Umu logo

Umeå universitet

Stipendier, fonder och anslag
Här omnämns alla inrapporterade stipendier, fonder och anslag för 1998.

Aktuella stipendier, fonder och anslag.

Uppgifter för införande skickas till Umeå universitet, Informationsgruppen, Förvaltningshuset, 901 87 Umeå.

Fax: 090-786 54 89. E-post: Info@umu.se Upplysningar: 090-786 65 33.


STIPENDIER, FONDER OCH ANSLAG 1998

Vid frågor till Informationsgruppen (ankn 5500) om enskilda stipendier, uppge alltid löpnummer.

236
Sverige-Frankrikestiftelsen
utlyser stipendier för studier i Frankrike 97/98. Ansöknings- blanketter, som är gemensam för nedanstående organisationer, erhålles efter insändande av ett frankerat och adresserat svarskuvert till Sverige-Frankrikestiftelsen, Box 5203, 102 45 Stockholm. Nedanstående organisationer beviljar stipendier för studier och/eller praktik i Frankrike. Ansökningarna skall vara poststämplade senast den 15 mars 1998.
Tessinsällskapet för studerande vid svenska universitet som ännu ej avlagt examen. Stipendiet avser språkstudier under minst 2 månader.

248
Norrlandsförbundet
utlyser studie- och kulturstipendier. Studiestipendier utdelas för vetenskapliga studier och vetenskaplig forskning i sociala, kulturella och ekonomiska frågor med norrländsk anknytning. Stipendiat skall lämna en redogörelse för sina forsknings- och studieresultat, vilken utan ersättning publiceras i Norrländs Tidskrift.
Kulturstipendier utdelas för fortsatt utbildning eller för studieresa till författare, utövare av musik, sång, bild- och scenkonst samt andra kulturellt veksamma personer i Norrland. Ansökningsblankett rekvireras från Norrlandsförbundets stipendienämnd, Box 294, 851 05 Sundsvall. Ansökningstid: 1 december 1997 - 1 februari 1998.

257
Fondation Louie-Jeantet
announces a new programme of 4-year fellowships for Ph.D. students form East Europe to be held at the EMBL laboratories in Heidelberg, Grenoble, EBI Hinxton, Hamburg and Monterotondo. The topic must be related to biomedicine in the areas of Molecular, Cellular, Developmental, Structural, Computational Biology or Instrumentation. For further information an application forms, please contact Dean of Graduate Studies, European Molecular Biology Laboratory, Postfach 10 22 09, 69012 Heidelberg, Germany, Tel 49-6221-387 430, fax 49-6221-387 306, e-mail: predocs@embl-heidelberg.de/. Deadline for receipt of completed applications is January 9, 1998.

265
Medicinska forskningsrådet
utlyser stipendium för vidareutbildning av försöksdjurspersonal. Ref. 28/97. Stipendiet har inrättats som ett erkännande av försöksdjurskonsulenten Lars Wass´ insatser inom försöksdjursområdet under 30 år. Stipendiet kan tilldelas försöksdjurstekniker eller biomedicinska analytiker (motsv), som arbetar i ledande ställning med försöksdjur företrädesvis vid statlig institution. Stipendiet, som för 1998 uppgår till 25 000 kronor, avser bidag till att täcka kostnader för att vistas en till två veckor vid en försöksdjursavdelning av hög internationell standard och/eller delta i ett internationellt försöksdjurssymposium. Förslag med motivering till innehavare av stipendiet kan inges av universitetet, forskningsinstitution, förening för försöks- djurspersonal eller av enskild person. Stipendiet kan dock ej sökas för egen del. En och samma person kan erhålla stpiendiet endast en gång. Upplysningar om stipendiet kan erhållas från MFR, tel 08-454 42 78, Otto Kugelberg, 08-454 42 81, Barbro Salomonsson. Sista ansökningsdag: 12 januari 1998.

269
Svenska Nationalkommittén för WEC
inbjuder studerande vid universitet och högskolor att söka ett stipendium för specialstudier kring globala energifrågor. Stipendiet, som kan erhållas av den som är 21 - 25 år omfattar resa till och deltagande i det "Congress Student Program" som äger rum i Huston i anslutning till WECs kongress. Två stipendier kommer att delas ut till dem som i en uppsats redovisar de bästa och mest intressanta presentationerna på kongressens tema "Energy and Technology: Sustaining World Development Into The Next Millenium". Svenska National- kommittén för WEC bekostar resan och den amerikanska arrangören av WECs kongress svarar för uppehälle m m i Huston, USA. Uppsatserna måste vara inskickade till oss senast 26 januari 1998. Ytterligare upplysningar kan lämnas av Berit Wahlström, Kraftverksföreningen, tel 08-677 26 56, fax 08-21 22 97, eller Mats Höjeberg, konsult, tel 08-661 07 11, fax 08-614 72 90. Information om WEC och kongressen finns på hemsidan http://www.wec.se.

270
Kungl. Vetenskapsakademien utlyser följande:
Civilingenjör Gustaf Sigurd Magnusons fond för främjande av vetenskapen inom ämnet matematik, utdelar efter ansökan och utan rangordning, enligt följande: Stöd till doktorander, stöd till den som önskar ytterligare meritera sig efter doktorsexamen, stöd till svenska forskare för forskning hemma eller i utlandet samt inbjudan av utländsk gästforskare, som bidrag för att kvarhålla forskare inom landet, stöd till den som inom sin verksamhet utnyttjar matematik och som önskar bidrag till vetenskaplig forkovran inom ämnet.
Sista ansökningsdag: 19 januari 1998. För ytterligare upplysningar och ansökningsblanketter: Forskarutbytes- och stipendieenheten, Kungl. Vetenskapsakademien, tel 08-673 95 00.

272
Stiftelsen Svenska Institutet i Rom
utlyser ett stipendium på 70.000 kronor, med företräde för den som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom kunskapsområdet kulturvård (t ex allmän byggnadskulturvård samt luftföroreningarnas och andra nedbrytande faktorers inverkan på främst byggnader och monument). I första hand tilldelas det utlysta stipendiet den som är antagen till forskarutbildning. Stipendiaten får under sin vistelse i Rom disponera bostad på Institutet. Stipendiat är skyldig att i viss utsträckning vara behjälplig i samband med skilda arbetsuppgifter vid Institutet. I brist på behörig sökande kan stipendiet tilldelas sökande från annan fakultetstillhörighet, där Rom kan erbjuda en lämplig arbetsmiljö. För upplysningar: 08-662 19 40 eller fax 08-665 31 33, eller i Rom, tel 00939-6 320 1966 eller fax 00939-6 323 0265. Ansökningsadress: Svenska Institutet i Rom, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm. Sista ansökningsdag: 15 januari 1998.

273
Anders Karitz Stiftelse
utlyser forskningsbidrag på upp till sammanlagt ca 200 000 kronor för att befrämja filosofisk forskning och betydelsefullt filosofiskt författarskap. Sökande skall enligt stadgarna vara svensk medborgare. Ansökan och blanket rekvireras från Anders Karitz Stiftelse, Jan Alsins, Hällbygatan 36 A, 752 28 Uppsala. Sista ansökningsdag: 16 januari 1998.

276
Kungl. Vetenskapsakademien utlyser medel ur Per Erik Lindahls stipendiefond, (sex stipendier om vardera 79 000 kronor) för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige inom de medicinska (2 st), naturvetenskapliga (2 st) och de humanistiska (2 st) ämnesgrupperna. Målgrupp: I första hand utges stöd till forskare som inom närmaste tiden beräknas avlägga doktorsexamen (1998) eller som nyligen gjort detta (1997). Sökande får ej under den tid stipendium utgår uppehålla tjänst hos stat eller kommun. För ytterligare information och ansökningsblanketter: Forskarutbytes- och stipendieenheten, tel 08-673 95 00. Sista ansökningsdag: 31 januari 1998.

277
The Swedish Foundation for Strategic Research and the National Network in Neuroscience
invites researchers in Sweden to apply for grants that are intended to support doctoral projects within one of the following areas:
*Developmental neurobiology and brain repair
*Neuronal degeneration and neuroprotection
*Neural control
*Neurobiology of cognitive disorders
*Neuropeptide signalling mechanisms

The grant will cover 3 years salary (2 years utbildningsbidrag, 1 year doktorandtjänst) for a graduate student who must be recruited from one of the SSF-sponsored Graduate Schools in Biomedicine (Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg or Lund). In addition, a benchfee of 100.000 will be provided each year during 3 years.

To receive application forms by email contact:Britt Arvidsson, Program Administrator e-mail: britt.arvidsson@neuro.ki.se; phone 08-728 74 38; fax:08-32 58 61 Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. Sista ansökningsdag: 23 februari 1998.

278
Stockholms Arbetareinstituts förening
utlyser forskarstipendium om 30 000 kronor för forskning rörande folkbildningsarbetets historia. Närmare upplysningar om stipendiet, som främst avser doktorander, lämnas av sekreterare Ralph Uddman, tel 08-412 48 16 eller 08-37 64 75. Sista ansökningsdag: 31 januari 1998.

279
Uddenberg - Nordingska Stiftelsen
utlyser lediga stipendier för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning i ämnet botanik. Till förfogande står under 1998 90 000 kronor, varav kommer att utdelas ett större stipendium (ca 50 000 kronor) och resten i mindre stipendier. Som villkor gäller att sökande kan presentera preciserat ändamål för stipendiets användande. Särskilda ansökningsblanketter finnes ej. Ansökan med projektbeskrivning, konstadsberäkning och merit- förteckning skall vara inkommen senast den 31 mars 1998 till Uddenberg-Nordingska Stiftelsen, Box 4131, 390 04 Kalmar. Besked om styrelsens beslut lämnas skriftligen senast den 13 juni 1998.

280
Wenner-Gren Stiftelserna
utlyser 5 stipendier för postdoktoral utbildning inom biomedicin och kemi. Stipendietiden omfattar 1-3 år. Minst ett år skall tillbringas vid utländsk institution och ett år vid svensk institution efter återkomsten. Efter stipendietidens utgång kan anslag sökas för lön under ytterligare två år vid den svenska institutionen. Sökande skall tidigast 950131 ha avlagt doktorsexamen. Ansökan görs på särskild blankett som rekvireras från Vetenskapsekretaritet skriftligen eller per tel 08-736 98 15, 736 98 00, fax 08-31 86 32. Sista ansökningsdag: 2 februari 1998. Stipendierna blir tillgängliga 1 juni 1998.

281
Kungl. Vetenskapsakademien
utlyser anslag för projektsamarbete med forskare i länder som ingick i f. d. Sovjetunionen. Samarbetet påbörjades 1991 och ger svensk forskare och forskare från länder som ingick i f. d. Sovjetunionen möjlighet till direkt samarbete genom gemensamma forskningsprojekt inom naturvetenskap, matematik, medicin, lantbruk- och skogsbruksvetenskap, sociala vetenskaper, humaniora och tekniska vetenskaper.

Under perioden 980701 - 990630 kommer 10 miljoner kronor att stå till förfogande för anslag för projektsamarbeten. Medlen är i första hand avsedda för att komplettera en forskargrupps övriga anslag för att göra det möjligt att inkludera forskare från det andra landet i pågående och planerade projekt. För att kunna söka medel ur detta anslag skall överenskommelse ha träffats med samarbetspartnern i det andra landet om hur ett gemensamt projekt skall vara utformat. Ansökningsblanketter kan rekvireras från Kungl. Vetenskapsakademien, Forskarutbytes- och stipendieenheten, Box 50005, 104 05 Stockholm. Ytterligare information lämnas av Sascha Edblad, tel 08-673 95 00. Sista ansökningsdag: 15 februari 1998.

282
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
utlyser anslag och stipendier för doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige. Behöriga att söka är registrerade doktorander med egna refereegranskade publikationer. Stipendier utdelas i begränsad utsträckning och då för täckande av extraordinära personliga kostnader i samband med resa till forskningslaboratorium eller klinik för studier av betydelse för sökandens forskningsprojekt. Ansökan och information rekvireras från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-33 50 61, fax 08-30 26 71, e-post: info@ssmf.se. Ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 30 januari 1998 kl 15.00.

283
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
utlyser nio stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Särskilt meriterade unga forskare ges möjlighet att under 2-3 år på heltid ägna sig åt medicinsk forskning. Stipendierna uppgår till 15.000 kronor per månad och utbetalas kvartalsvis. Behörig att söka är den som har avlagt doktorsexamen före ansökningstillfället inom preklinisk eller klinisk disciplin vid medicinsk fakultet, dock högst 3 år innan ansökningstidens utgång. Som särskild merit för erhållande av stipendium räknas välrenommerad verksamhet som gästforskare vid in- eller utländskt universitet. Studierna för vinnande av docentkompetens kan bedrivas vid sökandens heminstitution eller annat valfritt inhemskt eller utländskt universitet. Ansökan och information rekvireras från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-33 50 61, fax 08-30 26 71, e-post: info@ssmf.se. Ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 30 januari 1998 kl 15.00.

284
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
utlyser ett antal anslag för forskning rörande yrselsjukdomar, speciellt Ménières sjukdom och ögonsjukdomar, speciellt glaukom. De för respektive ändamål tillgängliga medlen uppgår för året till 300.000 kronor. Anslag utdelas endast till graduerade forskare. Ansökan och information rekvireras från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-33 50 61, fax 08-30 26 71, e-post: info@ssmf.se. Ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 30 januari 1998 kl 15.00.

285
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
utlyser härmed ett antal anslag för forskning rörande dyslexi. De tillgängliga medlen uppgår för året till 300.000 kronor. Anslag utdelas endast till graduerade forskare. Ansökan och information rekvireras från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tel 08-33 50 61, fax 08-30 26 71, e-post: info@ssmf.se. Ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 30 januari 1998 kl 15.00.

286
Trygg-Hansas Forskningsstiftelse
utlyser anslag till följande forskningsområden:
- Frakturläkning/frakturbehandling (sista året).
- Betydelsen av postmenopausal hormonsubstitution för kvinnans liv och hälsa (sista året).
- Allergi - orsak till ökad sjuklighet och arbetsoförmåga.
- Nackskador i biltrafik - medicinska, psykologiska och trafiksäkerhetsmässiga aspekter.
- Metoder att sänka hastigheten i trafiken - ny teknologi, attitydpåverkan m m.
- Droger/alkohol - trender och nya metoder att fastställa påverkan.
- Ekonomiska studier av försäkringsproblem och försäkringsföretag.
- Ekonomiska studier av socialförsäkringssystem och deras betydelse för försäkringbranschen.
Trygg-Hansa Liv och Trygg-Hansa AB har beviljat medel för instiftande av två nya stipendiestiftelser. Från respektive stiftelse utdelas fr o m 1995 tom 1999 årligen högst två stipendier till studerande eller forskare vid svenska högskolor/universitet. Alf Åkermans Trygg-Hansa Stipendiestiftelse vill främja studier (inkl studieresor), forskning och utveckling avseende tillämpad industriell bioteknik och de privata försäkringsbolagens deltagande i svensk sjukvård. Sven Erik Johanssons Trygg-Hansa Stipendiestiftelse har som syfte att främja intresset för företagsekonomisk forskning med inriktning mot försäkringsbranschen. Stipendierna kan även avse forskningsinriktade studier vid utländska institutioner. För 1998 har anslagits 70 000 kronor för stipendier från respektive stiftelse.
Ansökningsblanketter rekvireras från Forskningsnämnden, HK 731, Trygg-Hansa, 106 26 Stockholm. Ytterligare information kan erhållas av Kerstin Amundsson, tel 08-693 23 41. Sista ansökningsdag: 15 februari 1998.

287
Scandinavian Society of Antomicrobial Chemotherapy (SSAC)
i samarbete med
Svenska Läkaresällskapet
utlyser stipendium med 1.037.000 kr, för antimikrobiell forskning. De sökande måste vara medlemmar i SSAC. För ytterligare information: Margaretha Petrini, Svenska Läkaresällskapets kanlsli, tel 08-440 88 76, fax 08-440 88 99. Ansökningarna, på enkgelska skickas till: Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm. Sista ansökningsdag: 1 februari 1998.

288
Svenska Civilekonomföreningen utlyser stipendium ur Stipendiefonden till Lars Åke Nilssons Minne. Fonden kommer under studieåret 1998/99 att utdela två stipendium om minst 30.000 kronor. Stipendierna är avsedda för akademisk vidareutbildning (post-graduate studies) vid brittiska universitet av nyligen utexaminerade svenska ekonomer. Sökande bör vara sensk medborgare och ha erlagt sin ekonomexamen eller motsvarande senast för ett år sedan eller planera avlägga densamma inom sex månader. I första hand är stipendiet ämnat att stöjda studier i följande breda ämnesområden: English Studies, English Literature, International Relations, International Economics, Government/Politics an European Law/European Studies. För information kontakta Marika Markland på Svenska Civilekonomföreningen, tel 08-30 02 50. Adress: Svenska Civilekonomföreningen, Dalagatan 34, 113 24 Stockholm. Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast den 26 januari 1998.

289
Markussens studiefond
utlyser följande stipendier:
Till "behövande, skötsamma och särskilt begåvade" studerande som är födda i Kronobergs län. Företräde lämnas för längre studier på högskolenivå, längre än 2 år, för avläggande av akademisk grundexamen. Minst två terminers studer på högskola/universitet i minst normal studietakt måste kunna dokumenteras. Ansökan skall vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari 1998.

Forskarstuderande på doktorandnivå. Sökandes vetenskapliga meriter är avgörande för valet av stipendiater. Fondens styrelse ser gärna att forskningen har anknytning till Kronobergs län. Även här gäller att sökanden skall vara född i Kronobergs län. Ansökan skall vara fonden tillhanda senast den 31 januari 1998.
Ansökningshandlingar och information: Stiftelsen Markussens Studiefond c/o Björn Hedin Länsstyrelsen, 351 86 Växjö tel: 0470-864 13.

290
Mellansvenska Handesskammaren utlyser resestipendier ur John Rettigs Resestipendiefond och Gefle Köpmannaförenings samt Sven, Ernst och Jacob Engwalls stipendiefond till ansökan lediga (gemensam ansökan). Fonderna utdelar resestipendier till yngre personer, som är födda i eller har särskild anknytning till Gävle. Stipendierna avser eftergymnasial vidareutbildning utomlands inom handel eller industri. Ansökningshandling samt PM med stipendiefondernas bestämmelser kan rekvireras från Mellansvenska Handelskammaren, Box 296, 801 01 Gävle. Tel: 020-10 54 30, fax: 026-14 38 72, e-post: info@chamber, central.cci.se. Sista ansökningsdag: 15 februari 1998.

291
Svenska Förbundet för Kvalitet utlyser Olle Jonson priset i kvalitet - årets bästa examensarbete inom kvalitet. Prissumman utgör för närvarande 10.000 kronor. Tävlingen gäller att utse föregående års bästa examensarbete inom ämnesområdet kvalitet. Endast uppsatser som behandlar detta ämne bedöms. Berättigande att deltaga är studerande vid svenska högskolor och universitet. Tävlingsbidraget skall utgöras av examensarbete eller motsvarande inför en högskoleexamen omfattande minst 120 poäng. Doktors- och licentiatavhandlingar kan inte utgöra tävlingsbidrag. Information och information och lämnas av SFK:s kansli, tel 08-783 01 71 eller Bisse Frid, tel 08-797 15 35. Arbetena sänds till: Svenska Förbundet för Kvalitet, Box 5501, 114 85 Stockholm. Märk kuvertet "Olle Jonson priset". Sista ansökningsdag: 31 januari 1998.

292
Vårdalstiftelsen
utlyser forskningsmedel för program/projekt- eller planeringsanslag samt till anslag för metodik- och kompetensutbeckling inom vårdområdet. Ansökan kan avse såväl ett fullständigt program- /projektanslag som planeringsanslag för att utveckla en forskningsidé till fullständig plan för ett forskningsprojekt. Ansökan kan avse projekt medel för upp till tre år. Anslagen ges som ramanslag, som omfattar driftsmedel, lönekostnader, lokala omkostnadsavgifter, mervärdesskatt och i förekommande fall hyreskostnader. Lönemedel som är kopplat till egen tjänst i projektet ska sökas inom ramen för projektet och inte separat som forskarmånader. Behöriga att söka program/projekt/planeringsanslag är - oavsett utbildningsbakgrund - de vårdforskar som har en forskningsinrikting som överensstämmer med nedanstående teman. Nytt för denna ansökningsomgång är att doktorander inte kan stå som huvudsökande för en ansökan. I projekt med doktorandmedverkan skall handledaren stå som huvudsökande och doktoranden som medsökande. Ansökningsblanketter och information kan rekvireras från Stiftelsens sekretariat, tel 08-545 13 550, fax 08-545 13 560 eller från websida: http.//www.vardal.se. Ansökan skickas till Vårdalstiftelsen, Box 3210, 103 64 Stockholm. Sista ansökningsdag: 17 februari 1998.

293
FRN utlyser IIASA YOUNG SCIENTISTS SUMMER PROGRAM 1998. FRN inbjuder härmed till ansökningar om deltagande i ovanstående program och erbjuder ett begränsat antal stipendier på upp till 38 000 kronor vardera. Stipendierna är avsedda att täcka kostnaderna för resor och uppehälle tre månader vid IIASA i Wien för de unga forskare som nominerats av FRN och blivit antagna till programmet vid IIASA. För ytterligare information, ansökningsformulär och IIASA:s forskningsplan: Berit Örnevall, FRN, tel 08-454 41 27, fax 08-454 41 44, e-post: Berit.Ornevall@frn.se. Sista ansökningsdag: 15 januari 1998.

1
Kurt Belfrages minnesfond
avsätter medel om sammanlagt ca 90 000 kronor, som kan sökas av män eller kvinnor i åldern 18 - 28 år. Enligt stadgarna är stipendierna avsedda att bereda svensk ungdom tillfälle till internationella studier i framförallt Norden och Baltikum. Endast i undantagsfall beviljas stipendier för studier som förläggs utanför detta område. Stipendiet är individuellt och kan inte tilldelas grupper.

Du måste själv formulera din ansökan. Förutom dina persondata, skall du göra en kort beskrivning av dig själv (examina, kurser, förvärvsarbete, förtroendeuppdrag m.m.) Det är naturligtvis av stort intresse av att få veta vad du är sysselsatt med just nu. Du skall också redogöra för när och till vilket ändamål du avser att utnyttja stipendium. Av ansökan skall framgå i vilket land/ länder studierna skall genomföras och hur stort belopp du behöver, gärna med en enkel kalkyl. Ansökan sänds så att den är fondens styrelse tillhanda senast den 1 mars 1998 under adressen: Svenska Rotary Service, Kvarngatan 14, 118 47 Stockholm. Tel 08-644 74 04.

2
Uminova Center
utlyser, tillsammans med Teknikbron i Umeå, 1998-års Innovation- och Entreprenörstipendium. Du som är anställd eller studerande vid Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå), Försvarets forskningsanstalt i Umeå samt vid Arbetslivsinstitutet i Umeå uppmanas söka stipendiet som uppgår till totalt 165 000 kr. Stipendiet ska främja en ökad teknik- och kunskapsöverföring från universitet till näringsliv och delas ut till personer som genom aktiva insatser verkar för att utveckla produkt- och affärsidéer med anknytning till forskning och akademisk utbildning i Umeå. Kontaktperson: Kurt Strömgren, Uminova Center, tel 090-786 96 83, e-post: kurt.stromgren@uc.umu.se. Även http://www.uminovac.umu.se/stip98/. Sista ansökningsdag: 28 februari 1998.

3
Institutionen för Epidemiologi och Folkhälsovetenskap vid Umeå universitet
utlyser MFS-stipendier för hälsorelaterade studier under budgetåret 1998. MFS (Minor Field Studies) är ett SIDA-program för mindre fältstudier avsett att ge svenska högskolestuderande ökade kunskaper om länder i tredje världen med vilka Sverige bedriver utvecklingssamarbete. Genom att utföra en mindre fältstudie ska de studerande ges möjlighet att under minst 2 månader erhålla en första praktik i ett utvecklingsland. Förhoppningen är att MFS-studien skall leda till fortsatt engagemang i u-lands- och biståndsfrågor. Programmet riktar sig i första hand till studerande på C/D-betygsnivå eller motsvarande med en övre åldersgräns på 32 år samt krav på svenskt medborgarskap. Stipendiet ska täcka kostnader för framför allt resa, logi, uppehälle samt avrapportering av studien, f n max 30 000 kronor.

Institutionen för Epidemiologi och Folkhälsovetenskap är en av de institutioner vid Umeå universitet som har fått Sidas uppdrag att fördela MFS-stipendier. Våra stipendier avser hälsorelaterade studier och under förutsättning av fortsatt Sida-stöd fördelar vi 3-4 stipendier för budgetåret 1998. Vi vänder oss till studerande vid läkar- och tandläkarlinjerna, vårdhögskolornas utbildningsprogram samt till samhälls- och naturvetare som är intresserade av hälsorelaterade problem. Sidas prioritering av MFS-uppdrag omfattar bl a reproduktiv hälsa, hälsoekonomi, planering och management, HIV, handikapp och befolkningsfrågor. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 februari 1998. Är du intresserad och har förslag till en studie som du vill genomföra så kontakta någon av följande personer för mer information: Maria Emmelin, tel 090-785 26 77, Lennarth Nyström, tel 090-785 12 13 eller Lars Åke Persson, tel 090-785 29 31.

4
Swedish Match Sverige AB
utlyser stipendier rörande forskning av tobaksbrukets verkningar biologiskt, medicinskt, psykosocialt och beteendevetenskapligt avseende, särskilt rörande uppkomstmekanismer för och åtgärder mot skadeverkningar av tobaksbruk samt preventiva studier Under senare år har eventuella effekter av sidoröken uppmärksammats och de skadliga effekterna av passiv rökning diskuterats. Rådet för Medicinsk Tobaksforskning vill därför särskilt välkomna forskningsprojekt avseende passiv rökning. Ansökan insändes före den 1 mars 1998 till Swedish Match Sverige AB. Ansökansformulär fås på tel 08-658 02 00 fax 08-658 48 71 eller e-post: lillemor.dahlgren@swedishmatch.se. Ytterligare upplysningar lämnas av Rådets vetenskaplige sekreterare, bitr professor Jan Carlstedt-Duke, tel 08-585 837 15, Huddinge sjukhus.

5
Reumatikerförbundet
utlyser anslag till reumatologisk vårdforskning 1998. Forskningsmedel kan sökas för:
Planeringsanslag. Med planeringsanslag avses anslag för att utveckla en idé till ett fullständigt forskningsprojekt eller för uppbyggnad av forskningssamarbete.
Anslag för forskarmånader till doktorander och studerande på magisternivå. (Stipendier).
Projektanslag.
Behöriga sökanden är i första hand personer som har s k medellång vårdutbildning. Stipendie- beloppen uppgår till 10 000 kronor/månad för doktorander och 8 000 kronor/månad för magister- studeranden. Ytterligare information lämnas av fondhandläggare Jan Bagge, tel 08-692 58 06. Ansökningsblanketter erhålles från förbundskansliet, tel 08-692 58 00, fax 08-650 64 15. Sista ansökningsdag: 6 mars 1998.

6
Fulbright Commission
utlyser "Fulbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars". Stipendiet kan sökas av svenska akademiker, som redan är disputerade eller som kommer att ha sin filosofie doktorsexamen innan beräknad avresa till USA. Sista ansökningsdag: 15 april 1998. För ytterligare information: Fulbright Commission: 08-24 85 81, hemsida: http://www.usis.usemb.se. Se också utskick i universitetets torsdagspost vecka 3.

7
Fulbright Commission
utlyser "Hildeman Grant in Swedish Literature". Stipendiet kan sökas av svenska akademiker, som redan är disputerade eller som kommer att ha sin filosofie doktorsexamen innan beräknad avresa till USA. Sista ansökningsdag: 15 april 1998. För ytterligare information: Fulbright Commission: 08-24 85 81, hemsida: http://www.usis.usemb.se. Se också utskick i universitetets torsdagspost vecka 3.

8
Forskningsrådsnämnden (FRN)
utlyser projektbidrag som kan sökas av enskilda forskare vid universitet, högskolor och motsvarande forskningsenheter för att finansiera informationsinsatser inom forskarens egna forskningsområde. Informationsinsatserna ska rikta sig till allmänheten, gärna till grupper i samhället med låg utbildningsnivå eller utan akademisk tradition. För ändamålet finns 1,7 miljoner kronor att fördela. Projektbidraget avser 1998. Sista ansökningsdag: 12 februari 1998. Ansökningsblanketter kan beställas via FRNs hemsida: http://www.frn.se eller per e-post från lena.lindell@frn.se eller per fax. 08-454 41 55. För information kontakta Ann Liis Hanslep, tel 08-454 41 57 eller Lena Lindell, tel 08-454 41 46.

9
Wenner-Gren Stiftelserna
utlyser följande:
Resestipendier för kortare studieresor (1-2 veckor) under tiden 980701-981231. Sökande skall vara yngre (under 40 år) disputerad forskare. Blankett WGS1.
Anslag till anordnande av internationella vetenskapliga symposier under tiden juni 1998-december 1999. Anslag ges endast till mindre symposier (ej till internationella kongresser). Blankett WGS5.
Ansökan skall inlämnas på särskild blankett. Sista ansökningsdag: 10 mars 1998. Närmare upplysningar och rekvisition av ansökningsblanketter: Tel 08-736 98 15, fax 08-31 86 32.

10
Svenska Läkaresällskapet
utlyser 1998 års Jubileumspris - 150 000 kronor. Jubileumspris skall enligt reglementet "belöna värdefulla, av svensk medborgare författade skrifter" och utdelas "för arbete tillhörande någon av de sektioner, på vilka Sällskapets vetenskapliga verksamhet är fördelad och tillerkännas utan tävlan författaren av det bästa arbete, som utkommit under de fem prisutdelningsåret föregående kalenderåret". Sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar inbjuds härmed att inkomma med förslag till mottagare av Jubileumspris. Förslaget skall vara Sällskapets kansli tillhanda senast den 20 april 1998. Ev frågor besvaras av Christina Plöen, nämndsekreterare, tel 08-440 88 74.

11
Swedish Viking Foundation utlyser medel ur Thomas E and Margaret C Brittingham Scholorship 1998/99 för svenska studerande eller forskare, gällande ett års studier vid University of Wisconsin - Madison. För information: The Swedish Viking Foundation, c/o Björn Frössevi, tel 08-441 88 00, eller Göran Palm, tel 031-16 59 59. Sista ansökningsdag: 15 februari 1998.

12
Lars Erik Lundbergs Stiftelse
för forskning och utbildning utlyser projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som doktorander. Stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år. Ansökan skall vara inlämnad på särskild blankett senast den 16 februari 1998. Blanketter kan rekvireras från Stiftelsen, 601 85 Norrköping, tel 011-21 65 07, fax 011-21 65 65.

13
Ur Länsförsäkringar Västerbottens och Föreningssparbanken - genom lokal bank i Umeå - fond för ekonomisk och social forskning vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitets inst/avd i Umeå finns under år 1998 cirka 100 000 kronor tillgängligt för utdelning. Beslut om fördelning sker under mars månad 1998. Ansökan med personnummer skall innehålla beskrivning av projekt, kostnadskalkyl, specifikation beträffande önskat belopp, uppgift huruvida anslag sökts på annat håll, uppgift om handledare/referens samt gärna också yttrande av ämnesföreträdare. Ansökan skall vara fonden tillhanda senast 27 februari 1998 under följande adress: Forskningsfonden, c/o Bertil Eriksson, Kvartsvägen 152, 907 41 Umeå. (Det finns ingen särskild ansökningsblankett).

14
The Swedish Foundation for Strategic Research and the National Network and Graduate School for Inflammation Research
: Call for proposals for research on inflammation within one of the following areas:
Genes and molecules controlling induction of immune responses: studies of antigens, presentation, receptors and regulation.
Interactions between the immune system and target tissue in the development of chronic inflammation.
Mediators of acute inflammation.
Destruction/repair of target organs.
Grants will be awarded for the support of graduate student(s) and/or postdoc(s).
För information, kontakta Kristina Sarvik (e-post: kristina.sarvik@medkem.lu.se, fax 046-2113417, tel 046-2228570. Hemsida: http://www.ssf-inflam.lu.se. Sista ansökningsdag: 27 februari 1998.

15
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammnahängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Bidrag kan sökas för aktiviteter enligt följande:
Stipendier för forskarstuderande. Nio stipendier i ekologisk miljövård för studerande antagna till forskarutbildning.
Bidrag till forskning. Bidrag ges främst till forskningsuppgifter för att stimulera arbeten kring nya idéer, där även ett litet anslag kan ge god utdelning. För 1998/99 kommer en särskild satsning att göras på ansökningar från yngre forskare (de som avlagt doktorsexamen de senaste 5-6 åren).
Stipendier för examensarbeten. Stipendierna avser stöd till examensarbete som ingår i universitetsstuderandes grundutbildning. Stiftelsen äger och driver Ekenäs gård i Sörmland och del av examensarbete, för vilket stipendium beviljas, kan utföras där.
Vetenskapliga symposier. Medel kan erhållas för anordnande av vetenskapliga seminarier och symposier, företrädesvis med internationell förankring, på Ekenäs Herrgård. Förfrågningar och beställning av ansökningshandlingar kan göras per tel 018-76 22 44, eller Agronom Inez Johnsson, Nämndemansvägen 38, 757 52 Uppsala, tel 018-42 13 70. Sista ansökningsdag: 28 februari 1998.

16
Astra AB utlyser medel ur Ulf Widengrens Minnesfond. Fonden har till ändamål att stödja forskning inom läkemedelsområdet med särskild tonvikt lagd på främjande av samarbete mellan universitet och industri. Avkastningen av stiftelsens kapital används för utdelning av stipendier eller annan form av stöd till forskare på docentnivå som byggt upp en självständig forskningslinje. Vid bedömningen prioriteras projekt som avser att pröva nya koncept för läkemedelspåverkan och sådana där preliminära resultat föreligger. Under 1998 har stiftelsen möjlighet att dela ut 600 000 kronor (ca) till ett eller ett fåtal forskningsprojekt. Ansökan om bidrag skall ske senast den 31 mars 1998. För ansökningshandlingar: Fax 08-553 288 22. För information: Professor Jan M. Lundberg, Astra AB, tel 08-553 250 01.

17
Carnegie Kapitalförvaltning AB utlyser medel ur Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse (400 000 kronor). Stipendiet innebär i allmänhet att sökande erbjuds en sammanhängande fri vistelsetid (en eller ett par veckor) vid Sigtunastiftelsens gästhem (gästhem och fria måltider) samt tillgång till arbetsplats i Sigtunastiftelsens bibliotek. Stipendierna kan sökas oberoende av ämnesinriktning, i första hand av disputerade forskare. Ansökan bör innehålla:
En presentation av sökanden med uppgifter om ålder, avlagda examina, viktiga publikationer samt nuvarande förordnande.
En kort presentation av pågående forskning.
Uppgifter huruvida sökanden har behov av Sigtunastiftelsens klipparkiv (eller stiftelsens bibliotek och arkiv i övrigt).
Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Ansökan skall vara forskningsstiftelsen tillhanda senast den 1 mars 1998. Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse, Carnegie Kapitalförvaltning AB, Siw Widell, 103 38 Stockholm.

18
Statens institutionsstyrelse, SiS
svarar för planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En viktig uppgift för SiS är att bedriva metodutveckling och utvecklingsarbete samt att initiera och stödja forskning inom ungdoms- och missbruksvården i syfte att öka kunskapen om vården och dess effekter. Särskilda forskningsprogram har utarbetats om vård och behandling av utsatta ungdomar och om missbrukare och vården, särskilt tvångsvården. Forskare är välkomna att inkomma med forskningsansökningar, som tar sin utgångspunkt i forskningsprogrammen. Senast den 2 mars 1998, kl 16.00 skall projektskisser ha kommit in till SiS för anslag som avses löpa fr o m 1999-01-01. För information hänvisas till: Forskningssekreterare Siv Byqvist, SiS FoU-enhet, tel 08-453 40 20. För forskningsprogram, ansökningshandlingar och anvisningar: Christina Ekvall, SiS FoU-enhet, tel 08-453 40 86, fax 08-453 40 94.

19
Thanks to Scandinavia
, Svenska Kommittén, utlyser stipendium för studier i Israel. Stipendiet vänder sig främst till studerande inom humanistisk - samhällsvetenskapliga samt teologiska områden. Behörig är den som avlagt akademisk grundexamen om minst 120 poäng. Sista ansökningsdag: 1 mars 1998. För information: Professor em. Per-Göran Knutsson, tel 018-471 41 26, 070-605 79 65, hemtel 018-42 57 56, fax 018-471 49 93.

20
Stiftelsen för Strategisk Forskning
inbjuder forskare i Sverige att söka medel för forskarutbildning inom ett nationellt forskningsprogram för Infektion & Vaccinologi. 15 studentstipendier utlyses inom följande program: Mikroberna och deras "vapen", Värdens försvarsmekanismer, Mikrob-värd interaktioner, Vacciner och andra förbättringar av det antimikrobiella försvaret, Vaccinbioteknologi samt avancerade visualiseringstekniker. Ansökan om forskningsanslag inges på särskild blankett senast den 3 mars 1998 till Registrator, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. För ytterligare information: Mats Wahlgren, tel 08-735 14 31, e-post: Mats.Wahlgren@smi.ki.se, Maria Grazia Masucci, tel 08-728 67 55, e-post: Maria.Masucci@mtc.ki.se. Se också hemsida: http://www.stratresearch.se.

21
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
utlyser stipendier för att främja utbytet mellan Sverige och Japan på de kulturella, ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga områdena. Anslag kan utgå såväl till institutioner som bedriver forskning eller undervisning med anknytning till Japan som till enskilda personer för forskning och studier i Japan eller för kontakter med japansk forskning och undervisning, samhälls- och kulturliv. Eventuellt kommer ett antal stipendier att utgå till jounaliser och andra skribenter för reportage- eller studiebesök i Japan. Ansökningar om anslag för konferensdeltagande liksom för gruppresor har endast i undantagsfall beviljats. Ansökan skall vara stiftelsen till handa senast den 2 mars 1998. Upplysningar kan fås på tel 08-611 25 49. Ansökningar avseende japanska forskares vistelse vid svenska institutioner skall av vederbörande forskare på japanska eller engelska ställas till stiftelsens japanska sektion fax: 00981-3-3798 55 78.

22
Letterstedtska föreningen
utlyser anslag att söka under 1998. Föreningens uppgift är enligt stadgan att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst. Anslag ges företrädesvis till:
Vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna. Gästbesök av nordiska forskare vid universitet i annat nordiskt land.
Anordnande av konferenser och seminarier för behandling av frågor eller teman av gemensamt nordiskt intresse.
Tryckning av publikationer av gemensamt nordiskt intresse.
Inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning.
Kostnaderna för ändamål av ovan angiven art bör som regel ligga mellan 5 000 och 50 000 svenska kronor. Doktorander eller motsvarande bör bifoga intyg från handledare.

Utöver vad som ovan nämnts står under 1998 en särskild summa, 200 000 svenska kronor, till förfogande för främjande av nordiskt konstnärligt utbyte. Enskild person kan också ansöka om anslag för studieresa till annat nordiskt land eller liknande ändamål. Dylika ansökningar, som bör uppgå till mellan 2 000 och 10 000 svenska kronor, inges före 1 mars 1998. Ansökningar ställs till Letterstedtska föreningens huvudstyrelse, Box 340 37, 100 26 Stockholm, före den 1 mars resp. före den 15 september 1998. (Särskilda ansökningshandlingar finns ej).

23
Uppsala universitet utlyser följande:
Stipendium (17 600 kr) ur Ellen Fries´stiftelse till kvinnlig historieforskare. Berättigad att söka stipendiet är svensk kvinna, som antingen avlagt filosofie kandidat - eller licentiatexamen, i båda fallen med överbetyg i historia, eller som genom utgivande av något historiskt arbete visat sin duglighet för vetenskaplig historisk forskning. Vid lika kompetens äger den som studerat eller studerar vid Uppsala universitet företräde. Projektbeskrivning skall bifogas ansökan.

Forskningsanslag ur Andrejs Berzins´fond. Medeln (96 000 kr) ledigkungörs för främjande av historisk forskning och skriftlig dokumentation av det lettiska folkets liv under tiden före slutet av 1200-talet och från 1914 till den 21. 6 1940. Beviljat anslag må användas för studier vid svenska eller utländska bibliotek, arkiv, muséer, etc samt för publicering på lettisk, svensk, tyska eller engelska språken av därvid vunna forskningsresultat. Med historisk forskning skall även avses t ex kultur-, kyrko-, konst och rättshistorisk eller därmed jämförlig forskning. Om publicering sker på lettiska eller svenska språken skall publikationen innehålla en sammanfattning av forskningsresultaten på engelska språket. Företräde för i övrigt behörig sökande av lettisk härkomst. Ansökan sänds till: Stipendiekansliet, Box 256, 751 05 Uppsala. Sista ansökningsdag: 25 februari 1998 kl. 17.00. (Särskilda ansökningshandlingar finns ej).

24
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
utlyser medel för skattevetenskaplig forskning. Forskningsrådet har som huvuduppgift att främja nordiskt samarbete inom skatteforskning. Rådet stödjer projekt som kan ge nya insikter om olika skatter och deras effekter. För information och ansökningsblanketter: Forskningsrådets generalsekreterare Tor Bechmann, Advokatfirmaet Coopers & Lybrand DA, Postboks 751 Sentrum, N-0106 OSLO (Tel +47 23 16 00 93, fax 22 41 17 39, e-post:tor_bechmann@no.coopers.com. Sista ansökningsdag: 4 mars 1998.

25
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
stödjer forskning - utveckling - information - inom skogs- och jordbruket samt angränsande näringar genom bl a anslag till forskningsprojekt av pilotkaraktär, utredningar, stipendier till yngre forskare, gästforskare vid utländska institutioner eller för studierresor. Förfrågningar kan göras hos akademien, Lars Nählinder, Box 6806, 113 86 Stockholm. Hemsida: http://www.ksla.se. Sista ansökningsdag: 1 april 1998.

26
Ur Leonard och Ida Westmans fond lämnas för år 1998 ett bidrag på 6 000 kronor för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornlämningar samt av minnesmärken från senaste tid av kulturhistoriskt intresse. Ansökningar med ref 9/98 skall vara styrelsen för Östergötlands länsmuseum tillhanda senast den 31 mars 1998, under adressen Box 232, 581 02 Linköping.

27
10 stipendier ledigförklaras av Gymnasieförvaltningen i Karlstad, ur Ingeborg och Henrik Bäckströms fond för studerande på universitets-/högskolenivå, vid svensk eller utländsk undervisningsanstalt, vilka avlagt gymnasieexamen i Karlstad. Behörig att söka är den "som icke studerar inom handelsyrket (handel och ekonomi) eller inom de fria yrkena såsom journalistik, sång, musik, målning, hantverk, författarskap, matlagning, konsthantverk, eller annat sådant område eller inom slöjd- och textilyrket". Ansökan skall göras på särskild blankett. Skicka in ett vykort med namn och adress, samt fondens namn, så erhåller du blanketten. Gymnasieförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad. Sista ansökningsdag: 23 februari 1998.

28
Ålands högskola lediganslår medel för forskning av intresse för Åland. Utöver de sedvanliga forskarstipendierna finns i år en extra summa om FIM 80.000 för projekt som positivt påverkar Ålands och därmed Östersjöns vattenmiljö.

Ansökan görs före den 15 mars 1998 på särskild blankett, som fås från högskolans kansli, tel 009 358 18-25 248, adress Pb 160, 22101 Mariehamn, e-post: hogskolan@ah.aland.fi. Närmare uppgifter om stipendierna ger Brittmari Wikström, tel 009 358 18-25 246, e-post wikstrom@ah.aland.fi.

29
Carnegie Kapitalförvaltning utlyser 10 stipendier om vardera 10 000 kronor ur Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet. Sökande skall vara svensk medborgare, som under längre tid varit bosatt utomlands och studerar/avser att studera vid svenskt universitet eller högskola. Ansökan på särskild blankett skall vara Carnegie Kapitalförvaltning AB tillhanda senast den 1 mars 1998. För ansökningsblanketter: Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet, Carnegie Kapitalförvaltning AB, Siv Widell, 103 38 Stockholm.

30
Resebidrag för innevarande kalenderår på tillsammans 600 000 ur Kempestiftelserna vid Umeå universitet ledigförklaras. Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska Fond utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning ävensom allmänt kulturella ändamål som har samband med angivna verksamhetsgrenar". Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska Forskningsfond utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning, häri inbegripet studieresor med vetenskapligt syfte samt deltagande i vetenskapliga konferenser, i båda fallen såväl inom som utom landet". Blanketter kan rekvireras från respektive nämndkansli. Sista ansökningsdag: 28 februari 1998.

31
Gymnasieförvaltningen i Karlstad utlyser medel ur Frida och A O Ringqvists minnesfond. Stipendierna utdelas till behövande skötsamma studerande inom handel och ekonomi tillhörande Karlstads och Söderköpings kommuner. Ansökan skall göras på särskild blankett. Den kan hämtas på Information Karlstad, Bibliotekshuset, Entréplanet, eller per post: Skicka in ett vykort med namn och adress, samt fondens namn, så erhåller du blanketten. Gymnasieförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad. Sista ansökningsdag: 23 februari 1998.

32
Svensk-Japanska Stiftelsen
utlyser bidrag till studenter som kan göra examensarbeten eller motsvarande i japanska företag i Japan. Exempel på studentkategorier som kan komma ifråga för stöd är teknologer, ekonomer, naturvetare, medicinare, skog-, veterinär- och lantbruksstuderande, humanister och samhällsvetare. För Sony respektive Canon- och Fuji-stipendierna ges prioritet åt ämnen som är av särskilt intresse för dessa företag.

Syftet med vistelsen skall vara att låta stipendiaten få lära känna japansk kultur, samhälle och arbetsliv, liksom att skaffa sig personliga kontakter som kan vara till nytta i det framtida yrkeslivet. Vistelsen skall även ge professionella insikter och kunskaper som fyller kraven från högskolan och kan vara till nytta för svensk industri och samhällsutveckling.

Vistelsens längd bör beräknas till ca tre månader eller längre. Stipendiet avser rese- och levnadskostnader. Det förväntas att mottagande organisation skall kunna tillhandahålla enkel bostad. Sökande skall själv ordna sin praktikplats i Japan i samråd med företrädare för sin högskola. För ytterligare information: Svensk-Japanska Stiftelsen, tel 08-611 68 73, fax 08-611 73 44. Sista ansökningsdag: 2 mars 1998.

33
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - STINT -
utlyser medel för att stärka internationliseringen av universitetens och högskolornas verksamhet på grund- och forskarutbildningsnivå. Stiftelsen vill ge möjlighet för svenska universitets- och högskolelärare att få erfarenhet av undervisning och utbildning vid utländska lärosäten. I samma syfte kan medel sökas för att till svenska institutioner knyta utländska lärare. Ansökan för läsåret 1998/99 skall vara STINT tillhanda senast den 15 mars 1998 och görs på formulär som rekvireras per fax 08-661 92 10 eller e-post info@stint.se. Se också hemsida för aktuell information om alla STINT:s program.

34
Forskningsrådsnämnden (FRN)
utlyser 1998 års resebidrag Man-and-the-Biosphere (MAB). FRNs kommitté för naturresurs- och miljöforskning är svenskt kontaktorgan för UNESCOs MAB-program. Programmet stöder forskning som belyser samspelet mellan människa och natur. Inom MAB-programmet finns ett brett spektrum av forskningsprojekt om ekologiska frågor, bl a inom tropiska och subtropiska skogar, vattenområden och bergstrakter. Den finns också forskning om markanvändning och stadsbyggnad samt effekter på naturen av storskaliga ingenjörsarbeten. FRN utlyser genom den svenska MAB-kommittén härmed ett antal resebidrag. Bidragen är avsedda främst för yngre, odisputerade forskare, men även nyligen disputerade forskare kan komma ifråga. Förfrågningar kan ske hos FRN, Agneta Westphal Jarnmark, tel 08-454 41 28 och Tuija Hilding-Rydevik, tel 08-454 41 43. Sista ansökningsdag: 15 mars 1998. (Särskild ansökningsblankett finns ej).

35
Medicinska forskningsrådet
utlyser följande:
Ansökningar om bidrag för forskning i utlandet för tiden 1998-07-01--1999-06-30. Bidragen avser ersättning för fördyrade levnadskostnader (grundförsörjning erfordras) i samband med utlandsvistelse under minst en månads tid. Ref 1/98.

Ansökan om bidrag för forskning i England: "Wellcome-Swedish Travelling Research Fellowships" för tiden 1998-09-01--1999-08-31. Bidragen är avsedda för svenska forskare med doktorsexamen, som önskar arbeta under ett år vid en institution eller klinik i England. Bidraget gäller ej cancerforskning. Lön enligt kompetens. Ref 2/98.

Ansökningar om svensk-franska forskarstipendier för medicinsk forskning för tiden 1999-01-01--1999-12-31. Stipendierna avser forskare med doktorsexamen. Ref 3/98.

Ansökningar om svensk-italienska forskarstipendier för medicinsk forskning för tiden 1999-01-01--1999-12-31. För svenska forskare med doktorsexamen som önskar arbeta vid en institution eller klinik i Italien högst ett år. Alt. korttidsvistelse - upp till tre veckor, långtidsvistelse - en månad eller längre. Ref 4/98.

Stipendier för medicinsk forskning i USA "Fogarty-MFR Fellowships". (International Postdoctoral Research Fellowships) fr o m 1999-07-01. Stipendierna är avsedda för forskningsarbete under ett eller två år vid medicinsk institution i USA. Syftet med dessa stipendier är att stimulera till och möjliggöra ett ömsidigt utbyte med kvalificerade forskare i USA för att lösa vetenskapliga frågor av gemensamt intresse. Ref 5/98.

Ansökan om bidrag till metodikstudier för doktorander för tiden 1998-07-01--1999-06-30. Som ett led i MFRs särskilda satsningar för att underlätta införande av modern forskningsmetodik utlyser rådet särskilda bidrag till metodikstudier för doktorander. Ref 6/98.

Kvinnlig gästprofessur för tiden 1999-01-01--12-31. Innehavare av gästprofessur skall vara forskare på lägst docentnivå och vars vistelse vid den svenska institutionen förutsätts tillföra forskargruppen nytt kunnande. Ref 7/98.

Ansökningsformulär och ytterligare upplysningar kan erhållas från MFR, tel 08-454 42 75 Agneta Axelsson (vx 08-454 43 00), fax 08-454 43 03, e-post: mfradmin@mfr.se. Sista ansökningsdag: 1 april 1998.

36
Fonden för Exportutveckling
har till syfte att genom stipendieverksamhet och på annat sätt uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar. Fonden utlyser nu ett antal stipendier för studie- eller forskningsprojekt inom området metodutveckling i internationell marknadsföring. Stipendieansökan skall innehålla (särskild blankett finns ej): En noggrann beskrivning av projektet med budget och tidplan; dokumentation av den/de sökandes kvalifikationer för att kunna genomföra studie- och forskningsarbetet (gärna med kort skriftlig kommentar från handledare, institutionsledning eller motsvarande). Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 april 1998 till: Fonden för Exportutveckling, c/o Sveriges Marknadsförbund, Sveavägen 17, 5 tr, 111 57 Stockholm.

37
Styrelsekollegiets fond för studier och forskning i styrelsearbete och styrelseutveckling
. Stipendiebelopp om lägst 25 000 kronor kan sökas ur fonden med åberopande av studie- eller forskningsarbete som genomförts. Tänkbara kandidater för erhållande av stipendium är akademiker och ekonomie studerande vid landets universitet och handelshögskolor, som utfört studier och forskning i styrelsearbete eller styrelseutveckling på masters- eller doktorandnivå. Ett eller flera stipendier kan utdelas årligen. Ansökan med bifogat studie- eller forskningsarbete skall inges senast den 30 april 1998 till Styrelsekollegiet, c/o AB Sardus, Mäster Samuelsgatan 4, 111 44 Stockholm. För eventuella ytterligare upplysningar: Lars G. Johnsson, tel 08-34 54 80 eller Hans Undin, tel 08-662 98 36.

38
Kungl. Vetenskapsakademien utlyser stipendier ur von Beskows fond för vetenskapliga studier till yngre forskare antagen till sin forskarutbildning inom det biologiska området (botanik, zoologi, genetik, paleontologi, anatomi, fysiologi). För upplysningar och ansökningshandlingar: Kungl. Vetenskapsakademien, Forskarutbyte och stipendier, Sascha Edblad, Box 50005, 104 05 Stockholm. Tel 08-673 95 00. Sista ansökningsdag: 31 mars 1998.

39
Sidas u-landsforskningsråd
utlyser anslag för 1999. Rådet skall främja kunskapsutveckling av relevans för bistånds- och utvecklingsfrågor samt bygga upp och vidmarkhålla kapacitet för u-landsforskning i Sverige. Forskare vid universitet, högskola eller annan forskningsinstitution i Sverige kan söka anslag för projekt, doktorandstöd, gästforskare mm. Anslaget för 1999 beräknas till ca 70 mkr, drygt hälften av detta är tillgängligt för utdelning 1999. Anslaget gäller forskning av relevans för de biståndspolitiska målen; Resurstillväxt; Ekonomisk och social utjämning; Ekonomisk och politiskt oberoende; Demokratisk samhällsutveckling; Miljöhänsyn; samt Jämställdhet mellan kvinnor och män. För information: annelie.hartmann@sida.se eller tussi.loven@sida.se. Material kan hämtas från http://www.sida.se eller skriftligen från: Sida/SAREC, 105 25 Stockholm, fax 08-698 56 56 .Sista ansökningsdag : 4 maj 1998.40
S-E Banken utlyser medel ur Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne som har till huvudsakligt ändamål att:
främja vetenskaplig forskning inom kemins område, då främst yngre forkare, dock ej anslag för utrustning till institution, ej heller anslag till konferensresor,
främja ungdoms- och lärarutbildning inom kemins område.
Berättigade att söka är forskare och studerande vid samtliga läroanstalter. Sista ansökningsdag: 30 mars 1998. Formulär till ansökningshandlingar samt upplysningar i övrigt lämnas av: S-E Banken, Stiftelseförvaltningen, 106 40 Stockholm, tel 08-763 68 11.

40
S-E Banken utlyser medel ur Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne som har till huvudsakligt ändamål att:
främja vetenskaplig forskning inom kemins område, då främst yngre forkare, dock ej anslag för utrustning till institution, ej heller anslag till konferensresor,
främja ungdoms- och lärarutbildning inom kemins område.
Berättigade att söka är forskare och studerande vid samtliga läroanstalter. Sista ansökningsdag: 30 mars 1998. Formulär till ansökningshandlingar samt upplysningar i övrigt lämnas av: S-E Banken, Stiftelseförvaltningen, 106 40 Stockholm, tel 08-763 68 11.

41
Umeå universitet utlyser ur Stiftelsen Lars Hiertas Minne, ett antal "Lars Hierta Fellowships", för vilka följande gäller. Ett belopp avsett att täcka alla kostnader för resor, forskningsstipendium och administration tilldelas, efter förslag från Rektor och intresseanmälan från föreslagen institution (oavsett ämne), institution som önskar inbjuda en framstående yngre utländsk forskare (avancerad doktorand eller post-doc) som "Lars Hierta Fellow" för en tid av 4-8 veckor under 1999. Intresseanmälan från institution skall vara Registrator, Umeå universitet, 901 87 tillhanda senast den 8 april 1988. Den bör innehålla preliminärt, motiverat förslag till stipendiat, kostnadskalkyl och tidsplan samt kort presentation av institutionens forskningsmiljö. För ytterligare information: Roland Lundgren, ledningsavdelningen, Umeå universitet, tel 090-786 56 08, e-post: roland.lundgren@adm.umu.se.

42
Umeå universitet, kommittén för kvalitetsfrågor
utlyser projektbidrag i syfte att utveckla kvaliteten vid Umeå universitet. Projekten kan avse pedagogisk utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling av grund- och forskarutbildning, forskning och administration. Andra angelägna områden kan vara samspel och kommunikation mellan verksamhetens olika funktioner, social arbetsmiljö, jämställdhet, studieadministrativ service inkluderande studievägledning på olika nivåer. Projekten kan även röra studenternas studiesociala miljö. Upplysningar: Clas-Uno Frykholm, tel 090-786 67 97, Huguette Løvtrup, tel 090-786 54 77. Ansökan skall vara Registrator, Umeå universitet, 901 87 tillhanda senast den 31 mars 1998.

43
Umeå Studentkår utlyser stipendier ur J C Kempes Minnes Stipendiefond. Stipendierna riktar sig i första hand till forskarstuderande i början av sin karriär och med välmotiverade forskningsprojekt. Ansökan kan avse kostnader i samband med projekt, 7 000 - 29 000 kronor. Stipendier kan också, under samman förutsättningar som nyss nämnts, utgå i form av arbetsstipendium motsvarande högst 3 månader á 1/5 basbelopp per månad för att underlätta en påbörjad forskningsinsats. Behörig att söka stipendiet är medlem i Umeå studentkår som betalt kåravgift för innevarande termin. Medlem skall bedriva studier eller forskning vid Umeå universitet. Sökande skall även vara mantalsskriven i Västernorrlands-, Västerbottens- eller Norrbottens län. För blanketter samt ytterligare information: Oskar Fjellström, tel 090-786 90 00 eller kårens expedition. Sista ansökningsdag: 2 mars 1998.

44
Sällskapet för judaistisk forskning utlyser stipendium ur Bernhard Tarschys´fond för judaistisk forskning och undervisning. Berättigad att söka är medborgare och andra permanent bosatta personer i de nordiska länderna. Stipendiet på $500 gäller för forskning eller studier (längre eller kortare tid) i judaistik vid The Hebrew University, Jerusalem. Eventuella frågor besvaras av Sällskapets sekreterare Eva-Maria Jansson, tel 046-222 43 33 eller 046-15 72 81, fax 046-222 44 26, e-post: Eva-Maria.Jansson@teol.lu.se. Sista ansökningsdag: 15 mars 1998.

45
British Embassy
utlyser Swedish-British Academic Cooperation Programme 1998. För information: Renée M Piché, Public Affair Officer, c/o Britich Embassy, Box 278 19, 115 93 Stockholm. Sista ansökningsdag: 1 april 1998.

46
Föreningen Norden utlyser följande:
Svensk-norska samarbetsfonden, för allmänna bidrag. Totalt utdelas 500 000 kronor. Sista ansökningsdag: 1 april 1998. Från denna fond kan man även söka vistelsestipendier till svenskhemmet Voksenåsen i Oslo eller Hässelby slott i Stockholm. Dessa utdelas fyra gånger per år (slutet av februari, maj, september och november).
Kulturfonden för Sverige och Finland, som årligen utdelar ca 1,5 milj SEK i allmänna bidrag. Fonden utdelar också vistelser till Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, Finland (ett antal dygn i enkelrum med halvpension samt ett resebidrag). Sista ansökningsdag är den 15 september 1998 och utdelning sker i början av december.
Svensk-danska kulturfonden hanterar särskilda stipendier vetenskapsmäns kortare studier i Danmark. Årligen utdelas ca 40 000 DKK fördelade på mindre stipendier. Sista ansökningsdag: 15 april 1998.
Observera att alla fonderna är till sin karaktär bilaterala, vilket innebär att bidrag kan ges till ändamål som befrämjar samarbetet mellan två länder. För nordiska arrangemang kan bidrag sökas från Nordiska Kulturfonden, Store Strandstræde 18, DK-1355 Køpenhamn, tel 009 45 33 96 02 00, fax +33 93 35 72. Ansökningshandlingar kan beställas hos Föreningen Nordens växel, tel 08-654 19 90, fax 08-652 80 99. För ytterligare information om fonderna kontakta fondsekreterare Raili Rajavuori (tel och fax enligt ovan).

47
Stiftelsen Forskning utan djurförsök
utlyser 1998 års anslag. Stiftelsen ger anslag till forskning som kan bidra till att ersätta djurförsök. Även annan forskning som kan antas främja djurs intressen eller höja djurens status kan få stöd. Ur en speciell fond, Majråttans barnfond, kan medel delas ur till sådan forskning för barn som i övrigt uppfyller stiftelsens krav. Övergripande krav för anslagstilldelning är att experiment på levande djur inte förekommer. Ansökningsblanketter och anvisningar fås från stiftelsens kansli, tel 08-749 03 40, fax 08-749 13 40, e-post: info@stifud.a.se. Sista ansökningsdag: 4 maj 1998 kl. 17.00.

48
NorFA - Nordisk Forskerutdanningsakademi
ger stöd till bl. a. kurser, nätverk, gästprofessurer och workshops. För information och ansökningshandlingar: Tel +47 22 82 86 20, fax +47 22 82 86 21, e-post eller hemsida. Ansökningstid: 15 mars, 1 juni, 15 september och 1 december för: Ansökningar över NOK 30.000 samt ansökningar om nordiskt deltagande i nationella forskarkurser över NOK 75.000.

49
Fulbrightkommissionen utlyder "Fulbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars" Advanced Research and University Lecturing Awards in the United States, Academic Year 1998/99. Stipendiet kan sökas av svenska akademiker, som redan är disputerade eller som kommer att ha sin filosofie doktorsexamen innan beräknad avresa till USA. För ytterligare information: Program administration: Tfn. 08-24 85 81, fax. 08-14 10 64 (se också utskick i torsdagsposten vecka 12). Sista ansökningsdag: 15 april 1998

50
Vägverket
utlyser Miljöpriset 1998. Insatser som kan nomineras för Miljöpriser är t ex miljöbefrämjande insatser inom hela vägbyggnadsprocessen från planering och projektering till byggande, drift- och underhåll, enskilda företags eller organisationers miljöanpassning av såväl godstransporter som tjänste- och arbetsresor, forskning och utveckling som rör vägtransportsystemets miljöeffekter, pedagogiska insatser som ökar insikten om vägsektorns miljöpåverkan. För program och information: Tel 0243-750 00, fax 0243-758 25, e-post: vagverket@vv.se. Sista ansökningsdag: 1 maj 1998.

51
Norrländska hjärtfonden
utlyser forskningsanslag om 100 000 kronor. Norrländska hjärtfonden är en fristående stiftelse som stödjer vetenskaplig forskning i Umeå rörande kardiologi - fysiologi. Bidrag utgår främst till kliniska projekt, men även grundforskning kan stödjas. Ansökningshandlingar kan rekvireras från stiftelsens sekreterare, överläkare K.-A. Jacobsson, Granvägen 6 C, 907 38 Umeå, tel och fax 090-12 30 08 eller stiftelsens ordförande, docent Per Bjerle, Hjärtcentrum, Klinisk fysiologi, NUS, 901 85 Umeå, tel 090-785 12 40, E-post: per.bjerle@clinphys.umu.se. Ansökningstiden utgår 31 mars 1998.

52
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
utlyser följande:
IVA har sedan -94 en överrenskommelse om vetenskapligt samarbete med Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF), som bl a innefattar ett ömsesidigt utbyte av forskare. IVA har ett begränsat antal stipendier för att ge svenska forskare möjlighet att knyta vetenskapliga kontakter i Republiken Korea. Utbytet är avsett för forskare som bör ha doktorsexamen eller motsvarande inom grundläggande eller tillämpad ingenjörsvetenskap. Ytterligare information och ansökningshandlingar: Ingrid Jansson, tel 08-791 29 92, e-post: ij@iva.se.

IVA erbjuder resestipendier för studiebesök i Central- och Östeuropa under perioden 15 april 1998 - 14 mars 1999. IVA har etablerade kontakter med teknisk-vetenskapliga organisationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien och Ungern. IVA kan härigenom erbjuda svenska forskare och specialister en möjlighet att få individuellt upplagda besöksprogram vid forskningsinstitut, högskolor eller motsvarande i ovannämnda länder. Sökande skall ha akademisk grundexamen och representera något område inom teknik eller tillämpad naturvetenskap. Ytterligare information och ansökningshandlingar: Ulla Svantesson, tel 08- 791 29 93, e-post: uls@iva.se.
Sista ansökningsdag: 27 mars 1998.

53
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
avser att i samarbete med MIT (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass., USA inrätta ett postdoktoralt program inom området miljö och hållbar utveckling (sustainable development). Forskare med doktorsexamen och inriktning mot/intresse för problemställningar som sammanhänger med miljöfrågor och hållbar utveckling ur olika aspekter är berättigade att söka. Ytterligare information kan erhållas från professor Jan S. Nilsson, verkställande ledamot av Stiftelsens styrelse, tel 08-545 017 81, e-post: jsn@kaw.se. Se också MIT:s hemsidor: http://web.mit.edu/chemistry/www/Wallenberg.html. Sista ansökningsdag: 6 april 1998.

54
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
utlyser stipendium för forskning i Turkiet och Främre Orienten. Med stipendiet (om 12.000 kr) följer skyldighet att under höstterminen 1998 tillbringa minst en månad i Turkiet eller Främre Orienten under arbete med viss forskningsuppgift. För frågor angående stipendiet: Tel 08-662 19 40, fax 08-665 31 33. Sista ansökningsdag: 15 april 1998.

55
Abisko Naturvetenskapliga station
(Kungl Vetenskapsakademien) utdelar stipendier för vetenskapligt arbete i Torneträskområdet till i första hand yngre svenska och utländska forskare (doktorander och D/E-studerande) inom biologiska och geovetenskapliga ämnesområden. Medel kan utgå för att täcka kostnader för material, resor till och från Abisko samt för vistelsen i Abisko. I ansökan kan också rese- och uppehållskostnader för handledare tas upp. Högst 15 000 kronor beviljas. Förutom stipendiet, kan man ansöka om bostad och arbetsplats vid stationen (rumskostnad f n 100-120 kr per person och dygn, ingen avgift för arbetsutrymme). Närmare upplysningar genom tel 0980-402 71, 400 21 eller 400 71 (Andersson, Wanhatalo, Callaghan). Sista ansökningsdag: 1 april 1998.

56
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
utlyser The European IT Prize 1998, möjlighet för svenska IT-företag. För information: http://www.iva.se/vad_gor_iva/Stipendier/EUIT1998.html. Ytterligare information kan erhållas genom Gunilla Blomberg, IVAs kansli, tel 08-791 29 91, fax 08-611 56 23, e-post: gb@iva.se. Information om priset, hur man ansöker, villkor m.m. finns på det europeiska IT-prisets hemsida: http://www.it-prize.org./. Sista ansökningsdag: 28 april 1998.

57
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU,
förvaltar en forskningsstiftelse med uppgift att främja forskning och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följderna av medfödda eller förvärvande handikapp hos barn, ungdomar och vuxna. Under 1998 avser stiftelsen att utdela 400 000 kronor, dels som forskningsanslag, dels i form av stipendier. Stipendierna skall möjliggöra för personer som arbetar med handikappade barn, ungdomar och vuxna att ta tjänstledigt för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Forskningsstuderande som ännu ej avlagt doktorsexamen kommer att prioriteras. Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapligt möte inom angivet intresseområde. Ansökan, som skall vara poststämplad senast 30 april 1998, insändes till RBUs forskningsstiftelse, c/o RBU, Box 6607, 113 84 Stockholm, tel 08-736 26 00. Ansökningshandlingar kan rekvireras på ovanstående adress eller via telefon, Malena Fisherström, RBUs kansli.

58
Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing utdelar en gång om året bidrag för avancerad humanistisk forskning i Italien. Stiftelsens ändamål är: "To promote and further highly qualified humanistic research, expecially within the archaeological, historical, philological and aesthetical disciplines, to be effetcted in Italy by scholars of Swedish citizenship through grants directed to individuals for such research. Grants are expressly excluded to individuals for their own schooling, for graduation work, for printing costs not strictly consequent to research supported by the grants and for attending congresses and symposia". Ansökningar om forskningsstöd skall vara avfattade på engelska och skall vara Stiftelsen tillhanda före den 31 maj 1998. Ansökningarna göres på avsedd blankett som erhålles från Stiftelsen i Sverige eller Italien: Fondazione Famiglia Rausing, c/o Svenska Institutet i Rom, tel 08-662 19 40, fax 08-665 31 11.

59
Medicinska forskningsrådet (MFR)
utlyser följande:
Stöd till särskilt framstående yngre forskare för forskning av strategisk betydelse (Ref. 17/98). Utvecklingsmöjligheterna för yngre forskare hämmas ofta av bristen på resurser utöver rena lönemedel till forskaren själv. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har därför avsatt medel för att 1998 ge 10 yngre forskare högst 500 000 kronor var per år under en treårsperiod i form av projektbidrag. Bidraget kan inte förlängas. Behörig att söka är yngre forskare med längst sex år sedan disputation med tillägg för barnledighet m.m. Bidraget får ej användas för att täcka den sökandes egen lön. Den sökande skall inneha tjänst vid universitet eller högskola.

Riktade projektbidrag (Ref. 18/98). Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har för år 1999 avsatt 40 Mkr till nya projekt inom följande områden: Cellulära signalsystem, medicinsk teknik, mikroelektronik, morgondagens material, användandet av högpresterade datorer inom teknikvetenskap, naturvetenskap och medicin, geokosmosfysik och fjärranalys.

Ansökningsformulär kan erhållas från MFR, fax 08-454 43 03, e-post: mfradmin@mfr.se. En digital version kan hämtas via MFRs hemsida: http://www.mfr.se/. Sista ansökningsdag: 12 maj 1998. Upplysningar lämnas av Marieanne Fredell, tel 08-45442 94 och Joanna Wroblewski, tel 08-454 42 93.

60
Forskningsrådsnämnden (FRN)
utlyser medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 1999. FRN disponerar 1998 ett anslag om 62,8 miljoner kronor för dyrbar vetenskaplig utrustning och högpresterande datorsystem. Från och med 1998 skall anslaget utnyttjas till att betala den årligt uppkomna ränte- och amorteringskostnaden för lån som högskolorna tar i Riksgäldskontoret för att finansiera utrustning som nämnden har beviljat, i stället för att som tidigare till att direkt betala inköp av utrustning. Det påverkar dock inte ansökningsförfarandet. Anslaget är avsett för utrustning som kostar minst 2 miljoner kronor (exklusive moms men inklusive nödvändiga tillbehör och installationskostnader). Medlen är i första hand avsedda för utrustning som behövs för att genomföra forskningsprojekt finasierade av forskningsråden och andra statliga myndigheter.

Ansökningar om utrustningsbidrag skall vara FRN tillhanda senast den 25 maj 1998. Ansökan ska göras på en särskild blankett som kan beställas från FRN genom Elisabeth Berglund, e-post: dyr@frn.se, eller tel 08-454 41 35. För information: FRNs hemsida: http://www.frn.se/aktuellt.html, Kerstin Hagwall, tel 08-454 41 32.

61
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
utlyser medel för forskning om ekonomisk brottslighet och miljöbrott. BRÅ har cirka 3 miljoner kronor till förfogande att fördela bland forskare inom detta forskningsområde. Forskningsbidragen utlyses till forskare för projekt om ekonomisk brottslighet, inklusive miljöbrott. Bidrag kan även ges som planeringsbidrag, programstöd, stöd till forskningscentrum och stöd till nätverk. BRÅ prioriterar i enlighet med sin instruktion tillämpad forskning. Detta utesluter inte att bidrag ges till projekt som avser grundforskning. Ansökan, i form av projektbeskrivning, ska vara BRÅ tillhanda före den 8 maj 1998. Tag gärna kontakt med docenten Peter Martens för ytterligare information och för diskussion av idéer och uppslag till forskningsprojekt. Tel 08-401 87 02. För ansökningsblanketter: Tel 08-401 87 46.

62
Styrelsen för Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning mottager t o m tisdagen den 2 juni 1998 ansökningar om anslag avseende projekt till forskning att igångsättas under 1999 och slutföras före utgången av 2000. Stiftelsen stöder främst för Sverige betydelsefull forskning inom naturvetenskap samt inom tekniska och skogliga vetenskaper och lantbruksvetenskap. Medicinsk vetenskap faller utanför stiftelsens område. Anslag kan ges till enskild forskare eller institution. För ytterligare information och ansökningshandlingar: (Finns ett antal hos Ledningsavdelningen, info. gruppen) CTS, tel 08-663 86 00, fax 08-660 75 83.

63
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Vindelns Försöksparker
utlyser två stipendier för forskarutbildning. Inom ramen för de skogliga forskningssatsningar, riktade mot Mål-6 området, som görs med SLU Vindelns Försöksparker som bas, utlyses två stipendier avsedda för egen forskningsutbildning. Stipendiegivare är Kempestiftelserna.
1. Stipendium ledigt för licentiatstuderande: Styrning av vattenupptagning hos tallfrö genom beläggning med polymerer.
För information: Urban Bergsten, e-post: Urban.Bergsten@ssko.slu.se, tel 0935-615 40, 090-786 59 38 eller Henrik Lindberg, e-post: Henrik.Lindberg@tt.luth.se, tel 0910-58 53 16.
2. Stipendium ledigt för doktorand: Predation på tallfrö och tallplantor - inverkan av beståndsmiljö och rumslig fördelning av frön/plantor.
Sista ansökningsdag: 17 april 1998.

64
Bidrag till forskning utvecklingsarbete och försöksverksamhet rörande barn och ungdomar med olika funktionshinder beviljas av Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond. Målinriktat praktiskt arbete prioriteras. Ansökan ska ske på särskild blankett som rekvireras från stiftelsens kansli: Tel och fax 08-749 32 80. Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 1998.

65
Resestipendier kommer att delas ut till medlemmar i Svenska Kemistsamfundet. Stipendierna är företrädesvis till forskare för resor inom Norden. Det är önskvärt att sökanden har eller ska publicera i Acta. Ansökan skickas till Svenska Kemistsamfundet, Wallingatan 24, 3 tr, 111 24 Stockholm, senast 8 maj 1998.

66
Stiftelsen Sophiahemmet
utdelar årligen "Sophiahemmets pris i vårdforskning" till en forskare som gjort viktiga och betydande insatser inom vård- och omvårdnadsforskning. Förslag till 1998 års pristagare ska omfatta en motivering med beskrivning av forskningsinsatserna samt curriculum vitae. Priset är i första hand avsett för forskare inom vårdsektorn; dvs arbetsterapeuter, andionomer, barnmorskor, biomedicinska analytiker, logopeder, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Prissumman är 50 000 kronor. Förslagen skickas till Karolinska Institutet, Forskningsnämnd Vård, att; Birte Bergling, Utbildnings- och forskningsavdelningen, Tomtebodavägen 3 C, 171 77 Stockholm. Förslaget skall vara priskommittén tillhanda senast den 20 maj 1998.

67
Sida´s
avdelning för forskningssamarbete, SAREC, har till uppgift att stödja u-ländernas forskning samt forskning som har betydelse för u-ländernas utveckling. Förutom stöd till forskningsprogram och till institutioner i u-länder svarar SAREC även för stöd till svensk u-landsinriktad forskning genom Sida´s u-landsforskningsråd. Således kan forskare vid universitet eller andra forskningsinstitutioner i Sverige söka anslag för projekt, doktorandstöd, etablering av u-landsinriktad forskningsmiljö, besök av gästforskare och forskarmöten. Anslag beviljas inom flera ämnesområden, bl a naturvetenskap, teknik och industrialisering. För 1999 beräknas u-landsforskningsrådets anslag till totalt 70 mkr. Utförlig information och ansökningsblanketter kan hämtas från http://www.sida.se. eller rekvireras skriftligen från Sida/SAREC, 105 25 Stockholm, fax 08-698 56 56. Sista ansökningsdag: 4 maj 1998.

68
Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR)
utlyser forskningsmedel för teknikvetenskaplig grundforskning. Sista ansökningsdag: 8 maj 1998 kl. 16.40. För allmänna upplysningar: TFR:s kansli. Tel 08-454 41 70, fax 08-454 41 80. TFR:s ansökningsblanketter kan hämtas via Internet på TFR:s hemsida: http://www.tfr.se Datorpost: info@tfr.se. (Det finns ett antal ansökningsblanketter hos Ledningsavdelningen, info. gruppen).

69
Karlstads kommun, gymnasieförvaltningen, utlyser ett stipendium på 50 000 ur O F Rydbergs fond. Stipendiet är avsett för en studerande som ämnar bli jurist och tillhör Värmlands nation. Berättigad att söka är den som är inskriven vid svenskt universitet och har avlagt studentexamen eller erhållit slutbetyg från gymnasium i Värmland. Ansökan skall senast den 4 maj 1998 insändas till Stipendiekommittén, Gymnasieförvaltningen, 651 84 Karlstad och vara åtföljd av slutbetyg från gymnasium, intyg över genomförda studier samt från universitetet bestyrkt intyg om inskrivning och/eller pågående studier.

70
Medicinska forskningsrådet (MFR)
utlyser följande:
Projektbidrag för kalenderåret 1999 (Ref 11/98). Avser bidrag för att anställa teknisk personal, köpa in material och utrustning.

Forskarassistenttjänster (allmänna) för kalenderåret 1999 (Ref 12/98). Kan sökas av forskare inom alla medicinska områden.

Forskarassistenttjänster inom prioriterade områden för kalenderåret 1999 (Ref 13/98). Gäller inom följande områden: Forskning om sjukdomar inom rörelseapparaten, molekylär modellering, prioner och prionanaloga smittämnen, psykiatrisk epidemiologi, reproduktiv hälsa.

Ansökningar om lönebidrag i samband med övergång till klinisk forskningsverksamhet för kalenderåret 1999 (Ref 14/98).

Ansökningar om postdoktorstipendier för kvinnliga forskare för kalenderåret 1999 (Ref 15/98).

Ansökningsformulär kan erhållas från MFR, fax 08-454 43 03, e-post: mfradmin@mfr.se. En digital version kan hämtas via MFRs hemsida: http://www.mfr.se/. Sista ansökningsdag: 12 maj 1998. Upplysningar lämnas av Marieanne Fredell, tel 08-45442 94 och Joanna Wroblewski, tel 08-454 42 93.

71
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
utlyser stipendier för yngre kvinnliga, disputerade forskare (födda efter 1955). Stiftelsen har till ändamål "att främja vetenskaplig forskning och utbildning av landsgagnelig innebörd". Behörig att söka är den, som avlagt doktorsexamen 1996 eller senare och som har fortsatt anknytning till svensk vetenskaplig institution. Ansökningar kan även inges av sökande, som kommer att avlägga doktorsexamen under innevarande vårtermin, varvid intyg om fullföljd examen skall insändas senast den 30 juni 1998. Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen, Box 16066, 103 22 Stockholm. Sista ansökningsdag: 18 maj 1998. Eventuella förfrågningar kan göras hos Stiftelsens verkställande ledamot, professor Jan S. Nilsson, tel 08-545 017 80. Beslut kommer att publiceras på Internet den 14 september 1998: http://kaw.wallenberg.org.

72
Centrala försöksdjursnämnden, Jordbruksdepartementet
utlyser forskningsanslag för alternativa metoder för djurförsök. CFN bedömer det som särskilt angeläget att stödja projekt inom följande områden: Toxikologi, farmakologi, produktionskontroll och aktivitetsmätningar av t. ex. vaccin, utvärdering och validering av alternativa metoder, utveckling av undervisning utan djurförsök. Ansökan skall vara CFN tillhanda senast den 28 maj 1998, kl. 17.00. Upplysningar och blanketter kan erhållas från CFN:s kansli, Jordbruksdepartementet, 103 33 Stockholm, tel 08-402 28 12, fax 08-10 93 39, datorpost: registrator@cfn.se. Blanketter finns också att tillgå på hemsidan: http://www.cfn.se.

73
NUTEK i samarbete med Företagarnas Riksorganisation och Ernst & Young AB
utlyser en uppsatstävling på temat "Småföretagens möjligheter och villkor i Sverige". Tävlingen är öppen för den som skriver uppsats om minst 10 poäng på C- eller D-nivå i följande ämnesområden: ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, socialantropologi, sociologi samt statistik. Uppsatsen ska vara framlagd och ha erhållit betyget väl godkänd under lå 1997/98 och NUTEK tillhanda senast den 26 juni 1998. För ytterligare information och anmälningsblankett, skicka ett vykort till Agneta Wetterqvist, Kunskapsutveckling, NUTEK, 117 86 Stockholm, eller e-posta agneta.wetterqvist@nutek.se

74
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
, www.aforsk.a.se, verkar genom omfattande stöd och bidrag (7 miljoner kronor/år) för teknisk utveckling, miljö samt god energiekonomi inom anläggningar med kvalificerad teknisk utrustning. Varje år utdelas pris om 100 000 kronor för teknikundervisning och teknikspridning. Upplysningar lämnas av styrelsens ordförande Hans G. Forsberg, hgt@kontroll.af.se, telefon 08-657 14 37.

75
SJFR, Skogs- och jordbrukets forskningsråd
, utlyser projektbidrag för kalenderåret 1999 för grundläggande och tillämpad forskning inom områdena skog och trä, jordbruk, hortikultur och stadens grönytor, livsmedel, fisk och ren. Sista ansökningsdag är 25 maj 1998. För ansökningsblanketter och övrig information kontakta SJFR:s kansli, telefon 08-545 412 60, e-postadress sjfr@sjfr.se, hemsidesadress www.sjfr.se

76
Ruter Dam
utlyser resestipendium som kommer att utdelas i tre år med 50 000 kronor per år. Sökande ska vara kvinna, studerande på 160-poängsnivå inom ekonomiska och tekniska utbildningar och vara behörig att skriva examensarbete. Ansökan ska vara Ruter Dam tillhanda senast den 10 maj 1998. Läs mer om stipendiet på hemsidan www.ruterdam.a.se

77
Svenska fjärrvärmeföreningen
utlyser för 1998 ett stipendium att användas för studieresa och/eller teknisk utrustning på tillsammans högst 25 000 kronor. Stipendiet ska användas för att öka kunskaperna inom fjärrvärme-, fjärrkyla- eller kraftvärmeområdet, och det kan sökas av forskare och doktorander vid svenska universitet och högskolor. Upplysningar: Lena Rehn, telefon 08-677 25 50. E-postadress: fvf@fvf.energi.se Sista ansökningsdag: 1 september 1998.

78
Borgerskapets i Umeå forskningsstiftelse
ledigförklarar ett anslag på 100 000 kronor avsett för vetenskaplig forskning vid Umeå universitet inom ämnesområdena geriatrik, reumatologi och ekonomi, företrädesvis för unga icke etablerade forskare. Anslag till lönekostnader medges ej. Ansökningsblanketter kan rekvirerars från sekreterare Karin Stenmark, inst för geriatrik, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå, telefon 090-785 87 61. Sista ansökningsdag: 2 juni 1998.

79
Byggforskningsrådet och Boverket
utlyser en tävling för unga byggforskare. Tävlingen vill stimulera intresset för forskning och utvecklingsarbete bland studerande och nyutexaminerade, och uppmärksamma nya infallsvinklar på den byggda miljön. Områdena kan vara teknik, arkitektur, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik, kulturmiljövård, statsvetenskap, planering, förvaltning eller boendefrågor. Tävlingen är öppen för examensarbeten (högst ett år gamla) inom arkitekt-, civilingenjörs- eller andra akademiska utbildningar. Prissumman för årets bästa examensarbeten, som ska vara insända senast den 30 juni 1998, är 100 000 kronor. Tävlingsvillkoren kan beställas på telefon 08-617 73 00 eller 0455-530 00.

80
ARTES, A network for Real-Time research and graduate Education in Sweden,
utlyser anslag för forskningsprojekt inom ramen för det av Stiftelsen för strategisk forskning stödda forskningsprogrammet ARTES. Ansökningar ska vara ARTES tillhanda senast den
15 maj 1998. För mer information se hemsidan: www.docs.uu.se/artes/

81
Ruben Rausings fond
för forskning om nyföretagande och innovationer utlyser anslag till forskningsprojekt med just den inriktning som fondens namn anger. Frågor kan besvaras av professor Bengt-Arne Vedin, telefon 08-660 35 85, fax 08-661 28 00. Sista ansökningsdag:
15 juni varje år.

82
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning
utdelar anslag som skall främja klinisk, medicinsk forskning. Stiftelsen vill bereda yngre graduerade forskare (inom en tidsrymd av ca tre år efter disputation) möjlighet till vetenskapligt arbete genom anslag, som kan utgå i högst tre år. Ansökningsblanketter och anvisningar för sökande av forsknings- och reseanslag kan rekvireras från Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning, c/o SE-banken stiftelseförvaltning, 106 40 Stockholm, genom insändande av frankerat svarskuvert. Sista ansökningsdag: 1 september 1998.

83
Birgit och Gad Rausings stiftelse för humanistisk forskning
utdelar stipendier till avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora (exempelvis arkeologi, historia, konst-, litteratur- och språkvetenskap och dess hjälpvetenskaper) i Sverige och utomlands. Ring 046-211 81 10 för ansökningsblankett. Sista ansökningsdag: 28 augusti 1998.

84
Nordiska Afrikainstitutet
utdelar resestipendier till forskare i de nordiska länderna för forskning i Afrika. Ansökan kan göras på blankett som kan rekvireras från www.nai.uu.se eller genom Ingrid Andersson, tel 018-56 22 00, ingrid.andersson@nai.uu.se Sista ansökningsdag: 16 september 1998.

85
Nordiska Afrikainstitutet
utdelar studiestipendier till studerande vid universitet och högskolor i de nordiska länderna samt till journalister och läromedelsförfattare. Ansökan kan göras på blankett som kan rekvireras från www.nai.uu.se eller genom Susanne Östman, tel 018-56 22 00, susanne.ostman@nai.uu.se Stipendierna utdelas halvårsvis. Sista ansökningsdag för perioden januari-juni: 1 november. Sista ansökningsdag för perioden augusti-december: 1 april.

86
Syskonen Wesséns understöds- och stipendiefond
utdelar stipendium för ekonomistuderande, företrädesvis från Sundsvall, vid eftergymnasiala utbildningar. Ansökningsblankett: Nordbankens kontor, Vängåvan, Sundsvall. Ansökan skall vara inlämnad senast den 11 maj 1998.

87
Forskningsrådsnämnden, FRN
, utlyser stipendier till forskare, författare, journalister, illustratörer och fotografer för populärvetenskapliga bokprojekt. Ansökningsblanketter rekvireras från FRN, Informationsenheten, Box 7101, 103 87 Stockholm, men kan också beställas via FRN:s hemsida www.frn.se Sista ansökningsdag: 24 augusti 1998.

88
Wahlgrenska stiftelsen
delar ut bidrag för forskning rörande mediernas innehåll, konsumtion, spridning, teknologi, produktion eller ekonomi. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller internationellt och avse historia, nutid eller framtid. Ansökningsformulär kan rekvireras via hemsidan sydsvenskan.se eller på telefon 040-28 10 12. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda på adress Wahlgrenska stiftelsen, c/o Sydsvenska Dagbladet AB, 205 05 Malmö senast den 22 maj 1998.

89
Forskningsrådsnämnden, FRN,
utlyser medel för miljöforskning för 1998. Ansökningsblanketter rekvireras från FRN, Informationsenheten, Box 7101, 103 87 Stockholm, e-post: kaija.olofsson@frn.se. Sista ansökningsdag: 8 juni 1998.

90
Centrum för Miljövetenskaplig Forskning (CMF)
utlyser anslag för miljöforskning i Umeå. CMF har till uppgift att stödja och utveckla miljövetenskaplig forskning i vid bemärkelse genom att åstadkomma samverkan mellan Umeå universitet, Försvarets forskningsanstalt (FOA), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Arbetslivsinstitutet (ALI) i Umeå. För budgetåret 1999 är drygt 2 Mkr disponibla för nya projekt. Bedömningsgrunder för tilldelning är samverkan, vetenskaplig kvalitet och långsiktig kompetensuppbyggnad. För ytterligare information se hemsida. Upplysningar lämnas av CMFs föreståndare Mats Ahlberg, tel 090-10 67 67, fax 090-10 68 01 e-post: Ahlberg@ume.foa.se. Sista ansökningsdag: 15 september 1998.

91
Mannheimer Swartling Advokatbyrå utlyser medel ur Erik Philip-Sörensens stiftelse. Anslag för genetisk forskning efter särskild ansökan till forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Anslag för humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan i första hand till forskare eller forskargrupper knutna till Lunds universitet. Stiftelsen önskar stödja djärv, framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och forskningsgrupper. Ansökningshandlingar och en broschyr om stiftelsens verksamhet kan beställas från adressen som anges nedan. Anslag utdelas normalt ej till odisputerade forskare. Rent klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen. Erik Philip-Sörensens stiftelse, c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box 4291, 203 14 Malmö. Sista ansökningsdag: 19 september 1998. (Ett antal ansökningsblanketter finns hos Informationsgruppen).

92
Åke Wibergs stiftelse
utdelar
anslag för främst medicinsk och i viss mån humanistisk forskning
bidrag för sådan vård och fostran av barn och ungdom som främjas genom organisationer och institutioner
bidrag till utbildning som bedrivs av skolor inkl förskolor och undervisningsinstutitoner.
Meddelande om beviljat forskningsanslag tillställs den sökande, men anslaget utbetalas till och kontrolleras av den institution till vilken forskningsprojektet är knutet.
Anslag och bidrag kan som regel inte innefatta resebidag. Skulle sådant beviljas, får det endast användas till kostnader av väsentlig betydelse för anslags- och bidragsprojektet.
För att ansökan om anslag eller bidrag skall beaktas fordras att sökanden redovisat för användningen av tidigare anslag eller bidrag som beviljats från stiftelsen.
Ansökan skall inges på formulär som tillhandahålles av stiftelsen och skall ha inkommit senast den 10 september 1998. Åke Wibergs stiftelse, Box 27707, 115 91 Stockholm, tel 08-667 50 50 , fax 08-670 85 50.

93
Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond
kungör för ansökan ett begränsat antal resebidrag under år 1999 till täckande av kostnader i samband med vistelse på San Michele, Capri, Italien.
Stipendiefondens syfte är att fördjupa Sveriges kulturella förbindelser med Italien genom stipendier till svenska medborgare för sådant intellektuellt eller konstnärligt arbete, som med fördel kan bedrivas på San Michele och för vilket resebidraget har avgörande betydelse.
Stipendiet är på 6 000 kronor samt fri bostad för en person under en månad på San Michele. Önskas längre vistelse (högst sex veckor) debiteras en dygnskostad för de överskridande dygnen. Medföljande debiteras en låg dygnsavgift.
Enligt donationsvillkoren äger äldre sökande företräde framför yngre. Ansökan skall inges på särskilt formulär och ställas till: Styrelsen, Stiftelsen San Michele, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, senast den 30 september 1998. Formulär kan rekvireras på Stiftelsens kansli, tel/fax 08-662 31 33 (ett antal ansökningsblanketter finns hos Informationsgruppen).

För den som inte får eller inte söker stipendium finns möjlighet - för bedrivande av intellektuellt eller konstnärligt arbete - att ansöka om bostad till förmånlig hyreskostad på San Michele för en period av minst tre och högst sex veckor. (Samma ansökningstid och formulär gäller).

94
Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning
utdelar stipendier till avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora (exempelvis arkeologi, historia, konst-, litteratur och språkvetenskap och dess hjälpvetenskaper) i Sverige och utomlands. Ansökan skall vara stiftelsens kansli tillhanda senast den 28 augusti 1998. För ansökningshandlingar: Tel 046-211 81 10, fax 046-36 46 05.

95
Hjärnfonden
- Riksföreningen mot hjärnsjukdomar ledigförklarar ett antal stipendier för postdoktorala studier inom neurovetenskaperna, syftande till docentkompetens. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen. Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande. Bedömningen sker i övrigt enligt samma principer som gäller vid tillsättning av statliga forskarassistenttjänster. Ansökningsformulär kan hämtas från Hjärnfondens hemsida, eller rekvireras från Hjärnfonden, Kungsgatan 33, 7 tr, 111 56 Stockholm, tel 08-20 62 09, fax 08-21 86 55. Sista ansökningsdag: 11 september 1998.

96
Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund ledigförklarar medel för forskning ur följande fonder:

Naturvetenskapliga, medicinska och tekniska undersökningar knutna till Lunds universitet.

Walter Gyllenbergs fond för astronomisk, fysikalisk och matematisk forskning vid Lunds universitet.

H och J Forssmans fond för medicinska undersökningar företrädesvis inom patologi och mikrobiologi, knutna till Lunds universitet.

Stig Borglins stipendiefond för Kraftverksteknik och Energihushållning (resestipendium), för forskare knutna till Lunds universitet.

Nilsson-Ehlefonderna för främjande av teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning. För svenska forskare.

Nilsson-Ehlefondernas resestipendier för forskare med doktorsexamen.

Erik Holmbergs fond för astronomi och fysik för svenska forskare.

Teodor Neranders fond för främjande av vetenskaplig forskning, i första rummet psykiatrisk sådan.

Ellen och Eric Smedbergs forskningsfond till understöd av forskning beträffande psoriasis och sockersjuka.

Nils Olof Berggrens fond för främjande av vetenskaplig forskning inom det ornitologiska området, företrädesvis genom studier av fågellivet kring Falsterbonäset.

Postdoktorstipendier ledigförklaras för studier utomlands minst 6 månader från Hellmut Hertz´ Foundation. Sökande skall ha avlagt svensk doktorsexamen inom naturvetenskap, teknik eller medicin.

Sista ansökningsdag: 30 september 1998.

Ansökningar om Resestipendier för yngre forskare, knutna till Lunds universitet, kan inges under året två månader innan stipendiesammanträdena i februari till juni och september till november.

För ansökningsblanketter och anvisningar: E-post: fysiografen@samfund.lu.se, tel 046-13 25 28, fax 046-13 19 44, http://ldc.lu.se/fysiografen.

97
Systembolagets Fond för Alkoholforskning (SFA)
ger anslag till forskningsprojekt av betydelse för studier av alkoholskadorna, företrädesvis projekt som rör förebyggande insatser. Fonden strävar efter att sprida anslagen till biomedicinska, beteende- och samhällsvetenskapliga projekt. Möjlighet finns även att söka stipendier för forskning utomlands alternativt söka medel för att inbjuda gästforskare till svenska forskargrupper. Även initieringsanslag kan komma i fråga. För årets utdelning disponerar fonden ca två miljoner kronor. Medel ges ej till doktorander. Ansökningblanketter och anvisningar erhålles genom Systembolagets fond för alkoholforskning, Folkhälsoinstitutet, 103 52 Stockholm, fax 08-5661 35 95, tel 08-5661 35 83. Sista ansökningsdag: 15 september 1998. För information: Tel 08-5661 35 83 eller 5661 35 10.

98
Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) och Folkhälsoinstitutet
utlyser programstöd för forskning kring förebyggande insatser (preventionsforskning) inom alkohol- och narkotikaområdet. Till detta räknas forskning som studerar metoder för förebyggande arbete i olika former. Det kan röra sig om allmän prevention eller prevention inom olika arenor som skola, arbetsliv eller olika bostadsområden eller preventiva insatser med inriktning på särskilda befolkningsgrupper t ex ungdomar. Särskild tonvikt läggs vid utvärdering och implementering av förebyggande metoder. Ansökan skall vara inlämnad till SFR senast den 10 augusti 1998. Ytterligare information och ansökningsblanketter rekvireras från SFRs kansli, tel 08-440 41 10, fax 08-440 41 12 eller från SFRs hemsida, se under Aktuellt.

99
Svenska Fjärrvärmeföreningen
har för andra året i följd utlyst en tävling via medlemsföretagen om årets exjobb inom fjärrvärmeområdet. För information: Svenska Fjärrvärmeföreningen, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 50, fax 08-677 25 55, e-post: fvf@fvf.energi.se. Examensarbetet kan påbörjas omedelbart och skall för att kunna delta i tävlingen Årets Exjobb 1998 vara avslutat med en skriftlig rapport insänd senast under september 1998.

100
S-E Banken utlyser medel ur Magn. Bergvalls Stiftelse. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner. Därjämte må stiftelsen lämna bidrag till allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer. Med "svenska vetenskapsmän" avses personer med svenskt medborgarskap. Anslag beviljas företrädesvis till forskare som avlagt doktorsexamen eller innehar motsvarande kompetens. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 september 1998 kl. 17.00. För rekvisition av blanketter och information hänvisas till tel 08-763 68 97, Magn. Bergvalls Stiftelse, S-E Banken, Stiftelseavdelningen, Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm.

101
Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) utlyser (European Science Foundation) - ESF-bidrag, inom programmet "Exploratory Research Grant Scheme". Detta program syftar till att stödja nätverksbyggande mellan samhällsvetenskapliga forskare i Europa. Ansökningar kan avse vilket område som helst. Utförlig information m.m. finns att få direkt från ESF. E-post eller hemsida. Tel +33 3 88 76 71 42, fax +33 3 88 37 05 32. Sista ansökningsdag: 30 augusti 1998.

102
Medicinska och Socialvetenskapliga forskningsråden (MFR, SFR)
utlyser stipendieplatser för epidemiologisk forskning vid Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC). För information och ansökningshandlingar: Nina Ginzburg, SFR, tel 08-440 41 10 eller hemsida, (se under ansökningsblanketter). Sista ansökningsdag: 31 augusti 1998.

103
Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR)
utlyser projektstöd för yngre forskares avhandlingsarbete. De av SFR prioriterade områdena är: Allmän socialpolitik och socialförsäkring, socialtjänst, barn och familj, handikapp, folkhälsa samt hälso- och sjukvård, äldre, internationell migration och etniska relationer, missbruk. Blanketter finns på SFRs hemsida under ansökningsblanketter. För att få blanketten per post, ring kansliet 08-440 41 13. För ytterligare information: Huvudsekreterare Robert Erikson, tel 08-440 41 16. Sista ansökningsdag: 21 september 1998.

104
Vägverket
inbjuder externa FoU-utförare att inkomma med förslag till FoU-projekt för vilka man önskar finansiering eller delfinansiering. För att ansökningen skall komma med i höstens beredningsomgång skall den vara Vägverket tillhanda senast den 15 september 1998. Vägverkets FoU-plan 1998-2000 och ansökningsformulär kan nås från Vägverkets webbplats. Ytterligare information kan fås av FoU-avdelningen på Vägverkets Huvudkontor i Borlänge, Ulla Ericson, tel 0243-753 90 eller e-post Günther Reichstein, tel 0243-752 53 eller e-post.

105
Sweden-Japan Foundation
utlyser stipendier för forskning, utbildning, examensarbeten och praktik i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Sista ansökningsdag:1 september och 1 december 1998. För ansökningshandlingar: Tel 08-611 68 73, fax 08-611 73 44.

106
Telia
utlyser retorikstipendium. Det talade ordet är en av mänsklighetens särskiljande kännetecken. Med väl valda ord kan tanken och idéer leva kvar långt efter det att orden klingat ut. För att stimulera talekonsten har Telia instiftat ett stipendium för studier i retorik. För information: Hemsida, under rubriken evenemang. Sista ansökningsdag: 1 september 1998.

Telia har också instiftat ett lärarpris i retorik. Du kan nominera din lärare (se även här Telias hemsida).

107
Sverige-Amerika Stiftelsen
delar ut stipendier för forskarutbildning och studier på mastersnivå i USA och Kanada för läsåret 1999/2000. För de flesta av Stiftelsens stipendier är ämnesvalet fritt. Vissa stipendier är dock avsedda för högre utbildning inom speciella områden: teknik, ekonomi, handel, skogsteknik samt tjänstesektorn. Skicka efter ansökningsmaterial genom att sätta in anmälningsavgiften 175 kr (190 kr för utlandsförsändelse) till Stiftelsens postgiro 78686 - 3. Avgiften återbetalas ej. För information: Tel 08-611 46 11, 611 46 44 eller hemsida. Sista ansökningsdag: 30 september 1998.

108
SCA Hygiene Products AB utlyser medel ur Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer naturvetenskaplig forskning inom områden som är av betydelse för SCA-koncernen. Sista ansökningsdag: 15 september 1998. För ytterligare information: Jan-Sture Enander, tel 031-746 01 32, fax 031-746 19 06.

109
Lars Salvius-föreningen
utlyser:
Stipendier till författare, översättare och utgivare vars verk används inom högskolorna.
Projektbidrag till juridiska och fysiska personer, vars utgivning/verk används inom högskolor och universitet.
Föreningen utlyser också Lars Salvius-priset på 75 000 kronor till enskild person, till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Envar äger rätt att föreslå kandidater till priset. Kontakta BONUS´kansli för ansökningsblanketter, tel 08-667 88 85, eller per post, Lars Salvius-föreningen, c/o BONUS, Box 270 95, 102 51 Stockholm. Sista ansökningsdag: 30 september 1998.

110
Författarnas Fotokopieringsfond
utlyser stipendier till författare och översättare som publicerat verk inom allmänlitteraturens genrer (skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur). För ansökningshandlingar: Tel 08-545 132 07 eller 545 132 00, fax 08-545 132 10, e-post eller hemsida. Sista ansökningsdag: 1 oktober 1998.

111
Umeå Studentkårs Stipendienämnd utlyser stipendier ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond, som riktar sig i första hand till forskarstuderande i början av sin karriär och med välmotiverade forskningsprojekt. För ytterligare upplysningar och blanketter: Sofia Pettersson, tel 090-786 90 00, e-post eller hemsida (under kårservice). Sista ansökningsdag: 5 oktober 1998.

112
Medicinska Forskningsrådet (MFR)
utlyser följande:
Bidrag för forskning i utlandet för tiden 1999-01-01--12-31. (Ref 21/98).
Bidrag till metodikstudier för doktorander för tiden 1999-01-01--12-31. (Ref 22/98).
Svensk-Franska forskarstipendier för medicinsk forskning för tiden 1999-02-01--2000-01-31. (Ref 25/98).
Sista ansökningsdag: 1 oktober 1998. Ansökningsformulär och ytterligare upplysningar: Agneta Axelsson, tel 08-454 42 75 (454 43 00 vx), fax 08-454 43 03, e-post eller hemsida.

113
Wenner-Gren Stiftelserna
utlyser härmed följande stipendier och anslag för 1999.
Resestipendier för kortare studieresor (1-2 veckor) under tiden 1/1-30/6. Sökande skall vara disputerad forskare under 40 år. Blankett WGS 1.
Stipendier för forskning i utlandet. Sökande skall vara svensk medborgare och ha avlagt doktorsexamen (disputation inom fem år före ansökningstillfället). Blankett WGS 2.
Gästforskarstipendier för utländska forskare som avser att verka vid svensk vetenskaplig institution. Ansökan skall inges av svensk forskare för sökandes räkning. Blankett WGS 3.
Gästföreläsaranslag för gästföreläsningar. Anslag sökes av svensk forskare som önskar inbjuda utländsk forskare. Blankett WGS 4.
Anslag till anordnande av internationella vetenskapliga symposier. Anslag beviljas med högst 50.000 kronor per symposium. Blankett WGS 5.
Stipendier till gästprofessorer för framstående utländska forskare att förlägga sabbatsperioder i Sverige. Ansökan skall inges av svensk forskare för sökandes räkning. Blankett WGS 7.
Sista ansökningsdag: 1 oktober 1998 med undantag för gästföreläsaranslag (WGS4) som kan sökas när som helst under året. Närmare upplysningar och rekvisition av ansökningsblanketter tel 08-736 98 00, 736 98 15, fax 08-31 86 32 e-post eller hemsida.

114
Anslag till Parapsykologisk forskning utlyses av Stiftelsen John Björkhems minnesfond. Sammanlagt cirka 70.000 kronor avses att utdelas i form av anslag och/eller stipendier till större eller mindre forskningsprojekt. För ytterligare information: Stiftelsens ordförande Göran Brusewitz, tel/fax 08-466 98 58 eller 08-775 80 00 (arb) eller e-post. Sista ansökningsdag: 2 november 1998.

115
Carnegiestiftelsen,
genom Handelsbanken i Stockholm, ger ut bidrag till forskning och utveckling inom medicin och teknik samt till undervisning och utbildning som kan bidra till att rädda människoliv i samband med olyckor. Projektanslag kan vara i storleksordningen 25.000 - 250.000 kronor. Ytterligare upplysningar kan erhållas av Eva Svanborg, Karolinska sjukhuset, tel 08-517 732 98, eller Roland Örtengren, Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 36 54, eller av stiftelsens ordförande Gustaf Taube, tel 08-776 62 52. Postadress: Carnegiestiftelsen, c/o Bankdirektör Agneta Ahlbeck, Handelsbanken /CO, 106 70 Stockholm. Sista ansökningsdag: 5 oktober 1998.

116
Läromedelsförfattarnas Förening (LFF)
utdelar stipendier för läromedelsförfattare. Har Du ensam eller tillsammans med någon annan författare givit ut minst en lärobok i Sverige 1997 eller tidigare kan Du vara berättigad att söka. Sista ansökningsdag: 15 oktober 1998. För ansökningsblanketter och ytterligare information kontakta LFF:s kansli, tel 08-650 81 21 kl. 9-15, fax 08-650 81 33 eller e-post.

117
Svenska Läkaresällskapet
utlyser stipendier, utbildningsstipendier, utlandsstipendier m. m. ur ett antal fonder och stiftelser. För att kunna söka medel ur SLS:s fonder och stipendier krävs ofta ledamotskap i Sällskapet. För blanketter/frågor om ledamotskap, kontakta Angela Jijih, SLS:s kansli, tel 08-440 88 83. För program: Tel 08-440 88 66, e-post eller hemsida. Sista ansökningsdag: 1 februari 1999.

118
Svenska Kemistsamfundet utlyser 3 stipendier om 150.000 kronor ur Bengt Lundqvists Minnesstipendium, till yngre forskare som just har framlagt eller stå i begrepp att framlägga sin doktorsavhandling. Ämnesområdet skall ha anknytning till Bengt Lundqvists gärning, dvs organisk kemi, företrädesvis med medicinsk anknytning. Stipendiet ska möjliggöra för stipendiaten att fortsätta sitt projekt efter disputationen. Sista ansökningsdag: 30 oktober 1998. För information: Tel 08-411 52 60, 411 52 80, fax 08-10 66 78 eller hemsida.

119
Fulbright Grants
utlyser Fulbright Grants for Graduate Study in the United States, Academic Year 1999-2000. Sista ansökningsdag: 15 september 1998. För information: Tel 08-24 85 81 eller hemsida. (OBS! Se också utskick i "Torsdagsposten").

120
Stiftelsen YMER-80,
som har till ändamål att främja vetenskaplig polarforkning, företrädesvis svensk, kommer att dela ut ett antal stipendier under januari 1999. Totalt står ca 130 000 kronor till förfogande för utdelning. Ansökan skall tillsammans med övriga handlingar sökande önskar åberopa, inges till Stiftelsen YMER-80, c/o Bo Granath, Wollmar Yxkullsgatan 40, 1 tr, 118 50 Stockholm, senast tisdagen den 1 december 1998. Sökande bör ha påbörjat forskarutbildning. För mer information kontakta Stiftelsen YMER-80.

121
Nilsson-Aschans släktstipendium.
Stipendier utdelas till vid rikets universitet studerande släktingar till bergsrådet Johannes Laurentius Aschan. Stipendierna får innehas till stipendiat fyllt 28 år. Efter den tiden kan dock prolongation beviljas i högst två år. Ansökningshandlingar kan rekvireras från Stipendiekansliet, tel 018-471 17 02, 471 17 12. Ansökan skall ha inkommit till Stipendiekansliet, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala senast onsdagen den 23 september 1998 kl 17.00. För mer information kontakta Stipendiekansliet vid Uppsala universietet tel 018-471 17 02, 471 17 12.

122
Alfons Lauris´ stiftelse
kungörs härmed till ansökan lediga forskningsstipendier å sammanlagt 36.800 kronor för historisk forskning i vid mining i Lettlands historia efter 1940. Ansökan om forskningsanslag, åtföljd av meritförteckning och de övriga handlingarna som sökande önskar åberopa samt plan för arbetets bedrivande och kostnadsberäkning skall ha inkommit till Stipendiekansliet, Uppsala universitet, S:t Olofsgatan 10 B, Box 256, 751 05 UPPSALA senast onsdagen den 23 september 1998 kl 17.00. För mer information kontakta Stipendiekansliet vid Uppsala universietet tel 018-471 17 02, 471 17 12.

123
Knigges resestipendium
kungörs härmed ledigt (å 7.600 kronor) ur Knigges stiftelse för resor inom Sverige till lärare eller stud "som lagt god grund uti den allmänna och enskilda hushållningen med de delar, som härtill höra, botanik, matematik, fysik. Ansökan skall ha inkommit till Uppsala universitet, Stipendiekansliet, S:t Olofsgatan 10 B, Box 256, 751 05 UPPSALA senast onsdagen den 23 september 1998 kl 17.00. För mer information kontakta Stipendiekansliet vid Uppsala universietet tel 018-471 17 02, 471 17 12.

124
Härmed kungöres till ansökan lediga ett eller flera stipendier å sammanlagt 64.000 kr ur Selma Andersons stiftelse. Stipendium utdelas till kvinna, i första hand till den som avlagt doktorsexamen vid något av rikets universitet och visat verklig vetenskaplig begåvning. Bidrag utgår till utgivande av vetenskapligt arbete, undersökning eller studieresa. Ansökan skall ha inkommit till Uppsala universitet, Stipendiekansliet, S:t Olofsgatan 10 B, Box 256, 751 05 UPPSALA senast onsdagen den 23 september 1998 kl 17.00. För mer information kontakta Stipendiekansliet vid Uppsala universietet tel 018-471 17 02, 471 17 12.

125
Härmed kungörs till ansökan lediga Nissers släktstipendier. Stipendiebeloppen är beroende av antal sökande. Stipendier utdelas till vid rikets universitet studerande släktingar till överstelöjtnant W A Nisser eller krigsrådet S C Nisser. Stipendierna får innehas i fem år med högst tre års prolongation. Stipendium utdelas dock för ett år i taget och förnyad ansökan skall lämnas efter kungörelse i början av varje läsår. Ansökningshandlingar rekvireras från Uppsala universitets stipendiekansli, tel 018-471 17 02, 471 17 12. Ansökan skall ha inkommit till Stipendiekansliet, Uppsala universitet, Box 256 751 05 UPPSALA senast onsdagen den 23 september 1998 kl 17.00.

126
I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet. Tema för året är forskning rörande handikapp avseende syn, hörsel och kommunikation. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 1998. Ansökningsblanketter kan rekvireras från Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, Kungliga Slottet, 111 30 Stockholm eller per telefon 08-402 60 44.

127
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
tar emot förslag från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. För närvarande utdelas ca 4 miljoner kronor årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i storleksordningen 5 000 - 50 000 kronor. Anslag utdelas en gång om året. Ansökningar skall ha kommit Stiftelsen tillhanda senast kl 16.00 den 1 oktober 1998 kl 16.00. För mer information ring 08-611 64 01, tisd. och torsd kl 10.00-12.00.

128
Vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland-stöd till personutbyte
. Svenska institutet är en statlig myndighet som har i uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. I sin verksamhet ska SI främja svenska intressen. Svenska sökande ansöker om medel hos SI och tyska sökande hos DAAD. Ansökan görs på särskilt formulär och skall innehålla en detaljerad besöksplanering för hela projekttiden (max. 3 år). Ansökningshandlingarna rekvireras i Sverige från SI och i Tyskland från DAAD, referat 313, Kennedyallee 50, D-53 175 Bonn. Sista ansökningsdag är den 30 september 1998. För mer information kontakta SI tel 08-789 20 00, hemsida: http://www.si.se eller e-post information om stipendier till utlandet: stip@si.se

129
Visbyprogrammet
- stöd till utbyte och samarbete mellan sverige och östersjöländerna inom vetenskap, näringsliv, offentlig förvaltning och kultur- och informationssektorn. Ansökningar skall vara SI tillhanda senast den 1 oktober 1998 för vistelse med start under kommande vår och senast den 1 mars för vistelse med start under kommande höst. För mer information kontakta SI tel 08-789 20 00, hemsida: http://www.si.se eller e-post information om stipendier till utlandet: stip@si.se

130
Östersjöstipendierna
- information till sökande inom akademisk utbildning. Stipendier för studier och besök i Östersjöländerna. Ansökan avseende svenskars vistelse i Östersjöländerna görs till Svenska institutet på speciellt formulär som kan hämtas från SI:s www-tjänst www.si.se Sista ansökningsdag är den 1 oktober 1998 för vistelse som påbörjas under våren och 1 mars för vistelse som påbörjas under hösten. För mer information kontakta SI tel 08-789 20 00, hemsida: http://www.si.se eller e-post information om stipendier till utlandet: stip@si.se

131
Stipendier för Japanstudier
- Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv. Kontakt med mottagande japansk institution skall vara etablerad före ansökan om stipendium. Följande kategorier sökande omfattas av stipendieerbjudandet: forskare, yrkesverksamma journalister, konstnärliga yrkesutövare, kulturadministratörer, högskolestuderande på avancerad nivå. Ansökan som skall innehålla en noggrann beskrivning av studievistelsens syfte och uppläggning och inbjudningsbrev eller motsvarande korrespondens, görs på särskilt formulär och skickas till SI i 3 fullständiga exemplar (1 original och 2 kopior). Sista ansökningsdag är den 15 oktober 1998. För mer information kontakta SI tel 08-789 20 00, hemsida: http://www.si.se eller e-post information om stipendier till utlandet: stip@si.se

132
Svenska Kommunförbundet utlyser medel ur Ejnar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse. Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning och information rörande kommunernas verksamhet förr och nu. Ansökan skall vara inkommen senast den 23 oktober 1998 till adress Ejnar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse, c/o Lennart Jonasson, Svenska Kommunförbundet, 118 82 Stockholm. Tel 08-772 41 00.

133
Umeå universitet
utlyser anslag för "molecular-oriented basic research necessary for the development of biotechnology. The grant shall be used to support relevant biological and chemical research within biochemistry, eucaryotic and procaryotic cell and molecular biology, immunology and microbiology". Sökande måste vara anställd vid Umeå universitet och hans/hennes arbete vara placerat vid en institution vid Umeå universitet. För ytterligare information, se hemsida http://www.umu.se/umu/forskning/grants.html

134
Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)
är lantbrukarnas organ för finansiering av sådan forskning och utveckling som kan stärka lantbrukets konkurrenskraft. Vid SLF pågår många forskningsprogram med ansökningsdag den 1 oktober 1998. Prioriterade forskningsprojekt: Mjölkproduktion, växtproduktion, arbetsmiljö, äggproduktion, sockerproduktion och produktion av slaktkyckling. För fullständigt program samt ansökningshandlingar: SFL, fax 08-22 68 30 eller tel 08-787 52 63 (Ulla Sundberg), 08-787 54 11 (Eva Calleberg), eller 08-787 53 85 (Jan Emmervall).

135
Svenska Institutet (SI)
utlyser stipendier för studier och forskning utomlands. OBS! Internationella sekretariatet har skickat ut 1 ex till resp. institution vid UmU. För information: Eivor Lundgren. Se också SI:s hemsida.

136
Jämtlands läns landsting utlyser medel ur Wifstavarfs AB:s stipendiefond för studerande som är födda i landskapet Jämtland eller Bergs kommun, som har bott i landskapet i respektive kommun i minst 15 år, och som studerar vid landets högskoleutbildningar. Stipendiefonden är avsedd att stödja sådana studerande, som inriktar sig på den högre vetenskapliga bildningen. Ansökan skall inges senast den 15 november 1998, på särskilt formulär för stipendieansökan, vilket rekvireras från Jämtlands läns landsting, tel 063-14 76 90, där även närmare upplysningar kan erhållas.

137
Medicinska forskningsrådet (MFR)
utlyser bidrag för specialstudier i försöksdjursvetenskap, fr o m 1999-01-01. (Ref 26/98). Bidragen för studier är avsedda för forskarutbildning eller vidareutbildning i försöksdjursvetenskap och avser vistelse vid svensk eller utländsk institution för försöksdjursvetenskap. Bidrag omfattar traktamente, resekostnader och ev terminsavgift (grundförsörjning erfordras). Upplysningar och råd kan erhållas från MFR: Otto Kugelberg, tel 08-454 42 78 eller Barbro Salomonsson, tel 08-454 42 81. Sista ansökningsdag: 13 november 1998.

138
Sverige-Frankrike stiftelsen
utlyser stipendier för studier och/eller praktik i Frankrike:

ALLIANCE FRANCAISE (Jubileumsfonden och Rose Siréns Fond) för postgymnasiala studier, företrädesvis på högre nivå, dock ej enbart för komplettering av franskkunskaper. Minimiålder för sökande är 21 år.

LES ANCIENS LYCEENS FRANCO-SUEDOIS för gymnasie- och universitetsstuderande. Stipendiet avser studier under minst två månader. En utförlig beskrivning av ett projekt skall bifogas ansökan. Erasmusstudenter kan ej räkna med att få stipendium.

SVENSK-FRANSKA STIFTELSEN för postgymnasiala studier som främjar det vetenskapliga och kulturella utbytet mellan Frankrike och Sverige.

SVERIGE-FRANKRIKE STIFTELSEN utlyser medel för gymnasieelever. Ett fåtal stipendier avseende deltagande i fransk språkkurs under ca fyra veckor delas ut.

TESSINSÄLLSKAPET utlyser medel för studerande vid svenska universitet och som ännu ej avlagt examen. Stipendiet avser språkstudier under minst två månader.

Sista ansökningsdag: 1 december 1998, utom för Tessinsällskapet där sista ansökningsdag är den 15 mars 1999. Ansökningsblanketter erhålles genom att sända in ett frankerat och adresserat svarskuvert till: Sverige-Frankrike Stiftelsen, Box 5203, 102 45 Stockholm.

139
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
utlyser forskningsanslag och stipendier. Akademien stödjer forskning, utveckling och information inom skogs- och jordbruket samt angränsande näringar genom bl a anslag till foskningsprojekt av pilotkaraktär, utredningar och stipendier till yngre forskare, för gästforskning vid utländska institutioner eller för studieresor. Förfrågningar kan göras hos akademien, Christina Rabenius, tel 08-736 09 00. Information och ansökningsformulär finns även på hemsidan. Sista ansökningsdag: 1 november 1998.

140
Stiftelsen Solstickan
utlyser 10 stipendier, ett vart på 36.000 kronor att utgå under 1999 för ca 3 månaders forskningsverksamhet. Stipendierna är avsedda för registrerade doktorander inom sådana samhällsvetenskapliga, paramedicinska och medicinska områden, som syftar till att öka kunskaperna, dels om den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen hos friska eller handikappade barn, dels rörande fysiska och psykiska funktionsinskränkningar hos äldre. Ansökan skall vara utskriven enligt förtryckt formulär, som skriftligen kan rekvireras från Stiftelsens kansli, Box 16101, 103 22 Stockholm. Sista ansökningsdag: 31 december 1998. Upplysningar om vetenskapliga frågor kan erhållas av Docent, leg. sjukgymnast Elisabeth Olsson, tel 08-585 839 49 Karolinska Institutet eller Professor Rolf Zetterström, tel 08-517 721 49, Karolinska sjukhuset. Upplysningar i övrigt Stiftelsen Solstickan, tel 08-22 06 20.

141
Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska Stipendiefonden delar årligen ut stipendier till studerande vid universitet och högskolor i Sverige. Stipendierna kan tilldelas studerande som har slutbetyg från gymnasium i Göteborgs och Bohus län, är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där, när han eller hon började i gymnasium inom stiftet, är mindre bemedlad och inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier. Sista ansökningsdag: 15 oktober 1997. (Se också utskick i "torsdagsposten").

142
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet
utlyser stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur. Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Vidare kan forskning bedrivas inom teknik- och tillverkningshistoria samt inom handel och politik. Stipendiet, som uppgår till 50.000 kronor, delas ut för första gången och vänder sig till såväl studenter som doktorander. Ansökan skall göras skriftligen till Stiftelsen, Dalagatan 100 113 43 Stockholm. Sista ansökningsdag: 19 oktober 1998. Upplysningar lämnas av museichef Mirja Lausson, tel 08-744 70 71. E-post.

143
Karlstads stift, stiftskansliet utlyser 10 stipendier på 6.000 kronor varderar ur Karlstads domkapitels samfond för högskolestuderande. Minst hälften av stipendierna utdelas till teologie studerande från Karlstads stift eller teologie studerande som har för avsikt att inträda i tjänst i Karlstad stift. Återstoden utdelas i stipendier till högskolestuderande som genomgått gymnasieskola i Karlstad och till andra högskolestuderande som är inskrivna vid Värmlands, Västmanlands eller Östgöta nation, med företräde för prästsöner. För ytterligare information: Tel. 054-17 24 00 (vx). Sista ansökningsdag: 14 oktober 1998.

144
Norrlandsförbundet
utlyser studie- och kulturstipendier.
Studiestipendiet utdelas för vetenskapliga studier och vetenskaplig forskning i sociala, kulturella och ekonomiska frågor med norrländsk anknytning.
Kulturstipendier utdelas för fortsatt utbildning eller för studieresa till författare, utövare av musik, sång, bild- och scenkonst samt andra kulturellt verksamma personer i Norrland. Sista ansökningsdag: 1 februari 1999. Särskild ansökningsblankett kan rekvireras från kansliet, Norrlandsförbundets stipendienämnd, Box 294, 851 05 Sundsvall, eller e-post.

145
Högskolan Dalarna
utmanar alla som är verksamma inom Sveriges högskolor och universitet, dvs lärare, studenter, övrig personal, att vara med i en Limericktävling. Varje tävlingsdeltagare äger rätt att delta med högst 3 limerickar. De sex bästa bidragen kommer att hedras med diplom och medalj. De 100 bästa bidragen kommer att publiceras i en bok. För tävlingsregler och övrig information, e-post, tel 023-77 86 55 eller fax 023-77 86 01. Tävlingsbidragen skall vara Högskolan Dalarna tillhanda senast den 10 november 1998.

146
Kungl. Vetenskapsakademin
utlyser följande:
Forskarstipendier i: Bulgarien, Estland, Kina, Lettland, Litauen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien, Ukraina och Vitryssland under 1 vecka till 6 månader samt Österrike under 1-2 veckor.
Postdoc stipendier i: Israel under 12 månader, Japan under 12-24 månader och Sydafrika udner 12 månader.
Ansökningar för ovanstående stipendier skall vara Kungl. Vetenskapsakademien tillhanda senast den 1 november 1998. För ytterligare upplysningar och ansökningsblanketter: Kungl. Vetenskapsakademien, Sascha Edblad, Box 50005, 104 05 Stockholm, tel 08-673 95 16, e-post, hemsida.

147
Preems Miljöstiftelse
utlyser anslag till forskningsprojekt. Stiftelsens ändamål är att initiera och stödja forskning med inriktning på att kartlägga och förbättra miljö- och hälsoförhållanden inom petroleumbranschen med tyngdpunkt på raffinaderiverksamhet. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till enskilda forskare, universitet, högskolor, institut eller organisation. Ansökan skall ha inkommit senast den 30 oktober 1998. Ansökningshandlingar finns hos Informationsgruppen - skicka e-post. Förfrågningar - professor Oliver Lindqvist, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola, tel 031-772 28 62, direktör Peringe Grennfelt, IVL, tel 031-46 00 80 och professor Fredrik Setterwall, KTH, tel 08-790 82 25.

148
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
utlyser ett stipendium om 12.000 kronor för vårterminen 1999. Med stipendiet följer skyldighet att under vårterminen 1999 tillbringa minst en månad i Turkiet eller Främre Orienten under arbete med viss forskningsuppgift och att före den 1 november 1999 inge berättelse i 2 exemplar om forskningens resultat. Sista ansökningsdag: 15 oktober 1998. För ev frågor ang stipendiet hänvisas till Lilian Hedman-Björling, tel 08-662 75 70 eller Karin Ådahl, tel 08-662 09 04 eller 08-783 94 43.

149
Anna-Greta Crafoords Stiftelse
för reumatologisk forskning. Stiftelsens syfte är att främja reumatologisk forskning företrädesvis på grundnivå. Vid utdelningen kommer projekt med anknytning till pediatrisk reumatologi att särskilt beaktas. Anvisningar och ansökningsblanketter rekvireras från Stiftelsen, tel 046-38 58 80, fax 046-38 58 85. Sista ansökningsdag: 15 oktober 1998.

150
Vägverket
utlyser Forskningsstipendier från Stiftelsen Vägverkets Jubileumsfond. Fonden kan i år dela ut maximalt 100.000 kronor till en eller flera stipendier, för forskning i Sverige eller utomlands. Stipendiet kan dock inte användas till studieresor. För information, docent Hans Ingvarsson, tel 0243-756 88, fax 0243-758 52 eller e-post.Vägverkets FoU-plan finns på Internet. Sista ansökningsdag: 13 november 1998.

151
Norrländska hjärtfonden
utlyser forskningsanslag om 200 000 kronor. Norrländska hjärtfonden är en fristående stiftelse som stödjer vetenskaplig forskning i Umeå rörande kardiologi - fysiologi. Bidrag utgår främst till kliniska projekt, men även grundforskning kan stödjas. Ansökningshandlingar kan rekvireras från stiftelsens sekreterare, överläkare K.-A. Jacobsson, Granvägen 6 C, 907 38 Umeå, tel. och fax 090-12 30 08 eller stiftelsens vice ordförande, docent Per Bjerle, Hjärtcentrum, Klinisk fysiologi, NUS, 901 85 Umeå, tel 090-785 12 40 eller e-post. Sista ansökningsdag: 9 november 1998.

152
Stiftelsen Barnavärn
utdelar till den som utbildar sig inom spädbarnsvården, exempelvis barnsjuksköterska och distrikssjuksköterska. Sökanden skall vara eller ha varit folkbokförd i Landskrona kommun och genomgår eller har genomgått utbildningen de senaste två åren från ansökningsdagen. Blankett för ansökan rekvireras per tel 0418-794 52 eller 794 57 och ingives till Barn- och utbildningsförvaltningen, 261 80 Landskrona. Sista ansökningsdag: 31 oktober 1998.

153
Jönköpings Kyrkliga Samfällighet utlyser några stipendier om lägst 500 kronor ur Syskonen Ungerts stiftelse. Enligt donationsbestämmelserna skall utdelning ske till "teologie studerande vid rikets universitet, vilka avse att ingå i svenska kyrkans tjänst, i första hand de som är födda eller kyrkskrivna i Jönköping". Ansökningshandlingar finns hos Informationsgruppen - skicka e-post. Sista ansökningsdag: 30 oktober 1998.

154
Statens Energimyndighet (STEM)
inbjuder att inkomma med ansökningar till forskningsprogram Energiskogsodling1997-1999. Sista ansökningsdag: 30 november 1998. För ansökningshandlingar: Hemsida. För ytterligare information: Björn Telenius, tel 016-544 21 09, 070-497 04 01, fax 016-544 22 61.

155
I samband med att professor Nils-Eric Svensson lämnade sin befattning som verkställande direktör för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beslöt styrelsen att instifta en fond i hans namn. Fondens ändamål är att främja utbytet av yngre forskare inom Europa. Nils-Eric Svenssons Fond skall ge möjlighet för yngre disputerade svenska forskare inom Riksbankens verksamhetsområde att resa och under kortare tid vistas i en framstående europeisk forskningsmiljö. RJ utlyser härmed två resestipendier (föregående år uppgick varje stipendium till 90.000 kronor). Ansökan med styrkta merithandlingar sändes till Riksbankens Jubileumsfond, Box 5675, 114 86 Stockholm, senast den 14 januari 1999. I ansökan skall anges på vilket sätt resestipendiet kan vara till gagn för utvecklingen av den egna forskningen. För närmare upplysningar: Margareta Bulér eller Dan Brändström, tel 08-50 62 64 00 (vx), 50 62 64 01 (direkt), e-post.

156
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
utannonserar ett postdoktorsprogram inom området Bioinformatik. Programmet riktar sig till doktorander och nydisputerade forskare inom områdena datalogi/matematik och biologiska vetenskaper såsom genomforskning och strukturbiokemi som vill inleda en forskningsbana inom bioinformatiken. Sista ansökningsdag: 25 januari 1999. För ytterligare information och ansökningshandlingar: Stiftelsens kansli, tel 08-545 017 80, fax 08-545 017 85, e-post. Beslut kommer att publiceras på hemsidan, den 15 mars 1999.

157
Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK)
utannonserar Olle Jonson priset (10.000 kronor)- årets bästa examensarbete inom kvalitet. Sista ansökningsdag: 31 januari 1999. För information: SFK:s kansli, tel 08-783 01 71.

158
Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet
utlyser forskarstipendier för 1999, för inbjudan av utländska postdoktorer att arbeta ett år vid svensk institution inom nedan nämnda områden: Livsvetenskap (särskilt studier på molekylär nivå). Socialvetenskap (särskilt longitudinella och epidemiologiska undersökningar). Internationell ekonomi (särskilt makroekonomisk analys). Varje stipendium uppgår till max 150.000 kronor och avser att täcka resor, levnadsomkostnader samt försäkringar i samband med forskningsbesöket. Sista ansökningsdag: 11 december 1998. Ansökan insändes till: Stiftelsen Wenner-Grenska Samfundet, S E B Stiftelser & Företag, ST S 3, 106 40 Stockholm.

159
Anundsjö-Skorped Kyrkliga Samfällighet utlyser Syskonen Lantz´studiestipendium "för mindre bemedlade, studerande ungdomar från förutvarande Anundsjö kommun, nuvarande Anundsjö och Skorpeds församlingar, är till ansökan ledigt". Sista ansökningsdag: 13 november 1998. För information: Pastorsexp. Bredbyn, tel 0661-100 72, fax 0661-442 76.

160
C. F. Lundströms stiftelse
utdelar i mars 1999 anslag för vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar. För utdelning disponeras ca 1 500 000 kronor årligen. Anslag ges i första hand till sådana projekt, där stiftelsens bidrag utgör en avgörande dela av finansieringen. Enskilda anslag som överstiger 400 000 kronor utdelas endast undantagvis. Ansökan görs på särskild ansökningsblankett som erhålles från stiftelsen, Box 6806, 113 86 Stockholm. Sista ansökningsdag: 31 december 1998. Stiftelsen delar samtidigt ut anslag till institutioner och föreningar som främjar vård och uppfostran av barn eller undervisning och utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigat slag eller ger upplysning i nykterhetsfrågor eller stöd till drogbekämpning.

161
Centrum för utbildningsteknik (CUT) vid UmU
inbjuder att söka planeringsbidrag, senast den 31 oktober 1998, för utarbetande av ansökningar om externa projektmedel. För information.

162
Forskningsrådsnämnden (FRN)
inbjuder Dig till att lämna förslag till mottagare av 1998 års Nils Gustav Rosénpris. Priset instiftades 1980 av FRN för att premiera framstående populärvetenskapliga informationsinsatser och har fått sitt namn efter FRNs förste ordförande. Enligt föreskrifterna ska pristagare utses sedan förslag inhämtats från personer med anknytning till forskning eller med arbete som innebär popularisering av forskning. Priset kan tilldelas en svensk medborgare eller en grupp svenska medborgare. Prissumman är 50 000 kronor. Förslaget måste vara FRN tillhanda senast den 1 december 1998.

163
Handelsbanken utlyser medel ur Greta och Harald Sjölins Studiefond. Enligt testamente efter Harald Sjölin skulle bildas en stiftelse med ändamål att ekonomiskt hjälpa studerande ungdomar från Kalmar kommun genom utdelning av stipendier. Stipendier skall utgå för ett år i taget och är avsedda att användas till kostnader såsom studieavgifter, litteratur, studiematerial samt eventuella hyres- och inackorderingsavgifter. Upplysningar lämnas av Handelsbanken i Kalmar, Mia Olsson och Gunn Mårtensson, tel 0480-693 00. Sista ansökningsdag: 31 oktober 1998.

164
Studerande vid universitet och högskolor, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan erhålla stipendier ur följande fonder: Samfond 1, Samfond 3 och Dahska fonden. Den undertecknade ansökan ska senast den 30 oktober 1998 vara ankommen till: Stipendienämnden, Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar, tel 0480-839 00.

165
I samband med Söderhamns energi:s 100 årsjubileum instiftades en stipendiefond inom energiområdet för årlig utdelning med 25 000 kronor. Stipendier kan sökas av såväl enskilda personer som företag. Följande stipendieområden prioriteras: Utbildning, studieresor samt forskning och utveckling. Ytterligare information lämnas av: Sven Andersson, tel 0270-754 30, 070-590 91 50. Sista ansökningsdag: 15 november 1998.

166
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
utlyser anslag och stipendier, för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning och för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap. Sista ansökningsdag: 16 november 1998 kl 16.00. För ytterligare information: Hemsida och e-post.

167
Japanska Riksförbundet i Sverige
utlyser två resestipendier till Japan 1999. Syftet är att öka de svenska och japanska ungdomarnas förståelse för relationer mellan Sverige och Japan. Sökande skall vara födda 1972-1982. Besöket (längst 3 månader) måste ske mellan juni och december 1999. För frågor och ansökningshandlingar: Norio Torimoto, tel och fax 08-758 80 75, e-post, eller Ayako Pettersson, tel och fax 08-739 97 64. Sista ansökningsdag: 14 december 1998.

168
Handikappinstitutet
utlyser projektmedel för utveckling och förnyelse inom området IT för funktionshindrade. Sista ansökningsdag: 1 december 1998. För information och ansökningshandlingar: Stig Becker, tel 08-620 18 08, Magnus Fritzson, tel 08-620 18 14 eller Sören Hansson, tel 08-620 18 71.

169
Göteborgs stad, Hvitfeldtska gymnasiet, utlyser ur Bertil Settergrens fond ett antal stipendier på tillsammans ca 200 000 kronor för studerande som erhållit avgångsbetyg, årskurs 3:3 eller 2:2, efter avslutade studier vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg från linje till program som ger allmän behörighet och som fortsätter sina studier vid universitet eller högskola i Sverige. För information: 031-778 64 47 kl. 08.00-12.00. Sista ansökningsdag: 1 december 1998.

170
Medicinska forskningsrådet (MFR)
utlyser stipendium för vidareutbildning av försöksdjurspersonal. Stipendiet kan tilldelas försöksdjurstekniker eller biomedicinska analytiker (mots), som arbetar i ledande ställning med försöksdjur företrädesvis vid statlig institution. Sista ansökningsdag: 18 december 1998. För ytterligare information: Otto Kugelberg, tel 08-454 42 78 eller Barbro Salomonsson, tel 08-454 42 81.

171
Umeå universtiet, institutionen för pediatrik, utdelar forskningsanslag ur Stiftelsen Oskarfonden. Forskningsanslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för projekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forsknings skall vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Totalt under 1999 utdelas 500.000 kronor. För information och ansökningshandling: Monika Karlsson, pediatrik, tel 090-785 21 01. Sista ansökningsdag: 20 november 1998.

172
Europeiska unionens regionkommitté
utlyser avhandlingstävling 1998-1999. Tävlingens syftar till att belöna arbetet med de doktorsavhandlingar (i juridik, ekonomi, samhällsvetenskap och sociologi) som behandlar de lokala och regionala myndigheternas roll i Europeiska unionen. Regionkommittén anordnar varje år en tävling inom detta område. En oberoende jury väljer ut de två bästa avhandlingarna om årets tema. De två pristagarna erhåller ett pris på 2000 respektive 1000 ecu. Ytterligare information finns hos informationsgruppen. Sista tävlingsdag: 11 januari 1999.

173
Stockholms Arbetareinstituts förening
utlyser forskarstipendium om 36.000 kronor. För 1999-2000 utdelas tre stipendier. Stipendiet avser forskning rörande folkbildningsarbetets historia. Sista ansökningsdag: 31 januari 1998. Närmare upplysningar om stipendiet, som främst avser doktorander, lämnas av föreningens sekreterare, Allan Sundqvist, tel 08-551 707 41.

174
Anders Walls Stiftelse
utlyser stipendium för tjänstgöring vid Svenska handelskammaren i London, för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri för ett års verksamhet. Ansökningsformulär kan erhållas från Handelskammarens sekretariat, adress The Swedish Chamber of Commerce for the United Kongdom, 73 Welbeck Street, London W1M 7 HA, England. Sista ansökningsdag: 11 december 1998.

175
Umeå universitet, institutionen för epidemiologi och folkhälsovetenskap utlyser MFS (Minor Field Studies) stipendier för hälsorelaterade studier under budgetåret 1999. MFS är ett Sida-program för mindre fältstudier avsett att ge svenska högskolestuderande ökade kunskaper om länder i tredje världen med vilka Sverige bedriver utvecklingssamarbete. Programmet riktar sig i första hand till studerande på C/D-betygsnivå eller motsvarande med en övre åldergräns på 32 år samt krav på svenskt medborgarskap. Stipendiet ska täcka kostnader för framför allt resa, logi, uppehälle samt avrapportering av studien, f n max 30.000 kronor. Sista ansökningsdag: 15 januari 1999. För mer information: Maria Emmelin, tel 090-785 26 77, Lennarth Nyström, tel 090-785 12 13 eller Birgitta Åström, tel 090-785 12 06.

176
Wenner-Gren Stiftelserna
utlyser 6 stipendier för postdoktoral utbildning inom biomedicin och kemi. Stipendierna skall ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands samt att därefter bedriva forskningsverksamhet i Sverige. Sökande skall vara svensk medborgare och tidigast 96-01-31 ha avlagt doktorsexamen. Ansökan skall göras på särskild blankett (WGS6) och vara stiftelsen tillhanda senast den: 1 februari 1999. Blankett rekvireras från Vetenskapssekretariatet, Wenner-Gren Stiftelsen, Sveavägen 166, 23 tr, 113 46 Stockholm, eller per tel 08-736 98 15, 736 98 00, fax 08-31 86 32, eller hemsida.

177
Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden
utlyser stipendium för vetenskapliga studier i Danmark för våren 1999. Stiftelsens syfte är att befrämja samarbetet mellan Danmark och Sverige. Stipendium kan sökas av högskole- och forskarstuderande i Sverige för kortare tids studievistelse t ex i samband med utbyten, forskarstudier, research m m. Vid utdelning prioriteras sådana ändamål, som anknyter till den regionala utvecklingen inom Östersundsområdet. Studenter från konstnärliga och humanistiska utbildningar är också välkomna med ansökan. För information: Fondsekreterare Raili Rajavuori, tel 08-506 113 14, fax 08-506 113 20. (Ansökningsblanketter finns hos info. gruppen). Sista ansökningsdag: 1 december 1998.

178
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
har till uppgift att främja vetenskap, konst och litteratur bl a genom understöd för viss bestämd vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet eller sådan verksamhet som utan att vara strängt vetenskaplig eller konstnärlig likväl i särskilt hög grad främjar vetenskapliga eller litterära intressen, understöd för offentliggörande av resultat av ovan angiven verksamhet eller för avbildande av konstverk. Fonden skall dessutom främja verksamhet för folkbildning. Bidrag utgår i regel med 15-20 000 kronor, men högre belopp förekommer. Närmare upplysningar lämnas av sekreteraren, tel 08-611 87 15. Sista ansökningsdag: 31 december 1998. Adress: Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd, Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm.

179
Anders Karitz Stiftelse
har bl a till ändamål att befrämja filosofisk forskning och betydelsefullt filosofiskt författarskap och kungör härmed att ett eller flera forskningsbidrag på upp till sammanlagt ca 250.000 kronor kan utdelas. Ansökningar som avser utbildningsbidrag, ersätter för utebliven arbetsförtjänst, levnadsomkostnader eller datorutrustning kan ej bifallas. Enligt stadgarna kan endast hänsyn tagas till ansökningar från svenska medborgare. När ansökan avser tryckkostnadsbidrag skall två offerter på tryckning bifogas. Ansökan sammanfattad på särskild blankett med angivnade av examina, utgivna skrifter, forskningsuppgift m m samt så noggrann tidsplan som möjligt adresseras till; Sekreteraren för Stiftelsen, Jan Alsins, Hällbygatan 36 A, 752 28 Uppsala, som även tillhandahåller blankett och lämnar upplysningar. Sista ansökningsdag: 15 januari 1999. (Ansökningsblanketter finns också hos info. gruppen).

180
Uppsala universitet, stipendiekansliet, utlyser lediga stipendier ur Lennanders stiftelse för främjande av naturvetenskaplig och medicinsk forskning. (5 st à 42.000 kronor och 10 st à 33.500 kronor). Stipendiernas ändamål är att göra det ekonomiskt möjligt särskilt för yngre dugande svenska forskare att ägna sig åt självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, som lovar betydelsefulla resultat i vetenskapligt eller praktiskt hänseende. Möjlighet ges att utdela understöd såväl för direkta kostnader i samband med undersökning som för sökandens levnadsomkostnader under arbetet. Ansökan på särskild blankett som kan erhållas från stipendiekansliet, tel 018-471 17 12, 471 17 02 och ska inkommit senast den 29 januari 1999.

181
Svenska Läkaresällskapet utlyser Söderbergska Journalistpriset 1999 i medicin. Priset tilldelas den som genom framstående journalistiska insatser bidragit till spridande av kunskap om medicin, i första hand inom det vetenskapliga området. Priset är på 100.000 kronor. Alla kan nominera personer till priset. Förslag med skriftlig motivering ska vara Svenska Läkaresällskapet tillhanda senast den 1 februari 1999, under adress: Box 738, 101 35 Stockholm. Frågor besvaras av Mårten Granert, tel 08-440 88 75.

182
Svenska Rotary Service utlyser stipendier för studier i Norden och Baltikum ur Kurt Belfrages minnesfond. Fonden avsätter medel om sammanlagt ca 100.000 kronor, som kan sökas av män eller kvinnor i åldern 18-28 år. Stipendiet är individuellt och kan inte tilldelas grupper. Sista ansökningsdag: 1 mars 1999. För ytterligare information, hemsida, e-post, tel 08-644 74 04 eller fax 08-644 52 42.

183
Arbeta med expertnätverk
Så kallade expertnätverk finns i USA, Tyskland och Storbritannien. Nätverken förmedlar information mellan forskare och omvärlden, till exempel företag, journalister m fl. Exempelvis ska en journalist kunna få svar på en fråga inom ett visst antal timmar via nätverket. KK-stiftelsen utlyser stipendier för cirka 10 forskare och/eller informatörer vid svenska universitet. Varje stipendiat får tillbringa ett halvår vid ett utländskt universitet för att lära sig hur ett expertnätverk fungerar samt skaffa sig internationell erfarenhet och internationella kontakter. Tanken är att stipendiaten därefter under ett halvår ska kunna använda sig av sina erfarenheter för att till exempel börja byggandet av ett svenskt nätverk. Under detta halvår ska universitetet/högskolan i Sverige betala lönekostnaderna för stipendiaten. KK-stiftelsen poängterar dock att den inte tar något ansvar för att initiera ett svenskt nätverk utan endast delar ut stipendierna. Det är sedan upp till stipendiaterna att enskilt eller tillsammans använda sig av erfarenheterna av utlandsvistelsen. Sista ansökningsdag: 15 december 1998. (Ansökan ska innehålla ett CV)

Formella inbjudningar finns från följande tyska universitet: Chemnitz Universität, Göttingen Universität, Kölner Universität, Mannheim Universität, Technische Universität Berlin, Technische Universität Clausthal. Underhandsbesked finns från universitet i USA: University of Michigan, University of Southern California, University of Pittsburgh, Medical Center Ohio University, Rutgers University, Michigan State University. Diskussioner pågår med universitet i UK.
När formella inbjudningar kommit, rapporterar KK-stiftelsen in detta. För ytterligare information: David Nordfors, Fil. Dr och forskningsansvarig vid KK-stiftelsen. Han befinner sig för närvarande utomlands men nås via Lena Norberg, tel 08-765 95 04, Box 1077, 181 22 Lidingö.

Vid Umeå universitet har pressinformatör Marit Andersson i ledningsavdelningens informationsgrupp givits information om nätverken och stipendierna. Observera dock att inga beslut centralt har tagits vid Umeå universitet om hur vi ska ställa oss till ett svenskt expertnätverk. Informationsgruppen har endast tagit beslut om att på detta sätt informera om stipendierna men tar för övrigt inget ansvar för några ansökningar.

184
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Statens förnyelsefond i samverkan med SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling samt Förvaltningshögskolan och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
utlyser GötaPriset - tävlingen om Sveriges bästa kvalitets- och förnyelseprojekt. (Temat är Broar till framtiden). För information. Sista tävlingsdag: 15 december 1998.

185
Cancerfonden
utlyser följande anslag: Gästforskarstipendium, postdoktorstipendium, postdoktortjänst och reseanslag för utlandsvistelse överstigande 3 månader. Sista ansökningsdag: 11 januari 1999. Blanketter finns på Internet och på disketter. För anvisningar, disketter och individuellt registreringsnummer, tel 08-677 10 00 (vx).

186
S E B Kapitalförvaltningen utlyser medel ur Stiftelsen Clara Lachmanns fond för följande ändamål: Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger. Deltagande i kongresser, möten och symposier och i undantagsfall studier i annat skandinaviskt land. Övrigt, som kan befrämja den skandinaviska samkänslan exempelvis spridande - genom utgivande av publikationer eller på annat sätt, som må finnas lämpligt - av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelse av deras sammanhållning. För vägledning och ansökningsblanketter: Hemsida. Kapitalförvaltningen, Göteborg, 031-62 10 00. Sista ansökningsdag: 15 januari 1998.

187
The Swedish Foundation for Strategic Research (Stiftelsen för Strategisk Forskning)
and the National Network in Neuroscience invites researchers in Sweden to apply for grants that are intended to support doctoral projects within one of the following areas: Developmental neurobiology and brain repair. Neuronal degeneration and neuroprotection. Neural control. Neurobiology of cognitive disorders. Neuropeptide signalling mechanisms. A total of 14 grants are available in 1999. For application forms and further information: Homepage or contact: Britt Arvidsson, Program Administrator, phone 08-728 74 38, fax 08-32 58 61. Sista ansökningsdag: 11 januari 1999. (Ansökan skall sändas till: Registrator, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm).

188
Föreningssparbanken, Östersund utlyser medel ur Anna och Nils Håkanssons Stiftelse till forskning för främjande av skogsbruket. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning för att främja landets skogsbruk - i första hand i Norrlands inland. Bidrag ges till sådan forskning och försöksverksamhet som kan leda till ökad tillväxt och höjning av skogsråvarans kvalitet. Sista ansökningsdag: 15 januari 1999. Ansökan (5 ex.) skickas till: Anna och Nils Håkanssons Stiftelse, c/o Föreningssparbanken, Depåförvaltningen, Box 358, 831 25 Östersund. För ytterligare information: Länsjägmästare Hans Göran Isaksson, tel 0620-577 71.

189
Uddenberg - Nordingska Stiftelsen
utlyser stipendier till främjande av vetenskaplig undervisning och forskning i ämnet ornitologi. (100.000 för 1999). Som villkor gäller att sökande kan presentera preciserat ändamål för stipendiets användande. Särskilda ansökningsblanketter finns ej. Sista ansökningsdag: 31 mars 1999. Ansökan (i 3 ex.) med projektbeskrivning, kostnadsberäkning och meritförteckning skickas till: Uddenberg - Nordingska Stiftelsen, Box 4131, 390 04 Kalmar. Besked om styrelsens beslut lämnas skriftligen senast den 14 juni 1999.

190
Trygg Hansa, forskningsnämden
utlyser under 1999 anslag till följande forskningsområden: Allergi orsakad till ökad sjuklighet och arbetsoförmåga. Nackskador i biltrafik - medicinska, psykologiska och trafiksäkerhetsmässiga aspekter. Osteoporosfrakturer - behandling, rehabilitering, prevention och särskilt med tanke på frakturer. Demens - patogenes, diagnos och behandling. Elektroniskt körkort som hjälpmedel att förhindra olovlig körning, stöld och rattfylleri. Droger/alkohol - trender och nya metoder att fastställa påverkan. Ekonomiska och juridiska studier av försäkringsproblem och försäkringsföretag. Ekonomiska studier av socialförsäkringssystem och deras betydelse för försäkringsbranchen.

Forskningsnämndens avsikt är att i högre grad än tidigare stödja hela projekt eller klart avgränsande delar av projekt och att koncentrera anslagsgivningen till färre och större bidrag. Anslagsmedlen utgör avkastningen av ett fondkapital på 14 Mkr.

Trygg Hansa ger stöd till forskning kring Elallergi/elöverkänslighet. Avsikten är att stödja forskning kring "Molekylära och cellulära mekanismer vid elallergi/elöverkänslighet". Anslaget beräknas utgå med högst 500.000 kr/år under i första hand tre år. Anslaget kommer att koncentreras till ett mindre antal projekt.

Trygg Hansa utlyser dessutom medel ur följande stiftelser:
Alf Åkermans Trygg-Hansa Stipendiestiftelse för främjande av studier (inkl studieresor), forskning och utveckling avseende tillämpad industriell bioteknik och de privata försäkringsbolagens deltagande i svensk sjukvård.
Sven-Erik Johansson-stiftelsen för främjande av företagsekonomisk forskning med inriktning mot försäkringsbranchen.

Stipendierna kan även avse forskningsinriktade studier vid utländska institutioner. För 1999 har anslagits 70.000 kronor för stipendier från respektive stiftelse. Ansökningsblanketter rekvireras från Forskningsnämnden, K A3, S E B, Box 16067, 103 22 Stockholm. Ytterligare information kan erhållas av Kerstin Amundsson, tel 08-763 92 92. Sista ansökningsdag: 15 februari 1999.

191
Förbundet Unga Forskare utlyser ett stipendium (75.000 kr) ur Anders Walls stiftelse, inom området naturvetenskaplig forskning. Stipendiet riktar sig till en enskild person och syftet är att ge stipendiaten möjlighet att utvecklas personligen. Den som söker skall vara ung och ännu inte ha akademisk grundexamen. Sista ansökningsdag: 4 januari 1999. Förfrågningar: Förbundet Unga Forskare, Björn Sällström, tel 018-46 43 32. Hämta hem ansökningshandlingarna.

192
Forskningsrådsnämden inbjuder till ansökan om deltagaren i IIASA YOUNG SCIENTISTS SUMMER PROGRAM 1999. FRN utlyser ett antal stipendier på upp till 38.000 kronor vardera. Stipendierna är avsedda att täcka kostnaderna för resor och uppehälle tre månader vid IIASA i Wien för de unga forskare som nominerats av FRN och blivit antagna till programmet vid IIASA. Sista ansökningsdag: 15 januari 1999. För ytterligare information, ansökningsforumlär och IIASA:s forskningsplan, kontakta Berit Örnevall, tel 08-454 41 27, fax 08-454 41 44. Läs mer om programmet på IIASA:s hemsida.

193
Rådet för arbetslivsforskning
inbjuder till skissinlämning för nya forskningsprojekt med start tidigast i januari 2000. Sista inlämningsdag är måndagen den 1 februari 1999. Besked om godkännade lämnas i början av april och sista dag för fullständig ansökan är tisdagen den 25 maj 1999. Rådet finansierar forskning inom programmen: Arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetsmarknad. Mer information om inriktning av programmen och rådets prioriteringar finns i programskriften "Forskning och utveckling för arbetslivet 1999". Programskriften, skissblanketter och anvisningar beställs via fax 08-791 85 90 eller rådets hemsida.

194
Kalmar Kommun
utlyser miljöpris 1999 (30.000 kronor). I samband med de årliga Hansedagarna som 1999 firas i Oldenzaal 17-20 juni, kommer Kalmar kommun att dela ut ett miljöpris. Priset kan utdelas till enskild person, organisation, skola eller företag som gjort betydande insatser för att förbättra miljön, i första hand i områdena i och omkring Östersjön. Man kan själv söka priset eller bli föreslagen av annan person. Sista ansökningsdag: 1 mars 1999. Ytterligare information lämnas av Bengt Enge, tel 0480-832 50, fax 0480-564 59 eller hemsida.

195
Stiftelsen Svenska Institutet i Rom
utlyser forskningsstipendium (75.000 kronor) vid svenska institutionen i Rom 1999/2000. Stipendiet är avsett för den som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium inom ett område, oavsett fakultetstillhörighet, där Rom kan erbjuda en lämplig arbetsmiljö. I första hand tilldelas det utlysta stipendiet den som är doktorand i det aktuella ämnet och som ej avser att disputera före stipendietiden i Rom. Sista ansökningsdag: 15 januari 1999. För information: Styrelsen för Svenska Institutet i Rom, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, tel 08-662 19 40, fax 08-665 31 33 eller också i Rom per tel 00939-06 320 1966 eller fax 00939-06 323 0265.

196
Sparbanken Västra Mälardalen utlyser ett stipendium på 110.000 kronor ur Max och Edit Follins Stiftelse för i första hand Neurologisk forskning. I det fall att lämplig forskare i neurologi saknas bland de sökande skall stipendiet tillfalla forskare i urologi, i tredje hand forskare i cancersjukdomar och i fjärde hand forskare i hjärtsjukdomar. Stipendiet kan ej delas mellan flera sökande. Ansökan (3 ex.), innehållande personalia, fullständigt forskningsprogram, meritförteckning, publikationslista (med referenser uppdelade i originalarbeten, översiktsartiklar, proceedings och abstracts), uppgift om sökt eller tilldelat anslag från annan källa samt eventuellt övriga handlingar (ej särtryck), ställs till Max och Edit Follins Stiftelse, Sparbanken Västra Mälardalen, Bankjurist Ann-Charlott Rindstig, Box 904, 731 29 Köping. Sista ansökningsdag: 31 januari 1999.

197
Gunnar Engströms ABB-stiftelse (Asea Brown Boveri)
, utlyser 1999 års Energistipendium. Stiftelsen delar varje år ut stipendier för att stödja och uppmuntra kvalificerad forskning och utbildning inom det energitekniska området. (År 1998 utdelades ett stipendium om 50.000 kronor). Forskningsarbeten som kan komma ifråga för stipendiet skall ha, eller se ut att få, praktisk och ekonomisk betydelse för något av följande områden: energitillförsel, energikonvertering, energilagring eller energihushållning. Förslag till stipendiekandidater, eller egen ansökan med rekommendation, samt bedömningsunderlag skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 maj 1999. För ytterligare information, se hemsida.

198
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
delar årligen ut två stipendier (25.000 kronor) för utlandsstudier inom juridik med affärsjuridisk inriktning. Studierna skall omfatta minst ett studieår. Sista ansökningsdag: 30 december 1998. För utförligare information, se hemsida. Kontaktperson för alla frågor som rör stipendierna är Maria Krook, tel 08-613 55 00.

199
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
utlyser anslag gällande yrselsjukdomar, främst Ménières sjukdom, ögonsjukdomar, främst glaucom samt dyslexi. Dessa anslag är endast avsedda för graduerade forskare. Ansökningstiden går ut 1 februari 1999. Ansökningsblanketter rekvireras från Sällskapet, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm. Tel 08-33 50 61, fax 08-30 26 71. Hemsida.

200
Länsstyrelsen i Växjö utlyser medel ur Markussens studiefond. Fonden delar ut stipendier till "behövande, skötsamma och särskilt begåvade" studerande som är födda i Kronobergs län. Företräde lämnas för längre studier på högskolenivå, längre än 2 år. Sista ansökningsdag: 20 februari 1999. Dessutom delas ett antal stipendier ut till forskarstuderande på doktorandnivå. Även här gäller att sökanden skall vara född i Kronobergs län. Sista ansökningsdag: 31 januari 1999. Ansökningshandling kan rekvireras från stiftelsens sekreterare Björn Hedin, Länsstyrelsen, 351 86 Växjö, hämtas på högskolan i Växjö, receptionen i huvudbyggnaden eller via Internet.

201
Wenner-Gren Stiftelserna
utlyser resestipendier för kortare studieresor under tiden 990701-991231. Sökande skall vara yngre (under 40 år) disputerad forskare. Anslag till anordnande av internationella vetenskapliga symposier under tiden juni 1999 - december 2000. Anslag ges endast till mindre symposier (ej till internationella kongresser). Ansökan skall göras på särskilda blanketter (WGS6 och WGS5) och vara stiftelsen tillhanda senast den: 10 mars 1999. Blankett rekvireras från Vetenskapssekretariatet, Wenner-Gren Stiftelsen, Sveavägen 166, 23 tr, 113 46 Stockholm, eller per tel 08-736 98 15, fax 08-31 86 32, eller hemsida.

202
För vidareutbildning utomlands inom ämnesområden med anknytning till handel och industri kan stipendier sökas (gemensam ansökan) ur John Rettigs Resestipendiefond och Gefle Köpmannaförenings samt Sven, Ernst och Jacob Engwalls stipendiefond av yngre personer, födda och uppväxta i Gävle. Ansökan sker på särskild blankett, som jämte PM med stipendiefondernas bestämmelser kan hämtas på hemsida (under Tjänster) eller beställas från: Mellansvenska Handelskammaren, Box 296, 801 04 Gävle, tel 026-10 54 30, fax 026-14 38 72 eller e-post. Sista ansökningsdag: 15 februari 1999.


Åter till Aktuellt

Åter till Umeå universitets hemsida


http://www.umu.se/umu/veckoprogram/stip98.html
Producerad av Christina Granström-Saha, Info@umu.se
22 december 1998