ej kommer att behandlas. Inkomna ansökningar kommeer att gallras eller, om sökanden begär det, återsändas två år efter det att anställningsbeslutet vunnit laga kraft.

Närmare upplysningar kan lämnas av Lars-Olof Öhman,
tel 090-786 53 66,lars-olof.ohman@adm.umu.se

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Ansökningstiden för denna tjänst har passerat.UmU logo

Umeå Universitet announces...

Umeå University - with its 33,000 students and over 4,000 employees - is an organisation in constant change and development. Umeå University conducts groundbreaking research within several areas - several in which we are among the best in the world - within others regarded as the leaders in Sweden. We are one of Sweden’s largest providers of education and offer a broad and attractive range of courses and programmes. Our campus constitutes an inspiring environment for everyone that studies and works here. We wish to co-operate with companies and organisations throughout the Umeå region and all over the world.

8 tenure tracks as Associate
Senior Lecturer (5 years)
at the Faculty of Science and Technology

To strengthen the technological research and educational competence of relevance to the engineering study programs, and to further strengthen the conditions for technology scientific research and business cooperation, the board of Umeå University and the Faculty of Science and Technology has decided to make a focused recruitment towards the area of Engineering Sciences. As leaders for this effort we are now searching for 8 associate senior lecturers, with 20 % teaching to make the employment period 5 years, for immediate employment. At the end of this employment period, an associate senior lecturer owns the right to be examined for a permanent position as senior lecturer at Umeå University. In total, the effort includes eight recruitment packages with funding for PhD students and postdoctoral positions, a start-up grant and an equipment warranty. Please note that, depending on the qualifications of the applicants, a double recruitment might be made to some fields of competence, and other fields cancelled.

Industrial Economy
Ref no 312-444-10
Within this field we are searching for persons with competence in mathematical modelling combined with computer-based simulation, especially within the areas of Risk Management or Logistics with Applied Optimization.

At Umeå University, a Master of Science Program in Industrial Engineering and Management has recently been launched. A theme of the program is modelling, simulation, controlling, optimization, management and risk management of flows and business processes. Two specializations of the program are risk management and logistics with optimization. The applicant for this position is supposed to strengthen the research profile of the program by pursuing research in an area of mathematics or mathematical statistics that is relevant for the program. Examples of such areas include mathematical modelling, risk management, stochastic processes, stochastic differential equations and their applications, financial mathematics, logistics, optimization, combinatorial optimization, graph theory, queue theory, reliability theory and control theory. Technological application areas include, e.g., energy systems, resource planning, planning of traffic and transportation, manufacturing systems and forest production.

The ideal candidate:
- should hold a PhD in either mathematics or mathematical statistics or in a related field
- should have proved able to pursue high quality research within an area of the mathematical sciences that is relevant for the program in industrial engineering and management
- should have demonstrated the importance of his/her research in a branch of industry that is relevant for the program in industrial engineering and management.

At the department of Mathematics and Mathematical Statistics, Umeå University, research groups are active in partial and stochastic differential equations. A documented track record within one of these fields, as well as an ability to communicate with these groups, will be considered as an advantage.

The holder of this position should predominantly pursue research, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Industrial Engineering and Management.

For further information, please contact
Docent Kaj Nyström, kaj.nystrom@math.umu.se

Energy Technology
Ref no 312-445-10
Within this field we are predominantly searching for persons with competence in the areas of Energy Efficiency or Biochemical and Thermal Transformation.

In the on-going transformation of the global energy systems, the development and use of energy efficient, environmentally friendly and climate neutral processes is an absolute necessity.

The field energy efficiency includes efficiency of distribution and end-use of energy in buildings, based on a systems approach and life-cycle perspective. To its nature, the research is applied and methodology-oriented. This therefore requires a close collaboration with industry and society, but also with disciplines such as behavioral science, economics, building techniques, and architecture. In Umeå, existing structures for collaboration are established as, e.g., the local “Network for sustainable building and property management”, which covers the full spectrum from the municipality, property owners, contractors, real estate agents, to banks. The Umeå municipality has, in addition, recently been selected for a major grant for their application ”Ålidhem-a sustainable cultural district (Energy system thinking in cold climates)” from the Delegation for Sustainable Cities (the government). Current research at the department is focusing on the development of methods and methodology, based on experimental measurements, for evaluating the energy performance of buildings. Also several projects concerning the evaluation of energy-efficient buildings in cold climate are being conducted as part of the network’s activities. Furthermore, a School of Architecture was recently inaugurated within the Faculty of Science and Technology, and with an aim and direction towards sustainable building.

The field biochemical and thermal transformation bridges over several subject areas such as fundamental chemistry, energy-, chemical-, process- and environmental technology.

Recently, a multi-campus and interdisciplinary research program (Bio4Energy), involving the three universities in northern Sweden; Umeå University, Luleå University of Technology, and the Swedish University of Agricultural Sciences has been initiated. The program has been granted one of the current strategic research efforts launched by the Swedish Government and comprises seven platforms, of which one is devoted to thermo-chemical conversion of biomass. These already strong research environments will thereby be given a unique opportunity to gather force and interact to take a strong international lead in the future.

As a complement to this research effort, we are now seeking for an innovative scientist with experience in the area of fuel conversion, and with a special focus on the development of conversion processes of biomass.

The holder of this position should predominantly pursue research, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Energy Engineering and within the recently launched Architecture program.

For further information, please contact

Docent Staffan Andersson, staffan.andersson@tfe.umu.se
or Prof Anders Nordin, anders.nordin@chem.umu.se

Engineering Physics

Ref no 312-446-10
Within this field we are searching for persons with competence in the area of Measurement Physics and, more specifically, Applied Spectroscopy and Detection.

Engineering physics is the faculty’s oldest engineering program and has, over the years, developed into a solid and popular program with good reputation. There is now a need to strengthen the measurement technology profile in this program, by a recruitment within the field of applied spectroscopy and detection.

Optical laser-based spectroscopic techniques have repeatedly proven to be powerful tools for sensitive detection of different substances in the gas phase. The latest development has opened up for techniques that combine high sensitivity, high selectivity, and good assessment ability, with non-intrusive and remote sensing capabilities and good practical applicability. This makes these techniques suitable for a wide range of applications, including surveillance and regulation of industrial processes, environmental monitoring, as well as medical diagnostics.

We are now seeking an associate senior lecturer who can lead the development of laser-based spectroscopic techniques further towards different types of applications. It is desirable that the lecturer can be involved in joint projects with industry and with other research groups within the university.

Umeå University has a vivid basic research activity in the field, primarily focused upon the development of new, highly sensitive, absorption techniques based on various combinations of modulation techniques, optical cavities, and non-conventional light sources, but also in other closely related fields, e.g. organic photonics and detection. There are also several ongoing fruitful collaborations with industry in the field. Collaboration with these existing research activities are encouraged and should facilitate the initiation of the applicants activity.

The research requires not only good knowledge in physics, primarily in fields such as the atomic, molecular and optical (AMO) sciences, but preferably also in closely related fields, e.g. electronics and control theory. The successful applicant should also have an ability to work independently, lead a research group, and preferably have experience from collaboration with external parties, e.g. industry.

The holder of this position should predominantly pursue research, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Physics, particularly within the area of measurement physics.

For further information, please contact

Prof Ove Axner, ove.axner@physics.umu.se

Interaction and Design

Ref no 312-447-10
Within this field we are searching for persons with competence in the area of Interaction Design.

This area of knowledge is borderline between signal processing, design, computer science, mathematics and informatics. It is also strongly directed towards innovation, design, prototype construction, creativity and rethinking. User related issues with respect to physical and virtual design are especially stressed, as is user experience, product semantics and questions concerning the users engagement and motivation.

The successful applicant is expected to have a doctoral degree in Signal processing, Computer science or Physics, or equivalent, and should pursue research and education in the area of Interaction design. From a purely technical point of view, this implies building feedback based systems using computers, sensors and effectuators. This perspective is, however, often too narrow since often human beings are common to be the most important system components. As a consequence, key competencies become knowledge about user centered design, usability and user satisfaction.

Particularly interesting is the use of new media techniques to better help people communicate, understand, and respond to affective information, as well as sensors and sensor networks to augment and mediate human interaction and perception. Typically these systems are software intensive, distributed, sensor dependent and media intensive.

The speed of development gives many opportunities for new advanced services, which can be exemplified by the proliferation of social services on the Internet. The possibilities make knowledge on innovation work important, including knowledge on prototyping and system modeling.

Technology focused research at Umeå University is conducted on using digital media to understand human behaviors, multimodal communication and interaction, media sensor networks, emergent and distributed systems, natural language interfaces, and grid computing. General research on Interaction design at the Department of Informatics and at the Umeå Institute of Design, are also well recognized.

The holder of this position should predominantly pursue research, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Interaction and Design.

For further information, please contact
Prof Haibo Li, haibo.li@tfe.umu.se

Computing Science Technology

Ref no 312-448-10
Within this field we are searching for persons with competence in the areas of Industrial Software Engineering or Flexible and Scalable IT Infrastructure.

Modern industry is highly dependent on quality software. The systematic development, maintenance and quality improvement of large and complex software systems has become a critical success factor in many application areas such as, e.g., the telecommunication and vehicle industries. For Industrial Software Engineering we encourage applicants from all areas of software engineering for complex and large-scale software systems, in particular model driven software development, systematic quality assessment and improvement, and software process improvement. The ideal candidate should have a strong research background combining formal methods and software engineering with an emphasis on industrial applications. We particularly welcome candidates with a documented experience in the application of formal methods to the systematic model driven development or restructuring of large software systems.

The area of Flexible and Scalable IT Infrastructure focuses on methods, algorithms, architectures, and software systems for future large-scale virtualized computing infrastructure, as an extension of what currently often is referred to as compute clouds. By combining server virtualization and grid technology with tools for scheduling and automatic capacity management, highly flexible computing resources are created with potential to rapidly and cost-efficiently meet peaks in capacity needs. This technology is relevant both to industry providing IT infrastructure, to customers, and to large-scale internal data centers. Areas of interest for this position include, but are not limited to, server virtualization and hypervisor technology, storage virtualization, grid computing, technology aspects of Service-Oriented Architectures (SOAs), technologies for management of virtual data center infrastructure, and management of Service Level Agreements (SLAs).

Common to both areas in focus for the position, is that the successful candidate is expected to have a PhD in computer science or similar and a strong scientific track record. Experience from application-oriented projects involving industry is a merit.

The holder of this position should predominantly pursue research and interact with the existing research environment at Umeå University, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Computing Science, especially within the area of software engineering.

For further information, please contact
Prof Erik Elmroth, erik.elmroth@cs.umu.se

Biotechnology
Ref no 312-449-10
Within this field we are particularly searching for persons with competence in the two technology areas Functional Genomics directed towards Metabolic Engineering or Systems Biology.

At Umeå University, strong research is being conducted with connection to the discipline of biotechnology, especially within the areas of medicine and plants. Present research is predominantly basic in character, and we now intend to strengthen it close to the fields of biotechnological applications.

Within the competence area Metabolic Engineering the applicant should have a strong academic background in biotechnology, predominantly with plants or microorganisms as model systems. The specific research program could be directed towards metabolic engineering, metabolic channelling, functional genomics and/or biosystem analysis and should suitably connect to and supplement current research programs at Umeå University, preferably in the border area to chemistry. At Umeå University, two very strong research centra are established, Umeå Plant Science Centre (UPSC) and Umeå Centre for Microbial Research (UCMR). UPSC is focussing on experimental plant research, predominantly on trees, and UCMR is focussing on molecular mechanisms behind infection diseases. Within both of these centra, well established and collocated technique platforms are available.

Systems Biology is an integrative discipline that seeks to explain biological systems in terms of interactions of their components. We encourage applications from researchers active in the field who use computational approaches to model and simulate complex biological processes at the cell or organ level, combined with experimental testing and application of the models. The research should lead to new possibilities to utilize, optimize, supervise and diagnose biological processes in industrial applications. Present research at Umeå University is strong in basic and applied molecular genetics of experimental systems (animals, microorganisms and plants) and can provide an excellent environment with regard to methods in, e.g., genetics, cell physiology, biological imaging, and the “omics” (including metabolomics). Moreover, within the Faculty of Science and Technology, a number of across-department centers have been formed to organize research groups employing computational approaches to complex biological systems, ranging from molecule to population levels (CLiC and IceLab).

The applicant should present a research program for the next five years and mention distinctive steps to reach the research objectives. One of the aims should be to develop research with a substantial external support during the period.The holder of this position should predominantly pursue research, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Biotechnology.

For further information, please contact
Prof Per Gardeström, per.gardestrom@plantphys.umu.se
or Prof Anna Berghard, anna.berghard@molbiol.umu.se

Environmental Systems Technology
Ref no 312-450-10
Within this field we are searching for persons with a general competence in environmental systems technology, with a particular emphasis on environmental chemistry.

At present time, the area of environmental chemistry is strongly developing to apply an interdisciplinary perspective to elaborate and improve techniques to measure and describe the environmental impact from goods and services. The research area includes development of strategies and tools for potential environmental impact on products and systems in all steps of the life cycle, i.e., the chain from starting materials, production, use, re-cycling and/or waste. Life cycle analyses (LCA) have been developing during recent years but the real challenge is to meet the demands of a future sustainable society.

At Umeå University, and in cooperation with industry, several ongoing research programmes have been established within the fields of future energy systems, sustainable production, and use of chemicals. In all of these areas, an environmental systems technology may suitably be applied. Extensive research is being conducted towards, e.g., environmental-chemical aspects in different biogeochemical and ecological systems, from both a microscopic and a macroscopic perspective. Properties and flows of anthropogenic metals and organic compounds are well established profile areas, for example with respect to flows of chemicals within processes, emissions and residues/waste. Another example concern environmental-chemical aspects on energy generation, where the recently launched research program Bio4Energy is a national strategic research effort for the coming years. One branch of this effort is devoted towards the development of environmental systems and process integration. Environmental systems technology also plays an obvious role in several of the graduate schools at Umeå University. Also many other adjacent research areas can be found at Umeå University, and it is desirable that the applicant can become a joint member in ongoing projects with industry and with other research groups within the university.

The holder of this position should predominantly pursue research, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Environmental Systems, Energy Engineering and Chemistry.

For further information, please contact
Prof Mats Tysklind, mats.tysklind@chem.umu.se

Automation/Control

Ref no 312-451-10
Within this field we are searching for persons with competence in Robotics and Intelligent Systems, especially in outdoor environments. The field is multi-disciplinary with roots in control as well as in artificial intelligence.

The successful applicant is expected to have a strong academic background in one of the following subjects: automation, robotics, applied mathematics, mechanical or electrical engineering, computer science or a closely related one.

He or she should have an excellent national and international research track record with theoretical focus in either of the areas: automation, data communications, control, sensing, signal processing, artificial intelligence and/or intelligent robotics. The applicant should clearly demonstrate interest and potential in applying the expertise in practically-oriented projects within the field of robotics and intelligent systems, especially in outdoor environments. Documented experience and involvement in experimental or technical development work, applied or industry-oriented, are highly desirable.

The applicant should present a research program for the next five years and mention distinctive steps to reach the research objectives. She/he is expected to have excellent communication and leadership skills. Reporting experience or showing evidence and ability to organize, manage and successfully lead a research group is expected. Experience in teaching on undergraduate and graduate levels is desirably; commitment to excellence in research, teaching and supervising students is necessary.

Umeå University can offer the researcher various advanced hardware equipment; established industry partnerships with world leading companies in the vehicle, energy and process industries; proximity to research and education in areas such as control engineering and robotics, signal processing and multimedia, industrial interaction and design, cognitive systems, computational and visualization technology, energy technology, process chemistry and forest technology. There are several ongoing research projects in the field of robotics and intelligent systems in outdoor environments.

The applicant will be required to build a new team and work closely with existing research groups in related areas as well as with industrial partners.
The holder of this position should predominantly pursue research, but is also expected to contribute to, and teach, within our education of Masters of Science Engineering in Computing Science and Energy Engineering and within the Master of Science Program in Robotics and Control.

For further information, please contact

Dr Leonid Freidovich, leonid.freidovich@tfe.umu.se

The application
An associate senior lecturer should primarily pursue research. As the holders of these positions are specifically expected to further strengthen the conditions for business cooperation, a documented experience of business relations and technical industrial applications will be meritorious. The successful applicant is expected to have an internationally high research competence, to create his/her own research group and to supervise graduate students as well as post-docs. He/she is also expected to attract research grants from external sources of funding and to develop a vivid collaboration with scientists at Umeå University and with industry. The position is for 4 years of research and will be combined with 20 % teaching within a relevant area of technology, to an employment period of 5 years. The applicant must therefore have the competence of teaching at the relevant Master of Science Engineering program, in Swedish or English, and will also be expected to take part in the development of the program.

At the end of the employment period, an associate senior lecturer owns the right to be examined for a permanent position as senior lecturer at Umeå University. The assessment criteria for such an examination are described in the relevant job profile. In the examination, particular emphasis will be given to scientific skills. Pedagogical and administrative skills and the ability to collaborate with other researchers and industry are also considered.

Eligible for a position as associate senior lecturer are those that have a relevant PhD degree (or equivalent) that is not older than 5 years.

Applicants should submit, electronically or in hard-copy form:
• a curriculum vitae,
• copies of degree certificates,
• a list of documented business relations and patents,
• a list of documented scientific merits, educational merits, and cooperation merits,
• a publication list,
• copies of reprints of relevant articles, numbered according to the publication list,
• a research plan (maximum 5 pages) describing technical and industrial applications, and
• a list of 3 referees (with contact details).

All documents submitted in hard-copy form should be in three copies, and all electronically submitted copies should be in MS Word or PDF format. Note, in order to be considered, applications must include copies of reprints. The application document set will be discarded or, if the applicant so wishes, returned two years after the position has been filled.

Further information can be obtained from Lars-Olof Öhman,
lars-olof.ohman@adm.umu.se (tel. +46-(0)90-786 53 66).

Note that, if you apply for more than one position, separate applications are needed
.

Union information is available from SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46-(0)90-786 52 96 and ST, +46-(0)90-786 54 31.

The application period for this advert has expired.
 

Print & Media

Umeå universitet
Ansvarig för sidan: ida.holmgren@adm.umu.se